По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 74 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 74 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 г.)

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., доп., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 10 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Този закон урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в тях.
(2) Този закон не се прилага по отношение на политическите партии и вероизповеданията, както и към синдикалните и работодателските организации.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...