По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

ДВ. бр. 56 от 11.07.2017г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 19 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 48 от 23 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 17 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 10 от 3 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 6 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:
1. (доп., ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви и калифорнийски червеи;
2. (изм., ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп., ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) (изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп., ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Разпоредбите на наредбата с изключение на чл. 11, ал. 5 не се прилагат:
1. (изм., ДВ, бр. 48 от 2008 г.) за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) (изм., ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст;
б) (изм., ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;
в) пет прасета за угояване;
г) (доп., ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) (изм., ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г.) десет зайкини с приплодите;
е) (изм., ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) 50 възрастни птици независимо от вида;
ж) (нова, ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., доп., ДВ, бр. 44 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
2. (доп, ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) при пасищно отглеждане на местни породи (автохтонни) едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни, въведени в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
3. (нова, ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) при целогодишно пасищно отглеждане на месодайни породи ЕПЖ и/или ДПЖ;
4. (нова, ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) за животновъден обект - пасище.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.