По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

ДВ. бр. 6 от 22.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 19 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 48 от 23 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 17 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 10 от 3 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 6 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 Януари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:
1. (доп., ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви и калифорнийски червеи;
2. (изм., ДВ, бр. 48 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп., ДВ, бр. 62 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) (изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп., ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм., ДВ, бр. 5 от 2020 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...