По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 28 ОТ 10 МАЙ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 42 ОТ 2019 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 28 ОТ 10 МАЙ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 42 ОТ 2019 г.)

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 42 от 23 май 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на изпит за професионална квалификация на физическо лице, което иска да:
1. извършва дейност като застрахователен брокер - едноличен търговец;
2. бъде избрано за член на управителния орган на застрахователен брокер - юридическо лице, или да бъде оправомощено да управлява или представлява застрахователен брокер - юридическо лице;
3. (изм., ДВ, бр. 42 от 2019 г.) представлява юридическо лице - член на управителен орган на застрахователен брокер;
4. (нова, ДВ, бр. 42 от 2019 г.) бъде определено да отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти с решение на компетентен орган на брокера съгласно закона и учредителния акт на брокера;
5. (нова, ДВ, бр. 42 от 2019 г.) заема ръководна длъжност в застрахователен брокер, отговорна за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти.
(2) По реда на наредбата се признава и квалификацията на лица по ал. 1, придобита в държава членка.
(3) (нова, ДВ, бр. 42 от 2019 г.) С наредбата се определят и изискванията за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване на организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейности по разпространение на застрахователни продукти.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...