По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 75 ОТ 31 МАЙ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И СПИСЪК С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 75 от 31 май 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 20 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 22 от 13 март 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 17 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г.

 

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и изискванията за здравно състояние, на които трябва да отговаря размножителният посадъчен материал, включително семена за размножаване, от декоративни растения и декоративните растения.

history Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, ДВ, бр. 68 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм., ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) (1) Посадъчният материал от декоративни растения, включително семената за размножаване, и декоративните растения трябва най-малко при визуална инспекция да са свободни на мястото на производство от всички вредители, посочени в приложението по отношение на съответния посадъчен материал за декоративни растения.
(2) Наличието на регулирани некарантинни вредители (РНКВ) при предлагания на пазара посадъчен материал за декоративни растения, най-малко при визуална инспекция, не надвишава съответните прагове, посочени в приложението.
(3) Посадъчният материал за декоративни растения, най-малко при визуална инспекция, е практически свободен от всякакви вредители, различни от посочените в приложението вредители по отношение на конкретния посадъчен материал за декоративни растения, които намаляват ползата от този материал и влошават качеството му, както и от всякакви признаци или симптоми за наличието на такива вредители.
(4) Материалът отговаря и на изискванията по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и РНКВ, както и на изискванията за растителен паспорт, съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ, L 317, 23.11.2016 г.).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...