По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 60 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 60 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 74 от 12.09.2017г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 20 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 12 септември 2017 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) (1) С тази наредба се определят изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на лекарствени ветеринарномедицински продукти (ЛВМП), имунологични ветеринарномедицински продукти (ИВМП) и хомеопатичен ветеринарномедицински продукт (ХВМП).
(2) Не са обект на тази наредба ветеринарномедицински продукти (ВМП), които влизат в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ, L 136, 30.4.2004).

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г.) За издаване и подновяване на лиценз за употреба на ЛВМП, ИВМП и ХВМП се подава заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по реда на чл. 279 и чл. 332, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(2) (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г.) Заявлението по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и се публикува на електронната страница на БАБХ.
(3) (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г.) След получаване на лиценз за употреба на ВМП за всяка промяна в данните на досието трябва да се подава заявление за промяна по образец в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1084/2003 на Комисията относно проучване на измененията в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, предоставяни от компетентен орган на страна членка (ОВ, L 409, 31.12.2003 г., стр. 31).

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!