Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН за кредитните институции

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 22 от 11 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 19 юни 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 1 юли 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите, както и изискванията за оповестяване на информация от страна на Българската народна банка (БНБ) в областта на пруденциалното регулиране и надзор върху банките.
(2) (отм., ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г., нова, ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Българската народна банка е компетентен орган в Република България за упражняване на:
1. (изм., ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) надзор върху банките по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013";
2. правомощията по чл. 4, параграф 2 и чл. 11, параграфи 6, 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 648/2012", по отношение на финансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 от Регламент (ЕС) № 648/2012, които са банки;
3. (нова, ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) правомощията по издаване, отказ за издаване и отнемане на лиценз за извършване на банкова дейност на централните депозитари на ценни книжа и на определените от тях лица за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014";
4. (нова, ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) надзор съгласно чл. 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на дейността по предоставяне на спомагателни услуги от банков тип и за изпълнение на пруденциалните изисквания по чл. 59 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от централните депозитари на ценни книжа по чл. 54, параграф 2, буква "а" и от определените за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип банки по чл. 54, параграф 2, буква "б" от Регламент (ЕС) № 909/2014;
5. (нова, ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) правомощията по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 600/2014", по отношение на структурираните депозити;
6. (нова, ДВ, бр. 21 от 2021 г.) правомощията по:
а) член 29, параграф 1, буква "д" от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/2402", за спазване на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402, когато институционален инвеститор е кредитна институция;
б) член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 за спазване на изискванията на чл. 6 - 9 от същия регламент, когато спонсор е кредитна институция;
в) член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 за спазване на изискванията на чл. 6 - 9 от същия регламент, когато инициатор или първоначален кредитор е кредитна институция;
г) член 29, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 за спазване на изискванията на чл. 18 - 27 от същия регламент, когато спонсор или инициатор е кредитна институция.
(3) (изм., ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) Кредитна институция, чиято дейност се урежда от специален закон, прилага и изискванията на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им. При противоречие се прилагат изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...