Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 94 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г., ИЗМ., ДВ, БР. 64 ОТ 2022 г., В СИЛА ОТ 09.08.2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 94 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С тази наредба се определят:
1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
2. държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО;
3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО;
4. пазарите и индексите на тези пазари по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО;
5. международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2011 г.) (1) (отм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(2) (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Минималните нива на кредитни рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 КСО, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на плащания във влогове, са:
1. (изм., ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на степен на кредитно качество "4" съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799", или;
2. (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на посочените в т. 1 и присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.) и не са включени в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799.
(3) (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд по ал. 2 във влог в банка с кредитен рейтинг, присъден от агенция по ал. 1, т. 2, дружеството представя на Комисията за финансов надзор, обосновка, базираща се на информация за присъдения кредитен рейтинг от съответната агенция за кредитен рейтинг, за съответствието на този рейтинг на кредитен рейтинг по ал. 2, т. 1.
(4) Обосновката по ал. 3 се представя от пенсионноосигурителното дружество при:
1. (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 2020 г.) първото използване на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг по ал. 2, т. 2 - в срок три работни дни от деня на сключване на договора за банков влог;
2. промяна в съответствието на минималните нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2 спрямо тези по ал. 2, т. 1 - в срок три работни дни от деня на узнаване.
(5) (отм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(6) (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд по ал. 2 могат да бъдат инвестирани във влогове в такава банка само в случай, че всеки един от тези рейтинги отговаря на изискването на ал. 2.
(7) (отм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...