По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 94 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 94 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С тази наредба се определят:
1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
2. държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО;
3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО;
4. пазарите и индексите на тези пазари по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО;
5. международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2011 г.) (1) (отм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(2) (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Минималните нива на кредитни рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 КСО, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на плащания във влогове, са:
1. (изм., ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на степен на кредитно качество "4" съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799", или;
2. (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на посочените в т. 1 и присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.) и не са включени в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799.
(3) (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд по ал. 2 във влог в банка с кредитен рейтинг, присъден от агенция по ал. 1, т. 2, дружеството представя на Комисията за финансов надзор, обосновка, базираща се на информация за присъдения кредитен рейтинг от съответната агенция за кредитен рейтинг, за съответствието на този рейтинг на кредитен рейтинг по ал. 2, т. 1.
(4) Обосновката по ал. 3 се представя от пенсионноосигурителното дружество при:
1. (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 2020 г.) първото използване на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг по ал. 2, т. 2 - в срок три работни дни от деня на сключване на договора за банков влог;
2. промяна в съответствието на минималните нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2 спрямо тези по ал. 2, т. 1 - в срок три работни дни от деня на узнаване.
(5) (отм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(6) (изм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд по ал. 2 могат да бъдат инвестирани във влогове в такава банка само в случай, че всеки един от тези рейтинги отговаря на изискването на ал. 2.
(7) (отм., ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...