По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 96 ОТ 8 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 45 от 8 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 82 от 19 септември 2008 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. (изм., ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) редът за признаване за вписване на сортовете зеленчукови култури в официалната сортова листа на Република България и в общия каталог за сортовете зеленчукови култури на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС);
2. категориите семена от зеленчукови култури, които се търгуват на пазара на ЕС;
3. контролът на семената от официалните органи с цел сертификация; дейностите под контрола на официалните органи;
4. условията, при които семената се предлагат на пазара;
5.изискванията към семената при сертификация, опаковане и етикетиране;
6. изискванията към стандартните семена;
7. условията за последващ контрол;
8. търговията на неокончателно сертифицирани семена;
9. вносът на семена от трети страни;
10. търговията на семена, произведени при специфични условия; семена със специфично предназначение;
11. контролът на предлаганите на пазара семена.
(2) Тази наредба се прилага за семена от зеленчукови култури (приложение № 1), предназначени за семепроизводство и/или производство на земеделска продукция, с изключение на продукцията за декоративни цели.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...