По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТЮЕРСКИЯ ДОКЛАД И НА СПРАВКИТЕ ПО КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, КОИТО ОТГОВОРНИЯТ АКТЮЕР ЗАВЕРЯВА, КАКТО И ЗА ФОРМАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 09.09.2013 г., ДВ, БР. 83 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТЮЕРСКИЯ ДОКЛАД И НА СПРАВКИТЕ ПО КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, КОИТО ОТГОВОРНИЯТ АКТЮЕР ЗАВЕРЯВА, КАКТО И ЗА ФОРМАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 09.09.2013 г., ДВ, БР. 83 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 3 юни 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 6 от 19 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията".
(2) С наредбата се определят и изискванията за покрит хорариум по висша математика.
(3) (изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.) По реда на наредбата се признава и правоспособността на отговорен актюер в областта на застраховането, придобита извън Република България, както и правоспособността на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, придобита в държава членка.
(4) (изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.) С наредбата се определят формата на актюерската заверка и формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките, които отговорният актюер заверява съгласно изискванията на Кодекса за застраховането (КЗ).
(5) (нова, ДВ, бр. 83 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С наредбата се определят формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...