Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТЮЕРСКИЯ ДОКЛАД И НА СПРАВКИТЕ ПО КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, КОИТО ОТГОВОРНИЯТ АКТЮЕР ЗАВЕРЯВА, КАКТО И ЗА ФОРМАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 09.09.2013 г., ДВ, БР. 83 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТЮЕРСКИЯ ДОКЛАД И НА СПРАВКИТЕ ПО КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, КОИТО ОТГОВОРНИЯТ АКТЮЕР ЗАВЕРЯВА, КАКТО И ЗА ФОРМАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 09.09.2013 г., ДВ, БР. 83 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 3 юни 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 6 от 19 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията".
(2) С наредбата се определят и изискванията за покрит хорариум по висша математика.
(3) (изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.) По реда на наредбата се признава и правоспособността на отговорен актюер в областта на застраховането, придобита извън Република България, както и правоспособността на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, придобита в държава членка.
(4) (изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.) С наредбата се определят формата на актюерската заверка и формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките, които отговорният актюер заверява съгласно изискванията на Кодекса за застраховането (КЗ).
(5) (нова, ДВ, бр. 83 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С наредбата се определят формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...