По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., попр., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 13 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

 

Предмет
history Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ