По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 36 ОТ 2021 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 36 ОТ 2021 г.)

ДВ. бр. 36 от 01.05.2021г.

Обн., ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 36 от 2021 г.) С тази наредба се определят редът и документите за възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и са установени в трети страни, които възстановяват данък върху добавената стойност или подобен данък на български лица, за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страна.

history Чл. 2. (1) "Чуждестранно лице" по смисъла на тази наредба е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, за което в периода, за който се отнася искането за възстановяване на данъка, са налице едновременно следните условия:
1. (доп., ДВ, бр. 36 от 2021 г.) лицето няма седалище и адрес на управление, постоянен обект от който да е извършвало доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната, постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето не е извършило доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната съгласно Закона за данък върху добавената стойност с изключение на доставки на:
а) транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по смисъла на чл. 30 и 31 от Закона за данък върху добавената стойност;
б) стоки и услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност;
в) (нова, ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) доставки, за които съгласно чл. 152, ал. 6, т. 3, ал. 7, т. 3, букви "б" и/или "в" и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление:
аа) доставки на услуги, за които лицето прилага режим извън Съюза, и/или
бб) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, за които лицето прилага режим в Съюза, и/или
вв) доставки на стоки от лице, улесняващо продажба по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, когато изпращането или транспортирането на стоките започва и завършва на територията на страната, за които лицето прилага режим в Съюза, и/или
гг) доставки на стоки, за които лицето прилага режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
3. страната, в която лицето е установено, е посочена в списъка на страните, които възстановяват данък върху добавената стойност или подобен данък на български лица, утвърден от министъра на финансите и министъра на външните работи.
(2) Лицето по ал. 1 има право да му бъде възстановен начисления от доставчик - регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице, данък върху добавената стойност за получени от него стоки и услуги по облагаема доставка и осъществен от него внос в периода, за който се отнася искането за възстановяване по чл. 3, ал. 1, т. 1, когато:
1. стоките и услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки в страната, където лицето е установено, които биха били с право на данъчен кредит, ако се извършват на територията на страната;
2. стоките и услугите се използват за извършване на доставки по чл. 30 и 31 от Закона за данък върху добавената стойност.
(3) Правото на възстановяване по ал. 2 не е налице, когато начисленият от доставчик - регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице, данък върху добавената стойност е без право на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...