По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 85 от 1 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 27 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите семена от фуражни култури, които се търгуват на пазара на Европейския съюз (ЕС);
2. контролът на семената от официалните органи, с цел сертификация и/или одобряване на търговските семена; дейностите под контрола на официалните органи и изисквания при провеждането им;
3. условията, при които семената се предлагат на пазара;
4. сертификацията на семената чрез полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества, одобряване на търговските семена чрез лабораторни анализи за посевни качества, големина на партидите и размер на пробите семена; опаковане и етикетиране;
5. видовете смески;
6. малките опаковки;
7. условията за "последващ контрол" на семената;
8. търговията на неокончателно сертифицирани семена;
9. вносът на семена от трети страни;
10. търговията на семена, произведени при специфични условия; семена със специфично предназначение;
11. контролът на предлаганите на пазара семена, включително на семена със занижени изисквания;
12. (нова, ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) търговията на смески от семена, предназначени за съхранението на естествената околна среда.
(2) Тази наредба се прилага за семена от видовете фуражни култури по приложение № 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...