По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 97 ОТ 2016 г., ИЗМ., ДВ, БР. 34 ОТ 2019 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 97 ОТ 2016 г., ИЗМ., ДВ, БР. 34 ОТ 2019 г.)

ДВ. бр. 34 от 23.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) Този закон определя условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства, както и на членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение.
(2) Този закон се прилага и спрямо гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване.