По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 7 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 76 от 14.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 1999 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2014 г., доп., ДВ, бр. 85 от 3 ноември 2015 г., доп., ДВ, бр. 55 от 12 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 14 Септември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за вписване и отписване на въздухоплавателни средства (ВС) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и за определяне и нанасяне на национални и регистрационни знаци върху ВС.
(2) (изм., ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 к г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...