По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 34 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК, СВЪРЗАН С АКТИВИТЕ НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА КЪМ ТЕЗИ СДЕЛКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 34 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК, СВЪРЗАН С АКТИВИТЕ НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА КЪМ ТЕЗИ СДЕЛКИ

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 29 от 18 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 53 от 11 юли 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2020 г., доп., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск по чл. 179б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и изискванията и ограниченията към тях;
2. (изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) пазарите в трети държави по чл. 179б, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква "а" КСО, на които могат да се сключват сделки с фючърси и опции за намаляване на инвестиционния риск;
3. (нова, ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) третите държави по чл. 179б, ал. 2, т. 2, буква "б" КСО.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...