По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 20 ОТ 24 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЛЕТАТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕТИЩАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 20 ОТ 24 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЛЕТАТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕТИЩАТА

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 26 от 7 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 15 Май 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища, летателни площадки и на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства (ВС), товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща);
2. издаване на лиценз на летищни оператори и оператори по наземно обслужване или самообслужване на летища по чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ);
3. достъп до пазара по наземно обслужване в гражданско летище за обществено ползване, както и условията и редът, при които могат да бъдат налагани ограничения на достъпа.
(2) С тази наредба се определят и изискванията към обектите по ал. 1, т. 1.