По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 110 от 24.12.2021г.

Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 64 от 19 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 3 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 78 от 12 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 30 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2015 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 66 от 28 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 27 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 84 от 30 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 2 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 19 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 24 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 35 от 27 Април 2021 г., изм., ДВ, бр. 37 от 7 Май 2021 г., изм., ДВ, бр. 110 от 24 Декември 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;
3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им;
6. (нова, ДВ, бр. 80 от 2018 г.) условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);
7. (нова, ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, както и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. (нова, ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин;
9. (нова, ДВ, бр. 8 от 2020 г.) формата и съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването им, както и задълженията за предаване на данни при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта;
10. (нова, ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) редът за избор на лицата да ползват софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и редът за отказ от него.
(2) (отм., ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...