По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 13 ОТ 27 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 13 ОТ 27 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1999 г., изм., ДВ, бр. 83 от 24 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разследване на авиационни произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства (ВС).
(2) (изм., ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Разследването във връзка с безопасността на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдебното разследване на такива събития.
(3) (изм., ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Единствената цел на разследването във връзка с безопасността на авиационни произшествия или инциденти е предотвратяването им в бъдеще. Установяване на степента на нечия вина или отговорност не е предмет на тази дейност. Докладването на случаи, застрашаващи безопасността на полетите, и препоръките за предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще не водят до презумпция за виновност или отговорност.