По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 49 от 12.06.2018г.

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 май 2000 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., попр., ДВ, бр. 21 от 26 февруари 2002 г., доп., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 25 от 26 март 2004 г., доп., ДВ, бр. 68 от 3 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 19 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 84 от 23 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 3 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., доп., ДВ, бр. 41 от 23 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г.

 

Глава първа.
ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИИТЕ

Раздел I.
Общи разпоредби