По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПАСИЩНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ОТ ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА ПОРОДА И НЕЙНИТЕ КРЪСТОСКИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 6 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПАСИЩНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ОТ ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА ПОРОДА И НЕЙНИТЕ КРЪСТОСКИ

ДВ. бр. 5 от 17.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 6 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за пасищно отглеждане на стада свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски.