По тематика > Лични данни / GDPR > Национална нормативна уредба > ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 20 от 09.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 37 от 19 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 10 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2020 г., доп., ДВ, бр. 62 от 14 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения.
(2) Електронните съобщения се осъществяват чрез пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...