Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Лични данни / GDPR > Национална нормативна уредба > ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 37 от 19 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 10 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2020 г., доп., ДВ, бр. 62 от 14 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения.
(2) Електронните съобщения се осъществяват чрез пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.

history Чл. 2. Този закон не се прилага по отношение на съдържанието на пренасяните електронни съобщения.

history Чл. 3. Този закон не се прилага при осъществяване на електронни съобщения:
1. (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) от Министерството на отбраната, от Министерството на вътрешните работи, от Държавна агенция "Национална сигурност", от Националната служба за охрана и от Държавна агенция "Разузнаване" за собствени нужди, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки;
2. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) от държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност.

Глава втора.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

history Чл. 4. (1) Целите на този закон са:
1. да се създават необходимите условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения, като се:
а) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряват възможности на потребителите, включително на хора с увреждания, възрастни хора и лица със специфични социални потребности, да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения;
б) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предотвратява нарушаването или ограничаването на конкуренцията в сектора на електронните съобщения, включително при преноса на съдържание;
в) насърчават инвестициите в инфраструктурата и стимулират иновациите;
г) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава ефикасното ползване и се гарантира ефективното управление на ограничените ресурси;
2. да се подпомага развитието на вътрешния пазар на електронни съобщения, като се:
а) отстраняват евентуални пречки при осъществяването на електронни съобщения;
б) насърчават изграждането и развитието на общоевропейски мрежи, оперативната съвместимост на общоевропейски услуги и реализирането на свързаност от край до край;
в) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигурява при наличие на сходни обстоятелства равнопоставено третиране на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
г) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) сътрудничи на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения по прозрачен начин за развитието на последователна регулаторна практика и за последователното прилагане на регулаторната рамка на Европейския съюз за електронните съобщения;
3. да се подкрепят интересите на гражданите, като се:
а) осигурява достъп на всички граждани до универсална услуга;
б) осигурява високо ниво на защита на потребителите при техните отношения с доставчиците и по-конкретно наличието на прости и финансово достъпни процедури за разрешаване на спорове;
в) съдейства за осигуряване на високо ниво на защита на личните данни и неприкосновеността в областта на електронните съобщения;
г) създават условия за предоставянето на ясна информация, включително чрез поставяне на изисквания за прозрачност на тарифите и на условията за ползване на обществените електронни съобщителни услуги;
д) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) подкрепят интересите на специфични социални групи и по-конкретно на хората с увреждания, на възрастните хора и лицата със специфични социални потребности;
е) създават условия за осигуряване поддържането на целостта и сигурността на обществените електронни съобщителни мрежи;
ж) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) зачитат основните права и свободи на гражданите, гарантирани в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в общите принципи на правото на Европейския съюз за достъпа и ползване на услуги и приложения, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи; мерки за ограничаване на основните права и свободи се допускат само при условия и по ред, определени със закон, и при спазване на презумпцията за невиновност и правото на неприкосновеност на личния живот;
з) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчават възможностите на крайните потребители за достъп и разпространение на информация или използване на приложения и услуги по техен избор.
(2) Органите по управление и регулиране на електронните съобщения:
1. предприемат всички обосновани мерки за постигане на целите по ал. 1 в обем и срокове, пропорционални на съответната цел;
2. отчитат в максималната възможна степен необходимостта от технологична неутралност.

history Чл. 5. При прилагане на този закон държавните органи спазват принципите на законоустановеност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставянето от предприятията на електронни съобщителни услуги и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.

Глава трета.
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 6. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Държавното управление на електронните съобщения се осъществява от Министерския съвет, от Съвета по националния радиочестотен спектър и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

history Чл. 7. (1) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема политика в областта на електронните съобщения и я обнародва в "Държавен вестник".
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектът по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по реда на чл. 18.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Политиката в областта на електронните съобщения се актуализира най-малко веднъж на 4 години.

history Чл. 8. (1) Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и я обнародва в "Държавен вестник".
(2) Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема Национален план за разпределение на радиочестотния спектър и го обнародва в "Държавен вестник".
(3) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел II.
Съвет по националния радиочестотен спектър

history Чл. 9. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета", изготвя и предлага за приемане от Министерския съвет държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й.
(2) Проектът на държавна политика по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по чл. 18.

history Чл. 10. (1) (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) В съвета участват като членове представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Държавна агенция "Разузнаване".
(2) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице. Държавните органи и служби по ал. 1 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета. Председателят на съвета определя един от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за организационен секретар на съвета.
(3) Министерският съвет приема правилник за дейността на съвета по предложение на неговия председател.
(4) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Административното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

history Чл. 11. (1) Съветът изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Планът по ал. 1 се изготвя и актуализира в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби с цел хармонизирано и ефективно използване на радиочестотния спектър.
(3) С плана по ал. 1 радиочестотният спектър се разпределя на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, и за съвместно ползване между тях.
(4) Разпределението на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби се извършва в съответствие с принципите на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и от Международния съюз по далекосъобщения.
(5) Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за граждански нужди или за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, се извършва след провеждане на обществено обсъждане по чл. 18, в частта за граждански нужди.
(6) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока за обществено обсъждане министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща обсъждания проект и подадените становища на Съвета по националния радиочестотен спектър. Съветът проучва становищата и публикува на страницата в интернет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията постъпилите становища, както и мотивите за неприетите и приетите предложения. След проучване на становищата съветът предлага на Министерския съвет да приеме решение.
(7) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Съветът разглежда и решава въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост, и при несъгласие между членовете му въпросите се отнасят до Министерския съвет, който взема решение.

history Чл. 12. Държавните органи и служби по чл. 10, ал. 1 взаимодействат помежду си за осъществяване дейността на съвета в съответствие с правилника по чл. 10, ал. 3.

history Чл. 13. (1) Съветът след съгласуване със заинтересованите държавни органи и служби приема решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.
(2) Исканията за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от посолствата на чужди държави и/или от представителствата на международни организации се подават до съвета, който се произнася по исканията в срок до един месец от получаването им.
(3) Когато е предвидено издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на този закон, съветът уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която:
1. издава съответното разрешение;
2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.

history Чл. 14. (доп., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице разрешава ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България в съответствие с разпределението на радиочестотите и радиочестотните ленти за нуждите на Министерството на отбраната в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Раздел III.
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Загл. изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.)

history Чл. 15. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е специализиран орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество.

history Чл. 16. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изготвя и внася за приемане от Министерския съвет политики, стратегии, планове и програми в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;
2. изготвя и издава или внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове, свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в този закон;
3. създава условия за осигуряване на свобода и конфиденциалност на съобщенията;
4. представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения и информационното общество;
5. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронните съобщения и информационното общество;
6. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;
7. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) участва в изготвянето и координирането на политиката на Европейския съюз в областта на ограничените ресурси във връзка с тяхното осигуряване и ефикасно използване, необходими за създаването и функционирането на единния пазар на Европейския съюз в сектора на електронните съобщения и осигуряването на оперативна съвместимост на услугите;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения и информационното общество;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осъществява международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осъществява международно координиране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационното общество и съобщенията;
12. (предишна т. 11, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на проектите на нормативни актове на Министерския съвет в областта на електронните съобщения и информационното общество.

history Чл. 17. (1) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление":
1. (доп., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) създава, експлоатира, поддържа и развива електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура за разполагането й и пунктове за управление във връзка с националната сигурност, които се обслужват от персонал, заемащ специфични длъжности;
2. (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при обявяване на "военно положение", "положение на война" или "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) използва и развива мрежата по т. 1 за нуждите на държавното управление.
(2) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 18. (1) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди издаване или внасяне в Министерския съвет на подзаконовите актове, предвидени в този закон, публикува съобщение за изготвените проекти в национален ежедневник, както и съобщение заедно с текста на проекта на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проектите, и срок, не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по тях.
(3) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, чрез които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.

history Чл. 19. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) За сметка на постъпили по този закон, по Закона за пощенските услуги, по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура приходи от такси, глоби и имуществени санкции по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се предвижда трансфер за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Трансферът по ал. 1 се предвижда до размера на превишението на приходите по ал. 1 над предвидените разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.

history Чл. 20. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Средствата по чл. 19 се разходват за:
1. проекти за подпомагане развитието на информационното общество, електронните съобщения и пощенските услуги;
2. изграждане на единно национално и европейско информационно пространство - разнообразни, сигурни и съвместими широколентови услуги;
3. подпомагане на изследователската и развойната дейност в областта на информационното общество, електронните съобщения и пощенските услуги;
4. подпомагане внедряването на информационните технологии в малките и средните предприятия;
5. подпомагане развитието на образованието и професионалното обучение в областта на информационните технологии;
6. проекти, осигуряващи достъпни електронни съобщителни услуги;
7. проучвания и маркетингови дейности в областта на информационното общество, на информационните технологии, на електронните съобщения и на пощенските услуги;
8. участие в европейски проекти, програми и други инициативи;
9. (доп., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) проекти, свързани с изграждане и модернизиране на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им и на пощенската инфраструктура;
10. освобождаване на радиочестотен спектър за граждански нужди;
11. проекти по подпомагане на държавното управление, свързани с информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги;
12. (изм., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) проекти, свързани с националната сигурност, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и с Държавна агенция "Национална сигурност";
13. дейности и участие в проекти, свързани с НАТО и други организации за колективна сигурност;
14. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., доп., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) проекти, свързани с управлението на страната при бедствия и аварии след съгласуване с Министерството на вътрешните работи.
(2) Разходването на средствата за дейностите по ал. 1, с изключение на т. 10, 12 и 13, се извършва при прилагане принципите на състезателност, прозрачност и равнопоставеност.
(3) При реализиране на проектите, свързани с националната сигурност, НАТО и други организации за колективна сигурност, се прилагат приложимите към тях процедури.
(4) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., отм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Глава четвърта.
РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Комисия за регулиране на съобщенията

history Чл. 21. (1) Функциите по регулиране и контрол при осъществяването на електронните съобщения се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията е специализиран независим държавен орган. Комисията е юридическо лице със седалище София.
(3) Комисията изпълнява законовите, подзаконовите нормативни актове и общите административни актове в областта на електронните съобщения, политиката в електронните съобщения, политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и политиката по пощенските услуги.
(4) Комисията регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения в съответствие с този закон.
(5) (изм., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни удостоверителни услуги по реда, определен в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

history Чл. 22. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
(2) Членовете на комисията са български граждани:
1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото;
2. с постоянен адрес на територията на страната;
3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.
(3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.
(4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.
(5) Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок 5 години.
(6) Броят на последователните пълни мандати по ал. 3, 4 и 5 е не повече от два за всеки от членовете на комисията.
(7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.

history Чл. 23. (1) (изм., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Членовете на комисията не могат да бъдат еднолични търговци, собственици, съдружници, акционери, управители, прокуристи, консултанти или членове на управителни или контролни органи на търговски дружества, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията и удостоверителните услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор, освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.

history Чл. 24. (1) Мандатът на член на комисията се прекратява при смърт или от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:
1. по негово писмено искане в едномесечен срок от получаване на искането;
2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
3. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
5. (нова, ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Актът за предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията се оповестява публично в деня на приемането му. Мотивите за предсрочно прекратяване на мандата могат да се публикуват по искане на засегнатата страна.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В едномесечен срок от датата на предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията компетентният орган съответно определя или избира и назначава нов член до приключване на съответния мандат.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изтичане на мандата на член на комисията той продължава да изпълнява своите правомощия до влизане в сила на акта за определяне или избор и назначаване на нов член.

history Чл. 25. Възнагражденията на членовете на комисията се определят, както следва:
1. на председателя - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на Народното събрание;
2. на заместник-председателя - 95 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията;
3. на останалите членове - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията.

history Чл. 26. (1) (изм., ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Всеки член на комисията е длъжен да декларира частен интерес по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който той има при приемане на конкретно решение, и да не участва в обсъждането и гласуването му.
(2) (изм., ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Частен интерес е налице и винаги за лицата по ал. 1, когато членовете на техните семейства, роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и роднини по сватовство до втора степен включително, както и икономически свързани с тях лица предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(3) (отм., ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
(4) (отм., ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
(5) (изм., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Една година след прекратяването или изтичането на мандата членовете на комисията не могат да бъдат собственици, акционери, съдружници, управители, прокуристи или членове на органи на управление или контрол, служители или консултанти на търговски дружества, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да подават уведомление по чл. 66, както и да получават разрешения по този закон и/или разрешения и/или лицензии по Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за пощенските услуги.
(6) Всяко заинтересовано лице може да поиска от съда да отмени решения, приети в нарушение на ал. 1.

history Чл. 27. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
2. организира и ръководи дейността на комисията;
3. насрочва, предлага проект за дневен ред и ръководи заседанията на комисията;
4. (изм., ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на съвета;
5. организира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията.
(2) (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Дейностите по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват по правила, приети с решение на комисията.

history Чл. 28. (1) (доп., ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията в своята дейност се подпомага от администрация, за която се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(2) (нова, ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., предишна ал. 2, ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията по предложение на председателя и/или на неин член обсъжда и приема правилник, определящ устройството, дейността, организацията на работа на комисията, числеността и структурата на нейната администрация, който се обнародва в "Държавен вестник".
(4) (отм., ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) (отм., ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (отм., ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Раздел II.
Правомощия

history Чл. 29. Комисията изпълнява своите правомощия, функции и задачи за постигане на целите по чл. 4 и в съответствие с принципите по чл. 5.

history Чл. 30. Комисията има следните правомощия:
1. определя съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, подлежащи на регулиране по този закон;
2. проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. определя предприятия, които имат значително въздействие върху съответния пазар;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията, определени като предприятия със значително въздействие върху пазара, за постигане на целите на този закон;
5. по изключение налага обосновани и пропорционални временни специфични задължения в случаите, предвидени в този закон;
6. възлага предоставянето на универсална услуга;
7. изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения;
8. изготвя и приема общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията й, в случаите, предвидени в този закон;
9. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) изготвя, приема или предоставя за приемане от компетентните държавни органи подзаконовите нормативни актове в случаите, предвидени в този закон;
10. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
11. издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
12. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии;
13. извършва проучване и предоставя информация на Съвета за електронни медии за техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми, за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
14. изготвя, приема и актуализира Националния номерационен план;
15. предоставя за ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена;
16. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) контролира ефективното използване на номерата от Националния номерационен план;
17. (предишна т. 16, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) съдейства за предоставянето от международни организации на номера, адреси и имена за електронните съобщения в Република България;
18. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) съдейства при хармонизирането на определени номера или номерационни обхвати в рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар и развитието на общоевропейските електронни съобщителни услуги;
19. (предишна т. 17, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 18, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) представлява Република България в международните организации на регулаторните органи в областта на електронните съобщения;
20. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и съдейства за координирано и последователно регулиране;
21. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) разглежда случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност и цялост на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
22. (предишна т. 18, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 19, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изпълнява функциите на национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и участва в работата на техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения;
23. (предишна т. 19, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 20, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) води предвидените в този закон регистри;
24. (предишна т. 20, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 21, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) извършва обществени обсъждания, консултации и допитвания в случаите и по процедурите, предвидени в този закон;
25. (предишна т. 21, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 22, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) разрешава спорове между предприятия, както и спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
26. (предишна т. 22, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 23, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) разглежда жалби на крайни потребители в случаите, предвидени в този закон.

history Чл. 31. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията насърчава развитието на пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги, като:
1. прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за възпрепятстване на конкуренцията;
2. отстранява пречки и бариери за конкуренцията в рамките на своята компетентност;
3. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава инвестициите и иновациите в нова и подобрена инфраструктура, включително чрез гарантиране, че всяко задължение за предоставяне на достъп отчита риска, поет от инвестиращите предприятия, и допуска различни споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп с цел разпределение на инвестиционния риск, при гарантиране запазването на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за равнопоставеност;
4. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) защитава конкуренцията в полза на потребителите и когато е подходящо, насърчава инфраструктурната конкуренция;
5. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) отчита разнообразието от условия, свързани с конкуренцията и потребителите, които съществуват в различните географски райони;
6. (предишна т. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) третира равнопоставено всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, при едни и същи обстоятелства;
7. (предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) поддържа взаимно сътрудничество с другите регулаторни органи и Европейската комисия за развитие на последователна регулаторна практика и прилагане на правото на Европейския съюз;
8. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) налага ех ante специфични задължения само когато липсва ефективна и устойчива конкуренция на съответен пазар и изменя или отменя тези задължения, когато това условие е изпълнено;
9. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава регулаторната предвидимост чрез осигуряване на последователен регулаторен подход в сроковете по чл. 157а.

history Чл. 32. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения:
1. управлява радиочестотния спектър, като:
а) изготвя и обнародва в "Държавен вестник" регулаторната политика за управлението му;
б) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти за осъществяване на електронни съобщения;
2. определя конкретните технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях;
3. осъществява международното координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, за всички радиослужби с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;
4. осъществява национално координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти с всички заинтересувани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност и отбраната;
5. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) подготвя документи за регистриране в международни организации по електронни съобщения на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти и радиосъоръженията, които ги използват; подготовката на документите се отнася за всички радиослужби с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова; документите за регистрация се предоставят на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на международна регистрация;
6. провежда изпити и издава разрешителни за правоспособност на радиолюбители;
7. контролира ефективното използване на радиочестотния спектър и/или източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди;
8. контролира спазването на международно определените процедурни правила за радиослужбите;
9. предоставя за ползване разпределените опознавателни знаци на предавателните радиосъоръжения на любителската радиослужба и слушателските опознавателни знаци;
10. осигурява условия за осъществяване на електронни съобщения за целите на морското и въздушното търсене и спасяване, както и за разпространяване на текуща информация за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването и на сухопътния транспорт;
11. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) участва съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в работата на международните организации, свързани с управлението на радиочестотния спектър;
12. с оглед на обществения интерес по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано предприятие, осъществяващо електронни съобщения, може да разпределя свободния ограничен ресурс - радиочестотен спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения, който ще се ползва за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за обществени или собствени нужди;
13. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) разпределя позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.

history Чл. 33. (1) Комисията създава и поддържа публични регистри на предприятията:
1. уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения;
2. които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
3. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) определени за предприятия със значително въздействие върху съответен пазар.
(2) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Регистрите по ал. 1, т. 1 и 2 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява обществени електронни съобщения след подаване на уведомление:
а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;
б) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма), седалище и адрес на управление и съответния единен идентификационен код;
2. начин на осъществяване на електронните съобщения;
3. предоставяни обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) телефон (факс, електронен адрес), адрес и данни на лице за контакти и страницата на предприятието в интернет;
6. (нова, ДВ, бр. 29 от 2015 г.) брой на абонатите на предприятието, диференцирани съгласно предлаганите от предприятието услуги, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа следната информация:
1. идентификационни данни на предприятието;
2. съответния пазар;
3. наложените специфични задължения.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията публикува регистрите по ал. 1 на страницата си в интернет.
(5) (нова, ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на мобилни мрежи. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Комисията.
(6) (нова, ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да подаде заявление за регистрация пред Комисията в 14-дневен срок след регистрацията пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане.
(7) (нова, ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Комисията уведомява служебно кметовете на съответните общини и районните здравни инспекции за регистрацията по ал. 6.

history Чл. 34. Комисията контролира прилагането на:
1. нормативните актове в областта на електронните съобщения;
2. принципите и правилата на ценообразуване, предвидени в този закон;
3. параметрите и изискванията за качеството на услугите;
4. конкретните условия и параметри за ползване на ограничен ресурс, предвидени в разрешенията;
5. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) приложимите изисквания по чл. 73 и наложените задължения за осъществяване на електронни съобщения;
6. изискванията за предоставяне на универсалната услуга.

history Чл. 35. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с мотивирани решения.
(2) (изм., ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията по ал. 1 са индивидуални или общи административни актове и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд - София област.
(3) С решения комисията може да приема и нормативни административни актове съгласно правомощията си.
(4) Общите и нормативните административни актове се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник".
(5) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от членовете на комисията.
(6) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс при издаване на следните индивидуални административни актове:
1. решения, с които се изисква информация от предприятията, необходима за анализ на съответни пазари;
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) решения за определяне и анализ на съответни пазари, за определяне на предприятия със значително въздействие на съответен пазар, за налагане на специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар и за налагане на временни задължения;
3. решения, отнасящи се до изпълнението на наложени специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар;
4. решения по спорове между предприятия;
5. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) решения, с които комисията издава разрешение на кандидата, спечелил конкурса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(7) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Заседанията на комисията са открити. За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание, когато приемането на решение изисква защитена от закон информация.
(8) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред на страницата си в интернет.
(9) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Протоколите от заседанията и решенията на комисията се публикуват на страницата й в интернет, с изключение на защитената от закон информация.

history Чл. 36. (1) При изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в този закон, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него.
(3) Комисията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на комисията в интернет на постъпилите становища, с изключение на частите, представляващи търговска тайна, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.

history Чл. 37. (1) Преди приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения комисията провежда обществени консултации.
(2) Процедурата по ал. 1 започва с публикуване на съобщение за предстоящите обществени консултации в национален ежедневник, както и на страницата на комисията в интернет.
(3) В съобщението по ал. 2 задължително се посочва въпросът, който е поставен за обсъждане, мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат позицията на комисията по поставения за обсъждане въпрос, причините, които мотивират позицията на комисията, както и срок, не по-кратък от 14 дни, в който могат да се представят писмени становища.
(4) Комисията проучва всички становища и публикува на страницата си в интернет мотивите, които обосновават приетото решение.

history Чл. 37а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията информира Комисията за защита на потребителите и сдружения на потребителите за откриване на процедури по чл. 36 и 37, когато тези процедури разглеждат въпроси, свързани с правата на крайните потребители на електронни съобщителни услуги, както и Комисията за защита на личните данни, когато тези въпроси са свързани с обработване на личните данни.

history Чл. 38. (1) (изм., ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията изготвя и приема годишен доклад, който внася в Народното събрание до края на второто тримесечие на следващата година. В същия срок докладът се предоставя и на президента на републиката и Министерския съвет. Докладът съдържа:
1. анализ на предоставянето на универсалната услуга, включително степен на задоволеност и качество;
2. разпределение на предоставения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и приложените механизми за ефективното му използване;
3. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
4. (изм., ДВ, бр. 47 от 2019 г.) преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
5. финансово състояние и институционално развитие на комисията и на нейната администрация;
6. отчет на изпълнението на дейностите от предходната година.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изготвяне на оценката по ал. 1, т. 4 Комисията за защита на конкуренцията изразява становище в 14-дневен срок.
(3) (нова, ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 комисията може да използва и друга публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо трябва да са представителни и количествени, данните в тях да са съпоставими с данни, събирани от комисията, да са осъществени в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност и по методика, съгласувана с комисията, и публикувана на страницата й в интернет.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията публикува доклада на страницата си в интернет.

history Чл. 39. (1) Комисията може да създава консултативни структури във връзка с осъществяването на правомощията си.
(2) В решението за създаване на структури по ал. 1 се определят техният ръководител и състав, редът за осъществяване на дейността им и техните функции и задачи.

Раздел III.
Предоставяне на информация

history Чл. 40. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да отправя до предприятията, които осъществяват електронни съобщения, обосновани писмени искания за предоставяне на информация в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните й функции, включително: финансова информация; информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с пазарите на едро, от предприятията със значително въздействие върху пазара на едро. Комисията посочва причините и целите, за които се иска информацията в мотивите към искането на информация. Искането трябва да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели:
1. системна или целева проверка във връзка със:
а) финансирането на универсалната услуга;
б) заплащането на административни такси и/или такси за ползване на ограничен ресурс;
в) ефективното и ефикасното използване на ограничен ресурс;
г) спазването на наложените задължения по реда на този закон;
2. целева проверка за спазването на изисквания на чл. 73 и задълженията по чл. 106 и 107, когато е получена жалба или по инициатива на комисията;
3. провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на разрешение за ползване на ограничен ресурс;
4. публикуване на сравнителни прегледи на качеството и цените на услугите в полза на потребителите;
5. ясно определени статистически нужди;
6. анализ на съответния пазар;
7. гарантиране на ефикасното използване и ефективното управление на радиочестотния спектър;
8. оценяване бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4 - 8 не може да се изисква преди или като условие за достъп до пазара.
(3) (изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., предишна ал. 2, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията след мотивирано писмено искане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и/или Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя информацията по ал. 1 за нуждите на държавната политика, планирането, защитата на националната сигурност и отбраната.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При поискване на информацията по ал. 1 комисията изисква от предприятията, които я предоставят, изрично и писмено да определят за всеки отделен случай коя част от предоставяната информация представлява търговска тайна.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е определена за търговска тайна.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При обосновано искане от страна на Европейската комисия или на регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, комисията предоставя информацията, която е необходима за изпълнение на правомощията им.
(7) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., предишна ал. 6, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ако информацията по ал. 1 се предоставя на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Европейската комисия или на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз, комисията изисква от получателите да спазват търговската тайна съобразно ал. 4.
(8) (Предишна ал. 7, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 могат с мотивирано писмено искане да заявят, че предоставената от тях информация до комисията не трябва да се предоставя от Европейската комисия на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз.
(9) (Предишна ал. 8, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията при предоставяне на информацията по ал. 1 на Европейската комисия или на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз, уведомява за това предприятията, които са я предоставили.

history Чл. 41. (1) В съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация комисията предоставя при поискване информация, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения.
(2) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за достъп до информацията по ал. 1 се определят от комисията с нормативен административен акт, който се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел IV.
Взаимодействие и консултации с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с националните регулаторни органи на държавите - членки на Европейския съюз (Загл. изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 41а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията взаимодейства с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, по прозрачен начин за развитието на единния пазар на Европейския съюз и за определяне на регулаторните средства и задълженията, които са най-подходящи за всеки конкретен случай.

history Чл. 42. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, проекта на решение и мотивите към него, когато:
1. проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, т. 1 - 4 или попада в обхвата на чл. 160, 163 и чл. 166, ал. 3, и
2. засяга търговията между държавите - членки на Европейския съюз.
(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпят становища от Европейската комисия, от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и от регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията отчита в най-голяма степен становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) Комисията изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения всички окончателни решения.

history Чл. 42а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да определи и:
1. съответен пазар, различен от пазарите, посочени в приложим акт на Европейската комисия, или
2. предприятие, което самостоятелно или съвместно с други предприятия има значително въздействие върху съответен пазар.
(2) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което проектът на решение ще засегне търговията между държавите - членки на Европейския съюз, ще създаде бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проекта на решение се отлага с още 2 месеца.
(3) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия оттегли резервите си по проекта на решение, комисията приема окончателно решение и го изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.
(4) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия е изискала от комисията да оттегли проекта на решение, комисията в 6-месечен срок от датата на приемане на решението на Европейската комисия изменя или оттегля проекта на решение.
(5) В случай че комисията измени проекта на решение, процедурите по чл. 36 и 42 се провеждат отново.

history Чл. 42б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да наложи задължения, предвидени в закона, или да продължи, измени или отмени вече наложени задължения.
(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпи становище на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията се съобразява в най-голяма степен със становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което предложените с проекта на решение мерки ще засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз, ще създадат бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проект на решение се отлага за срок три месеца.
(5) В срока по ал. 4 комисията взаимодейства с Европейската комисия и с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с цел определяне на най-подходящите задължения за постигане на целите по чл. 4 и при отчитане становищата на заинтересованите страни и необходимостта да се осигури развитието на последователна регулаторна практика.
(6) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на Европейската комисия, комисията може в срока по ал. 4 да измени проекта на решение, като се съобрази в най-голяма степен със становищата и предложенията на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да оттегли проекта на решение или да поддържа проекта на решение.
(7) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения не подкрепи съмненията на Европейската комисия или ако комисията измени или поддържа проекта на решение, Европейската комисия може в рамките на един месец от изтичането на срока по ал. 4 да приеме решение да оттегли своите резерви или да издаде препоръка, с която се изисква комисията да измени или оттегли проекта на решение.
(8) В срок един месец от издаването на препоръката на Европейската комисия или от оттеглянето на нейните резерви комисията уведомява Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приетите окончателни мерки. Срокът от един месец може да бъде удължен за провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36.
(9) Комисията може да не измени или оттегли проекта на решение, като представи мотивирана обосновка за това.
(10) Комисията може да оттегли проекта на решение на всеки етап от процедурата.

history Чл. 42в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В изключителни случаи, когато комисията прецени, че съществува спешна нужда от действие за защита на конкуренцията и интересите на потребителите, тя налага обосновани пропорционални временни задължения.
(2) След приемане на решението по ал. 1 комисията уведомява Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, за наложените временни задължения, като посочва мотивите за тяхното налагане.
(3) Решението по ал. 1 може да се приеме без провеждане на обществено обсъждане и обществени консултации.
(4) Комисията може да удължи срока на действие на временните задължения или да ги направи постоянни след провеждане на процедурата по чл. 42 във връзка с глава девета.

history Чл. 43. Комисията спазва изискванията за конфиденциалност на информацията, получена от Европейската комисия и регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз.

history Чл. 43а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията се съобразява с препоръките на Европейската комисия, когато е установено, че има различие при изпълнението на регулаторните функции, които могат да създадат бариери за единния пазар на Европейския съюз, с изключение на случаите, свързани с управлението на ограничените ресурси - радиочестотен спектър.
(2) В случай че комисията не се съобрази с препоръките по ал. 1, тя уведомява Европейската комисия, като мотивира своята позиция.

history Чл. 43б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията събира и поддържа информация относно основния предмет на жалбите срещу решения на комисията, броя им, продължителността на процедурите по обжалване и броя на актовете на компетентния съд за спиране действието на решения на комисията.
(2) Комисията предоставя информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения при отправено мотивирано искане.

Раздел V.
Взаимодействие с Комисията за защита на конкуренцията

history Чл. 44. (1) Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията осъществяват взаимодействие и координация за постигане на целите по чл. 4 в съответствие с този закон и въз основа на правила, приети с решения на двете комисии.
(2) Правилата по ал. 1 се публикуват на страницата на всяка от комисиите в интернет.

history Чл. 45. Взаимодействието между комисията и Комисията за защита на конкуренцията се осъществява във форми като:
1. консултации;
2. обмен на информация;
3. предоставяне на становища;
4. съвместни работни групи.

Раздел VI.
Взаимодействие със Съвета за електронни медии (Загл. изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 46. Комисията взаимодейства със Съвета за електронни медии при условията и по реда на този закон и на Закона за радиото и телевизията.

history Чл. 47. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии издава по реда на Закона за радиото и телевизията лицензии, въз основа на които се разпространяват радио- или телевизионни програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Лицензиите по ал. 1 дават право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението.
(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор, освен ако в закон е предвидено друго.
(4) Предприятието, осъществяващо електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространява лицензирани телевизионни програми, които са с вид и профил, определен, съответно съгласуван от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.

history Чл. 47а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 48. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) Комисията при спазване изискванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
(4) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.
(5) (Обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2009 г., ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Предприятие или свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, няма право да изгражда електронна съобщителна мрежа за пренос на радио- и телевизионни програми.

history Чл. 48а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.)

history Чл. 49. (1) Комисията приема нормативни административни актове, с които определя реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания.
(2) Преди приемане на актовете по ал. 1 комисията провежда обществено обсъждане по реда на чл. 36 и взема становище от Съвета за електронни медии.
(3) Съветът за електронни медии приема становищата по ал. 2 в 30-дневен срок от получаване на проектите на актове от комисията.

history Чл. 49а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Съветът за електронни медии регистрира по реда на Закона за радиото и телевизията радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на Република България.
(2) Регистрацията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване.
(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор.

history Чл. 49б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията при спазване изискванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, разпространяващи програмите по чл. 49а.
(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.
(3) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.

history Чл. 49в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да възложи задължения за пренос на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи се използват от значителен брой крайни потребители, включително крайни потребители с увреждания, като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми.
(2) Радио- и телевизионните програми по ал. 1 се определят от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.
(3) Комисията налага задължението по ал. 1 въз основа на решението на Съвета за електронни медии за определяне на програмите по ал. 2 след провеждане на консултации по реда на чл. 37.
(4) Предприятията по ал. 1 определят цени за разпространение на радио- и телевизионните програми по ал. 2 при спазване на принципа за разходоориентираност.
(5) Комисията преразглежда наложените задължения по ал. 1 с оглед на тяхното продължаване, изменяне или отменяне най-малко веднъж на всеки 5 години.

Раздел VII.
Финансиране

history Чл. 50. (изм., ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.

history Чл. 51. (изм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) По бюджета на комисията постъпват следните приходи и средствата от:
1. административни такси;
2. годишните такси за ползване и за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър;
3. такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера;
4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
6. годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;
7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;
9. лихви по просрочени вземания;
10. други източници и от дейности, определени в закон.
(2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й и на нейната администрация, включително за проекти и извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол, както и за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез предоставяне на трансфери по чл. 19.

history Чл. 52. Комисията съставя и ежегодно до 30 май публикува на страницата си в интернет проект за очакваните приходи по чл. 51, с изключение на приходите от административната такса за контрол и за съответните разходи за осигуряване на дейността си за следващата година, който представя за съгласуване на министъра на финансите.

history Чл. 53. (1) В случай че очакваните приходи за съответната година не покриват разходите на комисията, разликата се осигурява чрез промени в размера на административната такса за контрол.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията ежегодно до 30 септември на текущата година предлага на Министерския съвет да приеме изменение на тарифата за таксите, които се събират от комисията. Таксите се събират от 1 януари следващата година.

Раздел VIII.
Решаване на спорове между предприятия

history Чл. 54. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията оказва съдействие или дава задължителни указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се от наложени задължения по достъп и/или взаимно свързване, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.
(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа обстоятелствата, на които то се основава, и към него се прилагат заверени копия на документи, доказващи изложените обстоятелства, и документ за платена такса за административни услуги в случаите, когато се искат задължителни указания от комисията.

history Чл. 55. (1) Когато засегнатата страна е отправила искане за съдействие за постигане на съгласие, комисията в 7-дневен срок от постъпване на искането с решение определя специализирана комисия.
(2) Специализираната комисия изслушва становищата на страните, изяснява причините, поради които е направено искането, и разяснява неблагоприятните последици от непостигането на съгласие.
(3) При непостигане на съгласие между страните в 30-дневен срок от постъпване на искането всяка от засегнатите страни по ал. 1 може да поиска даване на задължителни указания от комисията в 14-дневен срок.
(4) Процедурата по оказване на съдействие за постигане на съгласие е безплатна.

history Чл. 56. (1) Когато засегнатата страна е отправила искане за даване на задължителни указания, комисията в 7-дневен срок от постъпване на искането с решение определя специализирана комисия, в която се включва поне един правоспособен юрист. Към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове или консултанти и външни експерти.
(2) Специализираната комисия разглежда искането и приложените към него документи в 7-дневен срок от определянето й.
(3) При установяване на непълноти или нередовности на документите председателят на специализираната комисия писмено уведомява лицето, като му дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите.
(4) В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 3, комисията оставя искането без разглеждане.

history Чл. 57. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Специализираната комисия по чл. 56, ал. 1 в тридневен срок от изтичането на срока по чл. 56, ал. 2 или 3 изпраща копие от искането на заинтересованите страни, като дава възможност в 7-дневен срок от получаването да представят становищата си и да приложат доказателства във връзка с тях.
(2) В тридневен срок от получаване на становищата по ал. 1 специализираната комисия изпраща копие от тях на страната, подала искането, като дава възможност в 7-дневен срок от получаването да представи становище и да приложи други доказателства във връзка с него.

history Чл. 58. (1) Специализираната комисия проучва направеното искане и становищата на заинтересованите страни, всички приложени към тях доказателства и при необходимост изисква допълнителни доказателства, в т. ч. извършването на проверки от оправомощени по този закон служители.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в срок и обем, определени от специализираната комисия. При необходимост срокът може да бъде удължен. При всички случаи срокът за извършване на проверка по ал. 1 не може да е по-дълъг от 14 дни.
(3) След събиране на всички доказателства специализираната комисия обсъжда искането и събраните доказателства по случая в присъствието на страните или на техни упълномощени представители.
(4) Заинтересованите страни писмено се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на срещата най-малко 7 дни преди провеждането й, като в уведомлението се уточнява, че при неявяване на техни представители специализираната комисия ще разгледа искането в тяхно отсъствие.
(5) Специализираната комисия съставя протокол за проведената среща, който съдържа:
1. състав на специализираната комисия и списък на присъствалите лица;
2. изложение на становищата на страните;
3. констатации на специализираната комисия от проведената среща;
4. дата на съставяне на протокола.

history Чл. 59. В срок до два месеца от постъпване на искането по чл. 54 специализираната комисия изготвя и внася в комисията доклад, към който прилага събраната в хода на процедурата документация и проект на решение на комисията относно искането.

history Чл. 60. Комисията разглежда доклада по чл. 59 на първото си заседание след внасянето му, като може да:
1. приеме резултатите от работата на специализираната комисия и да вземе мотивирано решение по постъпилото искане по чл. 54;
2. разпореди извършването на допълнителни действия по проверка на фактическата обстановка, анализирането й от специализираната комисия и изготвяне нов проект на решение, като определя срок за това.

history Чл. 61. (1) Комисията в срок до 4 месеца от постъпване на искането по чл. 54 с мотивирано решение дава задължителни указания по направеното искане или го отхвърля.
(2) Решението по ал. 1 се изпраща на заинтересованите лица в тридневен срок от приемането му и се публикува на страницата на комисията в интернет, с изключение на информацията, определена от страните за търговска тайна.

history Чл. 62. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато е отправено искане за решаване на спор от компетенцията и на регулаторен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, специализираната комисия по чл. 56 разглежда искането и приложените към него документи.
(2) Комисията изпраща копие от искането до компетентните регулаторни органи за становище.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Преди решаване на спора специализираната комисия може да изисква чрез комисията допълнителни доказателства и становища от засегнатите страни и от съответните регулаторни органи.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията и регулаторните органи по ал. 1 могат съвместно да откажат разрешаването на спора, когато решат, че съществуват други механизми, които биха спомогнали за своевременното му разрешаване, като в 14-дневен срок уведомят за това страните.
(5) (отм., предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че в срок до 4 месеца спорът не бъде разрешен, ако той не бъде отнесен в съда от страната, търсеща разрешение, и ако всяка от страните заяви, че желае спорът да се разреши от комисията, комисията полага усилия за разрешаване на спора.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията съгласува своята позиция с компетентните национални регулаторни органи и има право да се консултира с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с оглед разрешаване на спора в съответствие с целите по чл. 4.
(7) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да отправи искане до Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да приеме становище относно действията, които да се предприемат за разрешаване на спора.
(8) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато е отправено искане по ал. 7, комисията предприема действия за разрешаване на спора след получаване на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, без да се изключва възможността при необходимост да предприеме спешни мерки.
(9) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След събирането на всички доказателства специализираната комисия изготвя и внася в комисията доклад, към който прилага събраната документация.
(10) (Предишна ал. 7, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията с решение приема становище по направеното искане по ал. 1, отчитайки в най-голяма степен становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, ако има такова, както и позицията на компетентните национални регулаторни органи. Становището на комисията се изпраща на съответните компетентни национални регулаторни органи.
(11) (Предишна ал. 8, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При получаване на потвърждение от съответните компетентни национални регулаторни органи по становището комисията взема решение в съответствие със становището, като го изпраща на засегнатите страни. При приемане на решението по спора и налагане на задължения на съответното предприятие комисията може да налага само задължения, предвидени в този закон, и по реда, предвиден в него.

Раздел IX.
Разделно счетоводство

history Чл. 63. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които имат специални или изключителни права за предоставяне на услуги в други сектори, включително в други държави - членки на Европейския съюз:
1. водят разделно счетоводство по отношение на дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения, при условията, при които такова аналитично счетоводство се води за дейностите, осъществявани от правно независими субекти, или
2. прилагат структурно разделение за дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения.
(2) Задължението по ал. 1, т. 1 не се прилага за предприятия, чийто годишен оборот от дейности, свързани с осъществяване на електронни съобщения, е по-малък от левовата равностойност на 50 000 000 евро по официалния валутен курс на лева спрямо еврото.

Глава пета.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 64. (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Електронните съобщения се осъществяват свободно, след уведомяване и/или след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс при спазване изискванията на този закон и актовете по прилагането му.

history Чл. 65. (1) Електронните съобщения за собствени нужди се осъществяват свободно в случаите, когато се осъществяват чрез:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) електронни съобщителни мрежи без ползване на ограничен ресурс;
2. радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.
(2) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 65а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Осъществяването на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, се определя с правила, приети от комисията. Правилата се обнародват в "Държавен вестник".

history Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Обществени електронни съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до комисията.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятия, които предоставят трансгранични електронни съобщителни услуги на предприятия, разположени в няколко държави - членки на Европейския съюз, подават по едно уведомление за съответната държава членка.

history Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Електронни съобщения се осъществяват след издаване на разрешение в случаите, когато е необходим индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Електронни съобщения се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, когато това е необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. гарантиране техническото качество на услугата;
3. защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър, или
4. постигане на други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.

history Чл. 68. Електронните съобщения могат да се осъществяват от неограничен брой лица, освен в случаите на използване на индивидуално определен ограничен ресурс.

history Чл. 69. Обществените електронни съобщения се осъществяват от еднолични търговци и от юридически лица.

history Чл. 70. Електронни съобщения се осъществяват на територията на цялата страна, освен ако в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс или в общите изисквания за извършване на конкретната дейност е определен ограничен териториален обхват.

history Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс има първоначален срок до 20 години. Продължаването на срока на разрешението се извършва по реда на чл. 114, ал. 2.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на първоначалния срок по ал. 1 комисията се съобразява със съответната услуга и заложените цели, като отчита и периода за амортизация на инвестициите.

history Чл. 72. (1) Мрежите и/или услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания, се посочват в списък, приет от комисията след обществено обсъждане по чл. 36. Решението на комисията заедно със списъка се обнародват в "Държавен вестник".
(2) Промени в списъка по ал. 1 се извършват по инициатива на комисията или по предложение на заинтересовано лице след обществено обсъждане по чл. 36.

Раздел II.
Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания

history Чл. 73. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66, спазва общи изисквания, определени в зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа и/или услуга. Общите изисквания се приемат с решение на комисията при спазване на принципите за прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Решението по ал. 1 се приема след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародва в "Държавен вестник".
(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа и/или услуга приложимите общи изисквания, одобрени с решението по ал. 1, могат да съдържат всички или някои от следните изисквания:
1. да договаря и предоставя достъп до и взаимно свързване на мрежата си с тези на други предприятия, осъществяващи електронни съобщения, включително:
а) да осигурява оперативна съвместимост на услугите си с тези на другите предприятия;
б) да поддържа целостта и гарантира сигурността на мрежата си;
в) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осигурява защита на обществената мрежа от неразрешен достъп до лични данни;
г) (предишна б. "в", ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) при наличие на възможност да предоставя съвместно ползване на помещения и съоръжения от мрежата си на другите предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
д) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да създава условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронните съобщителни мрежи и/или услуги;
2. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) да спазва екологичните, устройствените и техническите изисквания при изграждане и експлоатиране на електроните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им;
3. (предишна т. 2, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изисквания и условия, свързани с предоставяне на право на преминаване;
4. (предишна т. 3, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да предоставя на комисията информацията по чл. 40;
5. (предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да предоставя за ползване номера от Националния номерационен план на крайните потребители, когато предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги е свързано с ползване на номера;
6. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осигурява на крайните потребители достъп до номера от европейското телефонно номерационно пространство, универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, до номерата от номерационните планове на други държави - членки на Европейския съюз, и условията за това, когато предприятието предоставя обществени телефонни услуги;
7. (предишна т. 5, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да гарантира защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите;
8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осигурява:
а) спазване на условията за недопускане на вредни електромагнитни полета и излъчвания;
б) спазване на изискванията за електромагнитна съвместимост;
в) (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) използване в мрежата само на технически изправни съоръжения, които отговарят на приложимите изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите;
г) спазване на условия, свързани с ефективното използване на радиочестотния спектър и недопускане на вредни смущения, когато това ползване не е предмет на издаване на разрешение;
д) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прилагане на действащите стандарти и/или стандартизационни документи в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги;
9. (предишна т. 7, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да съдейства за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи, като:
а) осигурява условия за ограничаване и прекратяване на преноса на информация със съдържание, противоречащо на действащото законодателство;
б) не осъществява електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
в) предоставя възможност за законосъобразно проследяване на трафик по мрежата си от страна на компетентните държавни органи;
г) създава за своя сметка условия за прихващане на електронни съобщения, като осигурява интерфейси за нуждите на националната сигурност и обществения ред;
д) (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) осигурява възможност за използване на мрежата си и на съоръженията от нея при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
10. (предишна т. 8, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да плаща административните такси съгласно глава осма;
11. (предишна т. 9, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да внася парични вноски във Фонда за компенсиране на универсалната услуга;
12. (предишна т. 10, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осъществява пренос на радио- и/или телевизионни програми от обществено значение в некодиран вид;
13. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 11, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги и условия за достъпност на тези услуги от потребители с увреждания;
14. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) задължения за прозрачност с цел да се осигури свързаност "от край до край" в съответствие с чл. 4, оповестяване на всички условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения, когато това е разрешено със закон и в съответствие с правото на Европейския съюз, при необходимост и в съответствие с принципа за пропорционалност, осигуряване достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на оповестените ограничения;
15. (нова, ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) задължения за предоставяне на вярна и точна информация за броя на потребителите и абонатите на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(4) (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 73а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 74. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 74, ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятието, което уведоми комисията за намерения да осъществява обществени електронни съобщения, има най-малко следните права:
1. да предоставя електронни съобщителни мрежи и/или услуги, считано от датата на подаване на уведомление по образец до комисията, освен когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
2. (изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) да изгражда, разполага, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им, както и със съоръжения;
3. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) да получава одобрение на инвестиционни проекти, в т.ч. комплексни проекти за инвестиционна инициатива и разрешения за строеж за физическа инфраструктура за разполагането на обществени електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да договаря и получава достъп до и взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, като спазва изискванията на действащото законодателство;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да предлага някоя или всички услуги от обхвата на универсалната услуга, когато е определено за предоставящо някоя или всички услуги от обхвата на универсална услуга на цялата територия на страната или на част от нея по реда на глава единадесета.
(2) (нова, ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятието публикува информацията по чл. 33, ал. 2, т. 6 на страницата си в интернет.

history Чл. 75. (1) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Правата по чл. 74, ал. 1 възникват от датата на надлежно подадено уведомление по образец до комисията, освен в случаите, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Уведомлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява електронни съобщения - наименование (фирма), седалище, адрес на управление и съответния единен идентификационен код;
2. кратко описание и основни параметри на обществената електронна съобщителна мрежа и/или услуга;
3. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) териториален обхват, където е приложимо;
4. лице и данни за контакти;
5. предполагаема дата за започване предоставянето на обществени електронни съобщения.
(3) Уведомлението се подава на български език.
(4) В случай на непълнота на уведомлението в 7-дневен срок от получаването му комисията писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите.
(5) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че от подаденото уведомление се установи, че за осъществяване на обществени електронни съобщения е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, комисията писмено уведомява лицето за необходимостта от подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението, съответно от отстраняване на непълнотите.
(6) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите.
(7) Предприятието, осъществяващо обществени електронни съобщения, уведомява комисията за всяка промяна на данните от уведомлението по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

history Чл. 76. Предприятието може да прекрати предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за което уведомява комисията.

history Чл. 77. (1) Предприятието, осъществяващо електронни съобщения при общи изисквания, може да поиска писмено от комисията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1.
(2) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Комисията издава удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от постъпване на искането. В удостоверението се посочват правата по чл. 74, ал. 1, свързани с предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изграждане на електронна съобщителна инфраструктура, включително право на преминаване, договаряне на достъп до и взаимно свързване на мрежи.
(3) За издаване на удостоверение по ал. 1 се заплаща административна такса в размер, определен в тарифата за таксите, които се събират от комисията по този закон. Към искането се прилага документ за платена такса.
(4) Удостоверение по ал. 1 не се издава, ако не е приложен документ за платена административна такса.

history Чл. 78. (1) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) В случай че установи неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, на условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения, комисията:
1. уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното неизпълнение в 7-дневен срок след установяването, като определя подходящ срок за изразяване на становище; след изтичането на срока за становище комисията с решение изисква в определен от нея разумен срок преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове, или
2. с решение след изтичане на срока за изразяване на становище по т. 1 изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове.
(2) (отм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
(3) Комисията може да вземе решение за преустановяване осъществяването на обществени електронни съобщения от предприятието по чл. 75, в случай че е налице някое от следните обстоятелства:
1. установено системно неизпълнение на приложими изисквания по чл. 73 и/или на специфични задължения;
2. установено съществено нарушение на този закон;
3. отнето разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(4) Предприятието по ал. 3 може да подаде уведомление за предоставяне на същите електронни съобщителни услуги не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на решението за преустановяване.
(5) (нова, ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Обжалването на решението на комисията по ал. 1 не спира неговото изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(6) (нова, ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Производството по ал. 1 - 4 се прилага независимо от административнонаказателната отговорност на предприятието, която се реализира по общия ред.

history Чл. 78а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай че не са изпълнени приложимите общи изисквания или задължения по разрешенията и/или наложени специфични задължения, комисията може с решение да наложи спешни мерки за отстраняване на нарушения, които представляват:
1. непосредствена и сериозна опасност за обществената безопасност, обществената сигурност или общественото здраве, или
2. сериозни икономически или оперативни проблеми на други доставчици или потребители на електронни съобщителни мрежи или услуги, или на други ползватели на радиочестотния спектър.
(2) Комисията дава възможност на предприятието да изрази становище и да предложи мерки за отстраняване на нарушението. Комисията се произнася в 14-дневен срок по становището и предложените от предприятието мерки.
(3) Мерките по ал. 1 се налагат за срок не по-дълъг от три месеца. В случай че процедурите за отстраняване на нарушението не са приключили, този срок може да бъде удължен с не повече от три месеца.
(4) В случай че предприятието, осъществяващо електронни съобщения, не преустанови неизпълнението в срока по ал. 3, комисията налага санкция съгласно този закон.

Раздел III.
Издаване на разрешение - общи положения

history Чл. 79. За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения се изисква разрешение.

history Чл. 80. (1) Изискванията за издаване на разрешение са еднакви за всички лица, желаещи да осъществяват един и същи вид електронни съобщения чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Издаването на разрешение се извършва при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.

history Чл. 81. (1) (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, след провеждане на конкурс или търг в случаите, когато броят на кандидатите е по-голям от броя на лицата, които могат да получат разрешение за съответния свободен ограничен ресурс.
(2) (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията издава разрешение без провеждане на конкурс или търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, в следните случаи:
1. за собствени нужди на държавните органи, свързани с техните функции, и на дипломатически представителства или други организации със статут на дипломатически мисии;
2. за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди;
3. когато броят на кандидатите е по-малък или равен на броя на лицата, които могат да получат разрешение за съответния свободен ограничен ресурс;
4. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) за осъществяване на електронни съобщения чрез използване на налични и/или нови аналогови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, след решение на Съвета за електронни медии, с изключение на случаите по чл. 49а и 49б;
5. когато се издава временно разрешение по чл. 109.
(3) Предметът, обхватът и срокът на разрешението по ал. 2, т. 4 не могат да се различават от предмета, обхвата и срока на лицензията за радио- или телевизионна дейност.
(4) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, без провеждане на конкурс или тър г.

history Чл. 82. (1) Заявленията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди се удовлетворяват без провеждане на конкурс или търг, като ресурсът се предоставя за ползване на първия по време заявител.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато ограниченият ресурс е необходим за осигуряване на преносна среда в мрежите на предприятия, осъществяващи обществени електронни съобщения.

history Чл. 83. (1) Процедурата по издаване на разрешение започва след подаване на заявление за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по образец, утвърден от комисията. Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което иска издаване на разрешение:
а) за физическите лица - трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес, а за чужденците - личен номер;
б) за юридическите лица и едноличните търговци - наименование (фирма), седалище, адрес на управление и съответния идентификационен код;
2. посочване на необходимия индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или номера, и/или позицията на геостационарната орбита;
3. кратко описание на вида електронни съобщения, за които е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс;
4. описание на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения;
5. описание на услугата или услугите, които лицето ще предлага чрез индивидуално определения ограничен ресурс, в случай че той е предназначен за осъществяване на обществени електронни съобщения;
6. срок за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс;
7. (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
8. първоначален териториален обхват;
9. лице и данни за контакти.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението, ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър, а за чуждестранни лица - съответен документ, когато е приложимо;
2. документ за внесена такса за административни услуги;
3. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) документ, удостоверяващ, че предприятието не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър;
4. декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване;
5. (отм., ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
6. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) декларация от управителя и членовете на управителните органи на лицето, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.
(3) Заявлението и документите към него се подават на български език.
(4) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1 и 2 комисията уведомява писмено заявителя да отстрани непълнотите или нередовностите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.

history Чл. 84. (1) Комисията с мотивирано решение отказва издаването на разрешение, когато:
1. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не е налице свободен ограничен ресурс, включително когато не е координиран на национално или когато е необходимо, на международно ниво;
2. използването на ограничения ресурс би застрашило националната сигурност или е в противоречие с международни задължения, произтичащи от влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна;
3. лицето, което кандидатства за разрешение:
а) е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация;
б) е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
в) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) има публични задължения към държавата, включително и към комисията и осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) е с отнето разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, по буква "б" - с декларация от физическото лице, а по буква "в" - от комисията по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Разпоредбата на ал. 1, т. 3, буква "б" се прилага и за управители или членове на управителни органи на предприятието.

history Чл. 85. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, са длъжни да уведомяват комисията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър, в 14-дневен срок от настъпването им.

Раздел IV.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

history Чл. 86. (1) Комисията приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, в срок до 6 седмици от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите в случай, че не се изисква международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги ползват.
(2) Когато е подадено заявление за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, което изисква международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги ползват, комисията извършва това координиране в срок до 8 месеца от датата на подаване на заявлението, като уведомява заявителя за необходимостта от координиране, в 7-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) В случай че в международен акт, по който Република България е страна, е определен срок за координиране по ал. 2 и този срок е по-дълъг от 8 месеца, процедурата по координиране се провежда в срока, определен в международния акт.
(4) След приключване на процедурата по координиране по ал. 2 комисията в тридневен срок уведомява заявителя за резултата.
(5) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят трябва да потвърди писмено желанието си за получаване на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(6) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че заявителят потвърди желанието си в срока по ал. 5, комисията в 14-дневен срок приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

history Чл. 87. (1) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
(2) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.

history Чл. 88. (1) Комисията приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, в срок до три седмици от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.
(2) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението по ал. 1.
(3) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.

Раздел V.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения, след провеждане на конкурс или търг (Загл. изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 89. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може по своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър или конкретна позиция на геостационарна орбита при необходимост от ограничаване броя на издаваните разрешения.
(2) Комисията обявява намерение за провеждане на конкурс или търг и по инициатива на заинтересовано лице.

history Чл. 90. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Броят на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита може да бъде ограничаван от съображения за ефективно използване на спектъра, увеличаване в максимална степен на ползата за потребителите и насърчаване на конкуренцията.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията провежда обществени консултации относно обявеното по чл. 89 намерение да ограничи броя на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, като публикува съобщение най-малко в един национален ежедневник и на страницата си в интернет за причините, които налагат ограничението. Съобщението съдържа:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) радиочестотният спектър или позицията на геостационарна орбита, за които се налагат ограниченията;
2. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) брой на разрешенията, които могат да бъдат издадени;
3. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на спектър или позиция на геостационарна орбита;
4. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) покана за подаване на намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, в определен от комисията срок, който не може да бъде по-кратък от срока за провеждане на обществените консултации.
(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени консултации и решението си. В зависимост от решението комисията:
1. обявява конкурс или търг по реда на чл. 93, в случай че броят на подадените по ал. 2 намерения е по-голям от броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от комисията;
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предприема действия за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, след подаване на заявление по чл. 83 в определен от комисията срок, в случай че броят на подадените по ал. 2 намерения е по-малък или равен на броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от комисията.
(4) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията трябва, на разумни интервали или въз основа на постъпили искания от засегнати лица, да преразглежда актуалността на причините, наложили ограничението на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита.
(5) Комисията провежда обществени консултации със заинтересовани лица относно преразглеждането.
(6) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че в резултат на обществените консултации се установи, че причините за наложеното ограничение са престанали да съществуват или в интерес на потребителите и насърчаване на конкуренцията е необходимо да се отмени наложеното ограничение за ползване на радиочестотния спектър или позиция на геостационарна орбита, комисията отменя ограничението за броя на разрешенията.

history Чл. 91. (1) След подаване на заявление по чл. 83 за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита, за осъществяване на обществени електронни съобщения и след приключване на международното координиране, когато такова е необходимо, комисията в 5-дневен срок публикува съобщение в страницата си в интернет и поне в един национален ежедневник. Когато заявеният ограничен ресурс е с национален обхват, комисията в 10-дневен срок публикува съобщението и в "Държавен вестник". Съобщението съдържа:
1. информация за заявения ограничен ресурс;
2. покана за подаване на други заявления в срок до 21 дни от датата на публикуване на съобщението в национален ежедневник за ползване на същия ограничен ресурс.
(2) Ако в срока по ал. 1, т. 2 в комисията не постъпи друго заявление за ползване на същия индивидуално определен ограничен ресурс, комисията в 10-дневен срок приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(3) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението по ал. 2.
(4) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.
(5) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятието получава разрешението след заплащане на дължимите такси.

history Чл. 92. (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 93. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че наличният свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, не е достатъчен за ползване от всички лица, подали намерение по чл. 90, ал. 2, т. 4 или заявление в срока по чл. 91, ал. 1, т. 2, комисията уведомява всички заявители за постъпилите намерения или заявления и за техния брой и с решение обявява конкурс или тър г.
(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. предмет и вид на конкурса или търга;
2. специфични изисквания към лицата, които могат да участват, отнасящи се до технически или финансови условия или до условия за спазване на конкуренцията;
3. място, срок и ред за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
4. срок и място за подаване на заявление за участие;
5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
6. начална тръжна цена и стъпка за наддаване при обявяване на търг;
7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Решението по ал. 1 се публикува на страницата на комисията в интернет и се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 21 дни след изтичане на срока за подаване на намерения или заявления за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита.
(4) (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 94. (1) Конкурс се провежда, когато има необходимост от комплексна оценка за издаване на разрешение.
(2) Търг се провежда в случаите, когато с оглед характера на осъществяването на обществени електронни съобщения от съществено значение е размерът на предложената тръжна цена.

history Чл. 95. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Началната тръжна цена при провеждане на търг се определя от комисията с решението по чл. 93, ал. 2.
(2) Стъпката за наддаване при провеждане на търг се определя от комисията в тръжните книжа.
(3) Достигнатата чрез наддаването сума се изплаща от спечелилия кандидат в срок, определен с решението по ал. 1.

history Чл. 96. (1) Конкурсните книжа се приемат с решение на комисията и съдържат:
1. информация за ограничения ресурс - предмет на конкурса;
2. списък с необходимите приложения към заявлението за участие в конкурса;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения - предмет на конкурса, като: темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, приложими технологии, задължения, свързани с националната сигурност;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване при спазване на принципите за управление на радиочестотния спектър с оглед постигане на целите по чл. 4;
5. правила за провеждане на конкурса;
6. правила за работата на експертната комисия за провеждане на конкурса;
7. размер на депозита за участие в конкурса.
(2) Конкурсните книжа съдържат и условия за участие в конкурса и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и приложения, съдържащи съответните технически параметри за разрешенията.

history Чл. 97. Тръжните книжа се приемат с решение на комисията и съдържат:
1. информация за ограничения ресурс - предмет на търга;
2. списък с необходимите приложения към заявлението за участие в търга;
3. правила за провеждане на търга;
4. правила за работа на експертната комисия за провеждане на търга;
5. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за недопускане и отстраняване от участие в търга при спазване на изискванията, свързани с управлението на радиочестотния спектър, с оглед постигане на целите по чл. 4;
6. проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и приложения, съдържащи съответните технически параметри за разрешенията;
7. размер на депозита за участие в търга, който не може да бъде по-голям от 5 на сто от определената начална тръжна цена, както и условия, свързани с депозита за участие в търга;
8. място, дата и час за провеждане на търга.

history Чл. 98. (1) Конкурсът или търгът за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита, се провежда не по-рано от 30 дни от обнародване на решението по чл. 93, ал. 3 в "Държавен вестник". В случай че се обявяват няколко конкурса или търга съобразно наличния свободен ограничен ресурс, комисията определя последователността на провеждането им. Комисията може да проведе и един търг или конкурс, с който да предостави повече от едно разрешение съобразно наличния свободен ограничен ресурс.
(2) (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 99. (1) (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) За провеждането на конкурс или търг комисията определя експертна комисия, поне един от членовете на която е правоспособен юрист. Като членове на експертната комисия може да участват и представители на заинтересованите ведомства и на комисията. В експертната комисия задължително се включва представител на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Лице, което има съществен търговски, финансов или друг делови интерес, не може да участва като член на експертната комисия.
(3) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато на членове на експертната комисия или на членове на техните семейства, включително съпрузи, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и на икономически свързани с тях лица, се издава разрешение по този закон.
(4) Всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред комисията липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат и че няма да бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на разрешението.
(5) Декларациите по ал. 4 се съхраняват в специален публичен регистър при комисията.
(6) Членовете на експертната комисия са длъжни да не разпространяват пред трети лица информация, получена в хода на процедура по провеждане на конкурс или тър г. Всеки член на експертната комисия подписва декларация преди началото на процедурата за спазването на това задължение.

history Чл. 100. (1) Лицата, които искат да участват в обявения от комисията конкурс или търг, подават писмено заявление за участие, към което прилагат:
1. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) документ, удостоверяващ съществуването и актуалното правно състояние на лицето - в случаите, когато заявителят не притежава Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. доказателства за финансови възможности, като: годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
5. (изм., ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, буква "а" и буква "б";
6. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
7. документ за платена конкурсна или тръжна документация;
8. други документи, свързани с предмета на конкурса или търга.
(2) Всички документи се подават на български език.
(3) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 3, кандидатът се уведомява писмено да отстрани непълнотите или нередовностите, като му се дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие.
(4) Лицето, което иска да участва в обявения от комисията конкурс или търг, не се допуска до участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
3. има публични парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.
(5) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В случай че броят на подадените заявления е по-малък или равен на броя на разрешенията, които са предмет на решението по чл. 93, ал. 2, комисията с решение обявява процедурата за приключила и в 10-дневен срок издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър. В тридневен срок след приемането на решението за обявяване на процедурата за приключила комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.
(6) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т. 4 не е постъпило нито едно заявление, комисията с решение прекратява обявената процедура. В тридневен срок след приемането на решението за прекратяване на обявената процедура комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.
(7) (нова, ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се установява от комисията по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

history Чл. 101. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за удовлетворяване на конкурсните изисквания.
(2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена.

history Чл. 102. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на работата си представя на комисията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или тър г.
(2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 комисията приема решение за:
1. издаване на разрешение на кандидата, спечелил конкурса или търга;
2. прекратяване на конкурса или търга, като не определя спечелил кандидат, когато в резултатите от класирането не се посочва кандидат, който отговаря на изискванията на проведения конкурс или тър г.
(3) В тридневен срок след приемане на решението по ал. 2 комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.

history Чл. 103. (1) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията има право да задържи депозитите на кандидатите, които са подали жалби срещу решението по чл. 102, ал. 2 и/или чл. 104, ал. 1, до решаването на спора от съда.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Депозитите на неспечелилите кандидати се освобождават в срок до 7 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 104, ал. 1. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.
(3) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Депозитите на спечелилия кандидат и на класирания на второ място се освобождават в срок до 7 работни дни след влизането в сила на решенията по чл. 102, ал. 2, т. 1 и чл. 104, ал. 1.

history Чл. 104. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 102, ал. 2, т. 1 комисията издава разрешение на спечелилия конкурса или търга кандидат.
(2) Спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения.
(3) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) При издаване на разрешението по чл. 90, ал. 3, т. 2 и чл. 100, ал. 1 и 5 предприятието се вписва в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1.

history Чл. 105. (1) В случай че спечелилият кандидат се откаже от издаване на разрешение или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните или конкурсните документи, разрешението се предлага на кандидата, класиран на второ място.
(2) При отказ и на кандидата, класиран на второ място, процедурата се прекратява без издаване на разрешение.
(3) В случаите, когато предмет на търг са две или повече разрешения и класиран кандидат се откаже от издаване на разрешение или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните документи, то се предлага на класирания на следващо място кандидат. В случай че и той се откаже, процедурата се прекратява без издаване на разрешение.
(4) Депозитите на лицата по ал. 1, 2 и 3 не се връщат.

Раздел VI.
Съдържание на разрешението

history Чл. 106. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или позициите на геостационарната орбита, се включват всички или някои от следните условия:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) задължение за предоставяне на услугата или за използване на вида технология, за която са предоставени права за ползване на радиочестотен спектър, включително, когато е приложимо, и изисквания за покритие и качество;
2. предоставеният радиочестотен спектър и/или позициите на геостационарната орбита;
3. териториалният обхват, когато е приложимо;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) възможността за прехвърляне на правата по разрешението;
5. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за осигуряване на ефективно и ефикасно ползване на радиочестотния спектър;
6. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) техническите и експлоатационните условия, необходими за недопускане на вредни радиосмущения и за ограничаване на възможността за излагане на обществото на вредни електромагнитни полета, когато условията са различни от тези, при спазване на изискванията по чл. 73, ал. 3, т. 8, буква "г";
7. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срокът на разрешението, който може да бъде променен съобразно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
8. таксата за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър;
9. задълженията, поети от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, в случай на проведена конкурсна или тръжна процедура;
10. задълженията, произтичащи от международни споразумения, които уреждат ползването на радиочестотния спектър, в случай че такива са приложими;
11. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
12. (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
14. датата на издаване на разрешението;
15. идентификационни данни;
16. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) задължения, свързани с експерименталното ползване на радиочестоти.

history Чл. 107. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и адреси, се включват всички или някои от следните условия:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) услугата, за която предприятията са получили разрешение за ползване на номера, включително изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга, както и изисквания за прозрачност на тарифните принципи и максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват с оглед гарантиране защита на правата на потребителите;
2. (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) предоставените номера и адреси;
3. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изискванията за ефективно и ефикасно ползване на номера;
4. изискванията за преносимост на номерата;
5. задълженията за предоставяне на обществена информация за телефонните номера на абонатите на обществени телефонни услуги за целите на универсалната услуга съгласно глава единадесета и при наличие на изрично съгласие от абонатите;
6. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срокът на разрешението;
7. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
8. (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) възможност и условия за прехвърляне на права по разрешението;
9. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) таксата за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и адреси;
10. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
11. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) задълженията, произтичащи от международни споразумения, които уреждат ползването на номера и адреси, в случай че такива са приложими;
12. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13а. (нова, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
14. датата на издаване на разрешението;
15. идентификационни данни.

history Чл. 108. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Освен задълженията по чл. 106 или 107 предприятията, получили разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, са длъжни да спазват и приложимите изисквания, определени по чл. 73.

Раздел VII.
Временни разрешения

history Чл. 109. (1) Комисията издава временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца, в следните случаи:
1. когато е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за изпробване на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения, или
2. (изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) когато е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, за да бъдат тествани нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация, или
3. за рекламиране на електронни съобщителни съоръжения и/или оборудване, или
4. когато е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс за краткосрочни събития.
(2) Временно разрешение се издава без провеждане на конкурс или тър г.
(3) Временно разрешение не се издава за вече предоставен индивидуално определен ограничен ресурс или за ограничен ресурс, за който е подадено заявление за издаване на разрешение и не е приключила процедурата по издаване на разрешението.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Временно разрешение за всеки от случаите по ал. 1, т. 1 - 3 се издава еднократно в рамките на една година.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За издаване на временно разрешение се подава заявление, което съдържа данните по чл. 83, ал. 1 и данни за предназначението на заявения ограничен ресурс за случаите, посочени в ал. 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 83, ал. 2, т. 1 и 2. Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 31 дни преди датата за започване на ползването на ограничения ресурс, посочена в заявлението. При непълнота на заявлението се прилагат правилата на чл. 83, ал. 4.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че заявеният ограничен ресурс подлежи на международно координиране, комисията предлага на заявителя друг ограничен ресурс, неподлежащ на международно координиране, който е годен за ползване, съобразно:
1. данните, представени в заявлението за случаите, посочени в ал. 1, и
2. техническите характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръженията, за които ще се ползва ограниченият ресурс.
(7) (Предишна ал. 6, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията издава временното разрешение не по-късно от 17 дни преди датата за започване на ползването на ограничения ресурс, посочена в заявлението по ал. 5.
(8) (Предишна ал. 7, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията уведомява заявителя за издаденото временно разрешение в тридневен срок от издаването му, като посочва и размера на дължимите от заявителя такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и еднократна такса за издаване на разрешение. Заявителят е длъжен да внесе таксите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(9) (Предишна ал. 8, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията връчва разрешението на заявителя в тридневен срок след внасяне на таксите по ал. 8.

history Чл. 110. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Временното разрешение съдържа данните, посочени в заявлението по чл. 109, ал. 5.
(2) Индивидуално определеният ограничен ресурс може да се ползва само по предназначение и начин, изрично определени с временното разрешение.

history Чл. 111. (1) За временните разрешения не се прилагат правилата за прекратяване, отнемане или спиране на действието на разрешенията, издадени по този закон.
(2) Действието на временното разрешение се прекратява от комисията незабавно, когато бъде установено, че предоставеният индивидуално определен ограничен ресурс не се ползва по предназначението и начина, определени във временното разрешение.

history Чл. 112. Предприятие, на което е прекратено действието на временно разрешение по чл. 111, ал. 2, не може да подава заявление за издаване на ново временно разрешение в 6-месечен срок от датата на прекратяване действието на предишното.

Раздел VIII.
Предоставяне на допълнителен ограничен ресурс

history Чл. 113. (1) (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятие осъществяващо обществени електронни съобщения, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или номера, може да заяви ползване на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс. Предприятието подава заявление, което освен данните по чл. 83 съдържа и:
1. номера и дата на издаване на първоначалното разрешение;
2. електронните съобщителни мрежи и/или услуги, за извършването на които ще се ползва допълнителният индивидуално определен ограничен ресурс;
3. посочване на допълнителния индивидуално определен ограничен ресурс, за чието ползване се иска изменение и допълнение на разрешението;
4. срок за ползване на допълнителния индивидуално определен ограничен ресурс, който не може да бъде по-дълъг от срока на ползване на първоначалния индивидуално определен ограничен ресурс;
5. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) данни за ефективно усвояване на вече предоставения индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Електронните съобщителни мрежи и/или услуги по ал. 1, т. 2 не могат да бъдат различни от електронните съобщителни мрежи и/или услуги, за които е предоставен първоначалният индивидуално определен ограничен ресурс.
(3) Към заявлението се прилагат документи и данни, обосноваващи необходимостта от ползване на допълнителния индивидуално определен ограничен ресурс, както и документ за внесена такса за административни услуги.
(4) Комисията предоставя заявения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на собствената електронна съобщителна мрежа, когато чрез нея осъществява обществени електронни съобщения, и
2. предприятието е използвало ефективно вече предоставения индивидуално определен ограничен ресурс, и
3. електронната съобщителна мрежа на предприятието допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие.
(5) Допълнителният индивидуално определен ограничен ресурс се предоставя без провеждане на конкурс или тър г.
(6) Ако условията по ал. 4 са налице, комисията предоставя заявения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, като изменя и допълва разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс на заявителя, в срок до 42 дни от датата на подаване на заявлението.
(7) Ако условията по ал. 4 са налице, комисията предоставя заявения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - номера, като изменя и допълва разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от датата на подаване на заявлението.
(8) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 7 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс пропорционално на времето за ползване в текущата година.

Раздел IX.
Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане, спиране или прехвърляне на разрешение

history Чл. 114. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение, може преди изтичане на срока на действието му да направи мотивирано искане за намаляване на срока на действие на разрешението. Комисията проучва основателността на искането и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е издадено разрешение, може в срок не по-кратък от три месеца преди изтичане срока на действие на разрешението да направи мотивирано искане за удължаване срока на действие на издаденото разрешение. Комисията проучва основателността на искането, като отчита:
1. ползите за потребителите;
2. необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии;
3. регулаторната политика за съответния ограничен ресурс.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането по ал. 2, като при удовлетворяване на искането вписва новия срок на действие в разрешението.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ако в срока по ал. 2 предприятие, на което е издадено разрешение, не поиска удължаване действието на разрешението, приема се, че предоставеният индивидуално определен ограничен ресурс е свободен с изтичането на срока на действие на разрешението.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се удължава след удължаване на срока на лицензията по смисъла на Закона за радиото и телевизията за същия период от време.

history Чл. 115. (1) Изменения и допълнения на разрешение могат да бъдат правени с мотивирано решение на комисията поради:
1. непреодолима сила;
2. причини, свързани с националната сигурност;
3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации в сила за Република България;
4. причини, свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното ползване на ограничения ресурс, защитата на интересите на потребителите и осигуряването на универсална услуга.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 се извършват след писмено уведомяване на съответното предприятие, което може да изрази становище в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 са съществени, комисията провежда обществена консултация по реда на чл. 37 в срок не по-кратък от 30 дни.

history Чл. 116. Предприятието, на което е издадено разрешение, може да отправи мотивирано искане до комисията за изменение и допълнение на разрешението, извън случаите по чл. 115, ал. 1. Комисията проучва основателността на искането, преценява необходимостта от изменение и допълнение на разрешението и се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпване на искането.

history Чл. 117. (1) Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс се преустановява след отнемане на издаденото разрешение от комисията в следните случаи:
1. предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита, не е спазило някои или всички от задълженията си по чл. 106, т. 9;
2. при установени системни нарушения на едно и също условие от издаденото разрешение за ползване на предоставения индивидуално определен ограничен ресурс;
3. при системно неплащане на дължимите такси, свързани с издаденото разрешение;
4. при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
5. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, не е спазило някои или всички от задълженията по чл. 106, т. 5 и не е подало искане за прехвърляне или отдаване под наем на предоставения за индивидуално ползване радиочестотен спектър по реда на чл. 121.
(2) Действието на издаденото разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс може да бъде прекратено в следните случаи:
1. по мотивирано писмено искане на компетентен орган при установени действия на предприятието, които застрашават националната сигурност при ползване на предоставения му с разрешението индивидуално определен ограничен ресурс;
2. предприятието, получило разрешение, заяви наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
3. по мотивирано писмено искане на предприятието, на което е издадено разрешение;
4. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) при смърт на физическото лице, при ликвидация или прекратяване на юридическото лице или прекратяване дейността на едноличния търговец - в случаите, когато са им издадени разрешения;
5. с изтичане срока на действие на разрешението;
6. на основание задължение, произтичащо от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна;
7. след уведомление от Съвета за електронни медии за влязло в сила решение за прекратяване на съответната лицензия за радио- или телевизионна дейност на предприятието, осъществяващо електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
(3) Приетите решения от комисията на основание ал. 2, т. 1 подлежат на незабавно изпълнение.
(4) Действието на издаденото разрешение при наличие на предпоставките по ал. 1 се преустановява след предварително писмено уведомяване на предприятието, като комисията изрично посочи конкретните основания и мотиви.
(5) С уведомлението по ал. 4 комисията дава срок на предприятието не по-кратък от 30 дни за становище.
(6) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията може да отнеме разрешението само след като обсъди обясненията и възраженията на предприятието и установи наличието на достатъчно доказателства за съществуване на обстоятелствата по ал. 1.

history Чл. 118. (1) В случаите по чл. 117, ал. 2, т. 4 ограниченият ресурс не се смята за свободен, ако някой или някои от наследниците заявят писмено пред комисията ползването на индивидуално определения ограничен ресурс, за който е било издадено разрешението, в срок до един месец след смъртта на физическото лице. В този случай комисията издава без конкурс или търг ново разрешение за ползване на същия индивидуално определен ограничен ресурс в срок до 21 дни от подаване на заявлението. Комисията уведомява писмено заявителите в тридневен срок от издаването на разрешението.
(2) В срок до 14 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията всички дължими такси.
(3) Комисията връчва разрешението на заявителите след заплащане на всички дължими такси по този закон.

history Чл. 119. Предприятие, действието на чието разрешение е било прекратено на основание чл. 117, ал. 1, може да подаде заявление за издаване на ново разрешение не по-рано от 12 месеца от датата на решението на комисията за прекратяване действието на разрешението.

history Чл. 120. (1) Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс може да бъде временно спряно от комисията в следните случаи:
1. (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) по искане на компетентен орган при бедствия, обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение";
2. по мотивирано искане на компетентните органи при възникване на опасност за националната сигурност;
3. по мотивирано искане на предприятието, на което е издадено разрешение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 спирането продължава до отпадане на необходимостта от него.
(3) При спиране действието на разрешение на основание ал. 1, т. 3 предприятието, на което е издадено разрешението, дължи вноски от годишните такси за времето, за което е спряно действието на разрешението.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 комисията проучва основателността на направеното искане и се произнася по него в срок до 21 дни от постъпването му. Спирането в тези случаи не може да бъде за срок, по-дълъг от три месеца. Комисията отказва спиране:
1. когато искането е от предприятие със значително въздействие върху пазара за електронните съобщителни мрежи и/или услуги, по отношение на които е определено като такова;
2. когато на предприятието е наложено задължение за предоставяне на универсална услуга;
3. на предприятие с разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс с национален обхват, осъществяващо обществени електронни съобщения.
(5) Решенията за спирането и последващото възобновяване на действието на издадено разрешение се съобщават на засегнатите лица в тридневен срок.

history Чл. 121. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, може да прехвърли разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение, или отдаде под наем индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, само след предварително разрешение от комисията.
(2) Комисията издава разрешение по ал. 1, когато са налице следните условия:
1. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прехвърлянето или отдаването под наем не нарушава конкуренцията в сектора на електронните съобщения в частта ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прехвърлянето или отдаването под наем не води до промени в условията за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс, или
3. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прехвърлянето или отдаването под наем по ал. 1 за осъществяване на електронни съобщения чрез използване на налични и/или нови аналогови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване не води до промяна на разпространяваните от предприятията, лицензирани от Съвета за електронни медии, радио- и телевизионни програми на обществените оператори, субекти на публичното право;
4. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изтекли са две години от получаването на индивидуално определения ограничен ресурс чрез конкурс или тър г.
(3) При универсално правоприемство чрез промяна на правната форма на дружеството ал. 1 не се прилага.

history Чл. 122. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишен текст на чл. 122, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, се определят с нормативен административен акт от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, който се обнародва в "Държавен вестник".
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, не следва да нарушават конкуренцията.

history Чл. 123. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията публикува ежемесечно на страницата си в интернет информация за прехвърлените права по издадени разрешения или за отдадения под наем индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Глава шеста.
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА ОРБИТА

history Чл. 124. (1) Управлението и ефективното без вредни радиосмущения ползване на радиочестотния спектър се провежда в съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, Регулаторната политика за управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди и в съответствие с международни споразумения, по които Република България е страна.
(2) Управлението и ефективното ползване на радиочестотния спектър се осъществява с оглед защита на обществения интерес, безопасността и здравето на гражданите, свободата на словото, културните, научните, социалните и техническите аспекти на политиката на Европейския съюз, както и интересите на ползвателите на радиочестотния спектър.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Управлението на радиочестотния спектър насърчава хармонизираното му използване в Европейския съюз за гарантиране на ефективно и ефикасно използване на радиочестотите с цел създаване на ползи за потребителите като икономии от мащаба и оперативна съвместимост на услугите.

history Чл. 125. (1) Когато ползването на радиочестоти е хармонизирано, условията и процедурите са съгласувани и предприятията, на които ще бъдат присвоени радиочестотите, са избрани в съответствие с международни споразумения и правила на Общността, комисията издава разрешение за ползване на тези радиочестоти.
(2) Ако всички национални условия, отнасящи се до правото на ползване на радиочестотите, са изпълнени в случай на обща процедура за избор, комисията не трябва да налага други условия, допълнителни критерии или процедури, които биха ограничили, променили или забавили правилното прилагане на общото присвояване на тези радиочестоти.

history Чл. 126. Радиочестотният спектър в обхвата от 9 kНz до 3000 GHz се разпределя на радиочестоти и радиочестотни ленти, радиослужби и ползватели.

history Чл. 127. Позициите на геостационарната орбита за Република България се определят с международни споразумения.

history Чл. 128. Управлението на радиочестотния спектър и ползването на позициите на геостационарната орбита се осъществяват с цел ефективното и без вредни радиосмущения използване на радиочестотния спектър при съобразяване с интересите на националната сигурност и при спазване принципите на предвидимост, равнопоставеност и обективност.

history Чл. 129. (1) Комисията предоставя за ползване позициите на геостационарната орбита, радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Радиочестотите и радиочестотните ленти се предоставят от комисията след национално координиране и съгласуване с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност.
(3) Ако правото за ползване на радиочестотите и радиочестотните ленти бъде отнето в резултат на промени в законодателството, възникнали при изпълнение на международно задължение на Република България, трябва да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът й се определя с мотивирано предложение на комисията.

history Чл. 130. (1) (Предишен текст на чл. 130, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Правото за ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти не е свързано с ограничения по отношение на вида на предоставяните услуги или използваните технологии.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на използваните технологии се допускат само в случаите, когато това е необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. защита на общественото здраве от въздействието на електромагнитните полета;
3. гарантиране техническото качество на услугата;
4. гарантиране на максимално съвместно използване на радиочестоти;
5. защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър;
6. гарантиране изпълнението на цели от общ интерес при спазване принципа на неутралност по отношение на услугите.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на предоставяните услуги се допускат само с оглед постигане на цели от общ интерес, преди всичко отнасящи се до:
1. безопасността на живота;
2. насърчаване на социално, регионално или териториално сближаване;
3. избягване на неефикасно използване на радиочестоти;
4. насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, включително чрез осъществяване на радио- и телевизионна дейност.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Забрана за предоставяне на други електронни съобщителни услуги в специфична радиочестотна лента може да бъде наложена само при необходимост от защита на работата на радиослужбите, свързани с безопасността на живота. В изключителни случаи обхватът на такава забрана може да бъде разширен с други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.

history Чл. 130а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията редовно, най-малко веднъж на всеки две години, преразглежда необходимостта от ограниченията, посочени в чл. 130, ал. 2 - 4, и публикува резултатите от това преразглеждане на страницата си в интернет.

history Чл. 131. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Глава седма.
НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА

Раздел I.
Национален номерационен план (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 132. Националният номерационен план представлява разпределение на номерата, използвани в електронните съобщителни мрежи за идентификация, маршрутизация и таксуване от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги.

history Чл. 133. (1) Националният номерационен план се изготвя от комисията в съответствие с регулаторната политика по чл. 30, т. 7 при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси.
(2) Националният номерационен план се изготвя при съобразяване с актовете на международни организации и/или техни компетентни органи, имащи отношение към номера, адреси и имена, за да се осигурява ефективно използване на номерационното пространство.
(3) Националният номерационен план се обнародва в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) Комисията поддържа публичен регистър на предоставените за ползване на предприятията номера, адреси и имена.

history Чл. 133а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена се определят с наредба от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, която се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел II.
Преносимост на номерата (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 134. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез използване на номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност за преносимост на номерата, като абонатите могат да запазват:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) географския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление;
2. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) негеографския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) национално значим номер при промяна на предприятието, предоставящо мобилна телефонна услуга.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията приема функционални спецификации за преносимост на номерата по ал. 1 след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) Функционалните спецификации съдържат:
1. технически условия за осъществяване на преносимост;
2. необходими действия от предприятията, които са задължени да осигуряват преносимост, включително и срокове за извършването им;
3. метод за реализация на преносимостта;
4. изисквания относно базата данни, необходима за осигуряване на маршрутизацията;
5. задължения на предприятията, които осигуряват преносимостта, и причини за отказ от предоставяне на услугата за крайни потребители;
6. процедура за осъществяване на преносимост;
7. принципи на ценообразуване и разпределяне на разходите между предприятията.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Процедурата по пренасянето на номера се осъществява във възможно най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът, за който може да бъде преустановено предоставянето на услугата на абоната, не може да надвишава 8 часа.

history Чл. 135. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 136. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят помежду си цени, свързани с осъществяването на преносимост на номерата, както следва:
1. еднократна цена, покриваща разходите, във връзка с проверка на идентификацията на абонат или потребител и за други дейности, свързани с администриране на процеса по пренасяне на номер;
2. цени за взаимно свързване във връзка с промяна на предприятието по чл. 134, ал. 1 при спазване на принципа за разходоориентираност.
(2) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 136а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато са налице цени за крайните потребители за пренасяне на номер, предприятията по чл. 134, ал. 1 определят тези цени по начин, който не възпрепятства промяната на предприятието, предоставящо съответната услуга.

history Чл. 137. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 138. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел III.
Достъп до номера и услуги (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 138а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е предоставено разрешение за ползване на обхват от номера от Националния номерационен план, няма право да поставя неравнопоставени условия пред други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, във връзка с достъпа до техни услуги, предоставяни чрез номера от този обхват.

history Чл. 138б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и осигуряващи възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, осигуряват безплатен достъп на крайните потребители до единния европейски номер за спешни повиквания 112 и до националните номера за спешни повиквания.

history Чл. 138в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато е технически и икономически възможно, осигуряват на всички крайни потребители възможност за:
1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера в рамките на Европейския съюз;
2. достъп до всички номера, предоставяни в рамките на Европейския съюз, независимо от използваната от предприятието технология и устройства, включително номерата от националните номерационни планове на държавите членки, както и тези от Европейското телефонно номерационно пространство и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.
(2) В случай че виканият абонат е ограничил достъпа до своя абонатен номер за повиквания от определени географски райони поради търговски съображения, ал. 1 не се прилага.
(3) Комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги, да блокират за всеки конкретен случай достъпа до номера или услуги, когато това е оправдано поради измама или злоупотреба, и да изиска в тези случаи от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да си удържат съответните приходи от взаимно свързване и/или от други услуги.
(4) В случай че номерът по ал. 3 е от номерационния план на друга държава - членка на Европейския съюз, или е номер от Европейското телефонно номерационно пространство, или универсален международен телефонен номер за достъп до услуги с безплатен достъп, предоставен на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги на територията на тази държава членка, комисията си взаимодейства със съответните регулаторни органи на тази държава членка за предприемане на действията по ал. 3.
(5) Комисията може да предприеме действията по ал. 3 и при обосновано искане на регулаторен или друг държавен орган на държава - членка на Европейския съюз.

history Чл. 138 г. (нов, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез фиксирани и/или мобилни наземни мрежи, нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги.

Глава осма.
ТАКСИ

history Чл. 139. (1) Размерът на административните такси, дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения в изпълнение на изискванията на този закон, съответстват на административните разходи на комисията, необходими за международно координиране и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ и контрол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на административни актове и контрол по изпълнението им.
(2) Административните такси по ал. 1 са:
1. годишна такса за контрол;
2. еднократна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
3. (доп., ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) еднократна такса за изменение и допълнение на разрешението и за удължаване срока на действие на разрешението;
4. еднократна такса за административни услуги.

history Чл. 140. Таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс са:
1. годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
2. такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

history Чл. 141. (1) Размерът на административната годишна такса за контрол е до 1,2 на сто от годишните брутни приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми.
(2) Таксата по ал. 1 се плаща от лицата, осъществяващи обществени електронни съобщения, на тримесечни вноски до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Вноската за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен със Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет. Внесените през годината вноски се изравняват въз основа на предоставено от предприятието копие от годишен финансов отчет заедно с приложенията към него.

history Чл. 142. (1) Еднократната такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс е равна на административните разходи за подготовка и издаване на разрешението и включва разходите за:
1. труд и материали;
2. пропорционално разпределена развойна и консултантска дейност, ако такава е необходима във връзка с издаването на разрешението;
3. честотно планиране и национална и международна координация.
(2) При провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс окончателната тръжна цена включва таксата по ал. 1.

history Чл. 143. (1) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата, осъществяващи електронни съобщения чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, заплащат годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, радиочестотен спектър и/или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения.
(2) (доп., ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) При предоставяне на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или номера, предприятията заплащат допълнителна еднократна такса. При удължаване срока на действие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса.
(3) Размерите на таксите по ал. 1 и 2 се определят въз основа на един или повече от следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
2. териториален обхват, предвиден в разрешението;
3. мощност на изхода на предавателя;
4. заемана честотна лента;
5. брой на използваните радиостанции;
6. брой на използваните радиочестотни канали;
7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) - симплексен/дуплексен;
8. вид на електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
9. брой на използваните електронни съобщителни мрежи;
10. предназначение на радиостанциите и електронните съобщителни мрежи;
11. срок на ползване на радиочестотния спектър;
12. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) степен на ограниченост на ресурса - номера;
13. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) икономическата стойност на номера от определени обхвати на базата на предварително определени от комисията публично оповестени критерии.

history Чл. 144. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 145. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Таксите по чл. 143, ал. 1 се плащат на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, за което се дължат.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятието може да плати таксите по чл. 143 до края на първото тримесечие на текущата година. В този случай таксата се плаща с отстъпка в размер 5 на сто.

history Чл. 146. (1) При издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, с изключение на позициите на геостационарната орбита, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца лицата, осъществяващи електронни съобщения, заплащат следните такси:
1. еднократна такса за издаване на разрешение;
2. такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Таксата по ал. 1, т. 2 е пропорционална на времето, за което се издава разрешението.

history Чл. 147. (1) Размерът на таксите по тази глава, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, които се събират от комисията, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.
(2) В тарифата по ал. 1 се определя и размерът на таксите за административни услуги, предоставяни от комисията.
(3) Таксите се определят в съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност;
2. пропорционалност;
3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;
4. осигуряване на ефективно ползване на ограничените ресурси;
5. задоволяване интересите на потребителите от качествени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(4) Лицата, получили разрешение за ползване на един и същ индивидуално определен ограничен ресурс, заплащат едни и същи годишни такси.

history Чл. 148. (изм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Таксите по тарифата постъпват и се отчитат по бюджета на комисията, която е администратор на тези приходи.

history Чл. 149. (1) (отм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Не се дължат такси по реда на тази глава от:
1. държавни органи, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, свързани с техните функции;
2. дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии, когато осъществяват електронни съобщения за собствени нужди на основата на реципрочност.

Глава девета.
ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И/ИЛИ УСЛУГИ

history Чл. 150. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя, анализира и оценява съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия, определя предприятия със значително въздействие върху пазара и след преценка на необходимостта от това налага, продължава, изменя и/или отменя специфични задължения на предприятията, предоставящи на съответните пазари обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за постигане целите на този закон.
(2) Условията и редът за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара се определят с методика.
(3) (изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Методиката по ал. 2 се изготвя от комисията съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията в съответствие с общите принципи на конкурентното право и съобразно правото на Европейския съюз. Методиката се приема от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародва в "Държавен вестник".

history Чл. 151. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията периодично анализира, определя и оценява пазарите на обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и установява наличието или липсата на ефективна конкуренция.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектът на решение на комисията, с което се определя съответния пазар, анализа и оценката дали е налице ефективна конкуренция, включително определянето на предприятие или предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и специфичните задължения, които трябва да им бъдат наложени, продължени, изменени и/или отменени, се предоставя при необходимост на Комисията за защита на конкуренцията за становище и се публикува за обществено обсъждане на страницата на комисията в интернет за срок не по-кратък от 30 дни. Комисията за защита на конкуренцията се произнася в 30-дневен срок от получаване на проекта.
(3) В срок до 30 дни след изтичане на срока по ал. 2 комисията разглежда постъпилите становища и предложения и ги публикува на страницата си в интернет, с изключение на частите, представляващи търговска тайна, приетите предложения и тяхното отразяване в проекта, както и мотивите за неприетите предложения.
(4) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(5) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След приключване на процедурата по ал. 2 и 3 комисията съгласува проекта на решение по реда на чл. 42.

history Чл. 152. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя съответните пазари в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и националните условия.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя продуктовия и географския обхват на съответните пазари съгласно методиката по чл. 150, ал. 2.
(3) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(5) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на съответен пазар, различен от посочените в приложимия акт на Европейската комисия, комисията се ръководи от принципите на конкурентното право и изследва дали посочените в т. 1, 2 и 3 критерии са изпълнени кумулативно:
1. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) наличие на високи и непреходни структурни, правни или регулаторни бариери за навлизане на пазара, и
2. липса на възможност за стимулиране и развитие на конкуренцията на пазара за период до две години напред, и
3. недостатъчна ефективност на конкурентното право за преодоляване на бариерите по т. 1 и за възстановяване на конкуренцията на съответния пазар.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да не извършва анализ на съответен пазар, посочен в приложим акт на Европейския съюз, когато установи, че поне един от критериите по ал. 5 не е изпълнен.

history Чл. 153. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят на комисията документи и информация за извършване на анализа по чл. 151, ал. 1. Предприятията не могат да се позовават на търговска тайна, за да откажат предоставяне на документи и информация.
(2) Документите и информацията по ал. 1 се определят в методиката по чл. 150, ал. 2.
(3) Членовете на комисията и нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е търговска тайна, за което подписват декларации по образец, приет с решение на комисията.

history Чл. 154. (1) Комисията анализира ефективността на конкуренцията на съответния пазар в съответствие с методите и принципите на конкурентното право.
(2) Ефективна конкуренция на съответния пазар е налице, когато нито едно предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги самостоятелно или съвместно с други предприятия, няма значително въздействие върху този пазар.

history Чл. 155. (1) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че е налице ефективна конкуренция, комисията не налага специфични задължения на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар.
(2) В случай че са били наложени специфични задължения, комисията отменя тези задължения спрямо предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че са били наложени специфични задължения на предприятия, предоставящи условен достъп до цифрови радио- и телевизионни програми, те могат да бъдат изменени или отменени, когато въз основа на пазарен анализ се установи, че е налице ефективна конкуренция само доколкото:
1. достъпът на крайните ползватели до радио- и телевизионните предавания, канали и услуги, определени като задължителни за разпространение, няма да бъде неблагоприятно повлиян от отмяната или изменението на задълженията;
2. няма да бъдат неблагоприятно повлияни перспективите за ефективна конкуренция на пазарите на:
а) цифрови телевизионни и радиоразпръсквателни услуги на дребно;
б) системи за условен достъп и други свързани с тях програмни или технически средства.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Засегнатите страни от изменението или отмяната на задължения по ал. 3 получават предизвестие с достатъчен срок за предстоящото изменение или отмяна на задълженията.

history Чл. 156. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия, които самостоятелно или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че са били наложени специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху пазара, комисията продължава действието им и при необходимост ги изменя.
(3) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определи, че две или повече предприятия имат съвместно значително въздействие върху пазара, ако дори при отсъствието на структурни или други връзки между тях те осъществяват дейност на пазар, който се характеризира с липса на ефективна конкуренция и в който никое отделно предприятие не притежава значително въздействие върху пазара.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че предприятие има значително въздействие върху един пазар, то може да бъде определено за предприятие със значително въздействие и върху друг, тясно свързан съответен пазар, когато въз основа на пазарен анализ се установи, че връзките между двата пазара позволяват пазарното въздействие на предприятието върху единия пазар да бъде пренесено и върху другия пазар, засилвайки неговото пазарно въздействие.
(7) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите по ал. 6 комисията може да наложи на предприятието специфични задължения съгласно чл. 166, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 и на втория пазар, целящи предотвратяване пренасяне на пазарното му въздействие върху този пазар, а когато тези специфични задължения не са достатъчни, се налагат и задължения съгласно чл. 221, ал. 3.

history Чл. 156а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на дадено предприятие като предприятие със значително въздействие върху съответен пазар, както и при определяне на предприятия със съвместно значително въздействие върху съответен пазар комисията взема предвид критерии, определени в методиката по чл. 150, ал. 2.

history Чл. 157. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на специфичните задължения, които комисията може да наложи, продължи, измени или отмени, тя трябва да спазва следните принципи:
1. пропорционалност на наложеното задължение предвид причината за установената неефективна конкуренция и целения резултат;
2. обоснованост;
3. въздържане от регулаторна намеса на нововъзникващи пазари, дори и при установено наличие на пазарен участник или участници с големи пазарни дялове.

history Чл. 157а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията определя, анализира и оценява съответните пазари и налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари в срок до:
1. три години от определяне на специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху същия съответен пазар; срокът може да бъде удължен с до три години след отправяне на мотивирано предложение за удължаване от комисията до Европейската комисия, в случай че в едномесечен срок от получаването му Европейската комисия не е възразила срещу него;
2. две години от изменение на съответния акт на Европейската комисия, с който се определят съответни пазари, които до момента не са били определени от Европейската комисия като подлежащи на ex ante регулиране.
(2) В случай че комисията не приключи анализа на съответния пазар в сроковете по ал. 1, тя може да отправи искане за съдействие от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приключване анализа на съответния пазар и за определяне на специфичните задължения, които следва да бъдат наложени. В този случай комисията предоставя на Европейската комисия проекта на решение в срок до 6 месеца от отправяне на искането за съдействие при спазване на процедурата по чл. 42.

history Чл. 157б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай на трансгранични пазари, установени с решение на Европейската комисия, комисията и съответните национални регулаторни органи извършват анализ на пазарите в съответствие с приложимия акт на Европейската комисия и вземат съгласувано решение относно налагането, продължаването, изменението или отмяната на специфични задължения.

Глава десета.
ДОСТЪП И ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 158. Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, има право, а когато е налице искане от друго предприятие - и задължение, да договаря взаимно свързване на мрежите си за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги и осигуряване на оперативна съвместимост между услугите.

history Чл. 159. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, свободно договарят достъп и/или взаимно свързване и сключват договор в писмена форма.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията осигуряват достъп и/или взаимно свързване при съобразяване с наложените от комисията задължения, когато такива са определени.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията изпращат копие от договора или от неговите изменения за сведение в комисията в едномесечен срок от подписването им.

history Чл. 160. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) За постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принципите по чл. 5 комисията насърчава и когато е необходимо налага на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължения за достъп и/или взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите, с оглед утвърждаване на ефикасността, устойчивата конкуренция, ефикасното инвестиране и иновациите, и осигуряване на максимална полза за крайните потребители.
(2) Комисията освен задълженията, които може да наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по реда на глава девета, може във връзка с ал. 1 да наложи задължения като:
1. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на свързване от край до край, на предприятията, контролиращи достъпа до крайните потребители, включително в обосновани случаи задължения за взаимно свързване на мрежите им, ако такова не е осъществено;
2. в обосновани случаи и до необходимата степен, задължения на предприятията, контролиращи достъпа до крайните потребители, да направят услугите си оперативно съвместими;
3. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на достъп на крайните ползватели до определени цифрови радио- и телевизионни разпръсквателни услуги, на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, за осигуряване на достъп до интерфейси за приложни програми или достъп до електронни програмни ръководства, при справедливи, обективни и равнопоставени условия.

history Чл. 161. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи за разпространение на цифрови телевизионни услуги, осигуряват възможност мрежите им да разпространяват широкоекранни телевизионни услуги и програми.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, приемащи и препредаващи широкоекранни телевизионни услуги, поддържат същия широкоекранен телевизионен формат.

history Чл. 162. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и техните служители спазват изискванията за конфиденциалност по отношение на информацията, получена при или по повод договаряне за достъп и/или взаимно свързване, и я ползват само за целите, за които е предназначена.
(2) Информацията по ал. 1 не се предоставя на лица, на които би могла да осигури конкурентни предимства.
(3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са задължени да предоставят информацията по ал. 1 за достъпа и/или взаимното свързване на комисията за реализиране на правомощията й по тази глава.

history Чл. 163. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може по своя инициатива и когато това е оправдано, с оглед постигане на целите по чл. 4 да се намеси по въпроси на достъпа и/или взаимното свързване при спазване на принципите по чл. 5 и изискванията на този закон.

history Чл. 164. Условията и редът за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване се определят с наредба, приета от комисията, която се обнародва в "Държавен вестник".

history Чл. 165. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да искат достъп и/или взаимно свързване по реда на тази глава, без да подават уведомление до комисията, в случай че не предоставят услуги и не поддържат мрежи на територията на страната.

Раздел II.
Специфични задължения за достъп и взаимно свързване (Загл. изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 166. (1) Комисията може да налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответния пазар за предоставяне на ефикасен достъп и/или взаимно свързване и оперативна съвместимост между услугите в полза на крайните потребители и за стимулиране на ефективна конкуренция.
(2) Задълженията по ал. 1, които комисията може да налага за постигане на целите по чл. 4, са:
1. прозрачност;
2. равнопоставеност;
3. разделно счетоводство;
4. достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения;
5. ценови ограничения, включително задължения за разходоориентираност.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За постигане на целите по чл. 4 комисията в изключителни случаи може да налага функционално разделяне и други задължения за достъп и/или взаимно свързване, освен предвидените в ал. 2, след получаване на съгласие от Европейската комисия.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При осъществяване на функциите си по ал. 1 комисията спазва принципите за обективност, прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност.

history Чл. 167. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за осигуряване на прозрачност е свързано с публикуване на определена информация, като: финансови отчети, технически спецификации, характеристики на мрежата, условия и ред за предоставяне на достъп и/или взаимно свързване, начин на използване, цени, условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения.
(2) Комисията може да определя съдържанието на информацията, която трябва да се публикува, нивото на изискваната подробност и начина на публикуването й, при съобразяване с необходимостта от защита на търговската тайна.
(3) В случай че, освен задължението по ал. 1, на предприятие по чл. 166, ал. 1 е наложено и задължение за равнопоставеност, комисията може да изиска от него да публикува типово предложение. Типовото предложение може да включва:
1. условия за взаимното свързване или достъп:
а) описание на услугите по взаимното свързване или достъп за всяка от мрежите, условия и срокове за предоставянето им;
б) местоположение на точките на взаимното свързване или достъп, условия и срокове за откриването и/или закриването им;
в) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) мрежови елементи, до които се предлага достъп;
г) стандарти и изисквания за качество;
д) друга относима информация, необходима за ползване на услугата;
2. услуги по съвместно разполагане:
а) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) информация за местата за съвместно разполагане и планирани промени, като тази информация може да се предоставя само на заинтересованите лица, за да се гарантира сигурността на мрежата;
б) възможности за съвместно разполагане, включително физическо съвместяване, и ако е възможно, дистанционно и виртуално разполагане;
в) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
г) характеристики и технически ограничения за съоръженията, които могат да бъдат съвместно разполагани;
д) мерки за сигурност;
е) условия за допускане на служители на конкурентни предприятия;
ж) стандарти за безопасност;
з) правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено;
и) условия за проверка от конкурентни предприятия на местата, в които е възможно физическо съвместно разполагане, или на местата, където съвместното разполагане е отказано поради липса на възможност;
3. условия в договорите за взаимно свързване или достъп:
а) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срокове за отговор на заявките за предоставяне на услуги, срокове за предоставяне на услугите, срокове и процедури за отстраняване на повреди, споразумения за ниво на качество на услугите, процедури за възстановяване на услугата и нейното качество;
б) стандартни условия на договора, включително, когато е необходимо, обезщетения при неизпълнение на сроковете за предоставяне на услугите;
в) условия за предоставяне на услугата избор на оператор за всяко повикване и на абонаментна основа;
г) условия за преносимост на номерата;
д) цени и механизъм за ценообразуване;
е) друга относима информация, необходима за ползване на услугата;
4. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за достъп до обслужващи операционни системи, както и до информационни системи или бази данни за предварителни заявки, предоставяне, заявяване, обслужване, искания за ремонт и таксуване;
5. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за необвързан достъп до абонатната линия:
а) мрежови елементи, до които се предлага достъп:
аа) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до абонатната линия, включително самостоятелен достъп до неактивна абонатна линия;
бб) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до част от абонатната линия, включително самостоятелен достъп до част от неактивна абонатна линия;
вв) достъп до неактивни мрежови елементи за целите на пренос (backhaul), когато е приложимо;
гг) условия за достъп до подземна канална мрежа с оглед изграждане на мрежи за достъп, когато е приложимо;
б) информация за местоположението на обектите за физически достъп в мрежата, включително разпределителни шкафове и разпределители, наличие на абонатни линии, части от абонатни линии и средства за пренос (backhaul) в определени части от мрежата, към която се осъществява достъпът, и когато е приложимо, местоположение и налично пространство в каналната мрежа;
в) технически условия, свързани с достъпа до и използването на абонатни линии, части от абонатни линии, включително технически характеристики на усуканата метална двойка, оптични влакна и други сходни елементи, кабелни разпределители и прилежащи съоръжения и когато това е приложимо, технически условия, свързани с достъпа до канална мрежа;
г) срокове и условия за подаване на заявки, процедури за предоставяне и ограничения за ползване.
(4) Условията по ал. 3, т. 3, буква "в" са приложими по отношение на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар на дребно.
(5) Цените по ал. 3, т. 3, буква "д" имат необвързана структура, която позволява заплащане само за услугата, искана от предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, когато исканата услуга може да бъде предоставена самостоятелно.
(6) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията налага на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, на което е наложено задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4, във връзка с предоставяне достъп на едро до мрежова инфраструктура, включително необвързан достъп до абонатната линия, да публикува типово предложение, включващо най-малко условията по ал. 3, т. 3, букви "а", "б" и "д", т. 4 и 5.
(7) Комисията с решение, прието по реда на чл. 37 при спазване на принципите по чл. 5 и за постигане на целите по чл. 4, одобрява без забележки или задължава предприятията да изменят типовите си предложения.
(8) Индивидуалните договори, сключени между предприятията, не могат да противоречат на типовото предложение.
(9) Типовото предложение може да бъде изменяно по инициатива на задълженото предприятие или на комисията по реда на ал. 7.

history Чл. 168. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за осигуряване на равнопоставеност обхваща предоставяне на равностойни условия при сходни обстоятелства на други предприятия, предоставящи еквивалентни електронни съобщителни услуги, както и предоставяне на услуги и информация при същите условия и качество като тези, при които предприятието предоставя собствени услуги и/или които предприятието предоставя на свързаните с него лица или търговски партньори.

history Чл. 169. (1) Задължението за осигуряване на разделно счетоводство може да се налага при осъществяване на достъп и/или взаимно свързване.
(2) В случай че е наложено задължение за равнопоставеност по чл. 168, комисията може да задължи вертикално интегрирано предприятие да осигури прозрачност на цените на услугите на едро и на цените за вътрешни разплащания.
(3) Комисията може да наложи задължението по ал. 2 и когато прецени, че има възможност за нарушаване на забраната за крос-субсидиране.
(4) Комисията може след консултации със съответното предприятие да определя формата и счетоводната методология, които се използват при определяне на цените.
(5) С цел осигуряване изпълнението на задълженията по ал. 2 и 4 комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, счетоводни данни и информация, включващи и приходи, получени от трети лица.
(6) Комисията може да публикува получената информация, когато това допринася за създаване на условия за ефективна конкуренция, при спазване на изискванията за защита на търговската тайна.

history Чл. 170. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за разходоориентираност при определени видове достъп и/или взаимно свързване включва определяне на цени въз основа на разходите при прилагане на система за определяне на разходите с цел осигуряване на ефективна и устойчива конкуренция и максимална полза за потребителите.
(2) Задължението по ал. 1 се прилага, когато комисията установи въз основа на анализа по чл. 151, че на пазара няма ефективна конкуренция поради наличие на предприятие със значително въздействие, което във вреда на крайните потребители може да поддържа прекалено високи цени или да прилага ценова преса.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При налагане на задължението по ал. 1 комисията взема предвид направените от предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, инвестиции, включително в мрежи от следващо поколение, при приемливо ниво на възвръщаемост на вложения капитал, като отчита рисковете, специфични за конкретен нов инвестиционен проект за мрежа.
(4) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Задължението за ценови ограничения при определени видове достъп и/или взаимно свързване може да включва ограничаване нарастването на цените до предварително определен ценови праг, определяне на цени въз основа на сравнителен анализ между определените от предприятието цени и цените за същите услуги на сравними конкурентни пазари на други държави - членки на Европейския съюз, и/или определяне на план за постепенно намаляване на цените за определен период от време, след което нивото на цените трябва да достигне до предварително определено ниво.

history Чл. 171. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, е наложено задължението за разходоориентираност на цените при прилагане на разработена от него система за определяне на разходите, предприятието доказва, че определените от него цени произтичат от разходите, включително разумна възвръщаемост на инвестициите.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел изчисляване на разходи за ефикасно предоставяне на услугите комисията може да използва методи за отчитане на разходите, независими от методите, прилагани от съответното предприятие.
(3) Комисията може да изиска от предприятието по ал. 1 пълна обосновка на цените и когато е необходимо - тяхната промяна.

history Чл. 172. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е наложено задължение за разработване и прилагане на система за определяне на разходите, осигурява публична достъпност на нейното описание, което съдържа най-малко основните категории, по които са групирани разходите, и правилата за тяхното разпределение.
(2) (изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Комисията назначава проверка на прилагането на системата за определяне на разходите, която се извършва от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, като резултатите от проверката се публикуват ежегодно.

history Чл. 172а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да наложи задължение на вертикално интегрирано предприятие със значително въздействие върху съответен пазар да отдели в самостоятелно действащо предприятие дейностите, свързани с предоставяне на услуги за достъп на едро.
(2) Комисията може да наложи задължението по ал. 1, когато установи, че задълженията, наложени по чл. 166, ал. 1 и 2, не са успели да допринесат за ефективна конкуренция и че са налице съществени и трайно установили се конкурентни проблеми и/или изкривяване на съответни пазари за достъп на едро.
(3) Задължението по ал. 1 се налага пропорционално на възникналия проблем и в съответствие с целите по чл. 4 като изключителна мярка.
(4) Отделеното предприятие по ал. 1 предоставя услуги за достъп на едро на всички предприятия, включително на свързани лица, при еднакви условия и ред, включително цени и срокове.
(5) Комисията налага задължението по ал. 1 след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 и след разрешение от Европейската комисия.

history Чл. 172б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай че комисията възнамерява да наложи задължение по чл. 172а, ал. 1 за функционално разделяне, тя изпраща на Европейската комисия решение, което включва проекта на мярка, придружен от:
1. доказателства в подкрепа на заключенията, че задълженията, наложени по чл. 166, не са успели да допринесат за ефективна конкуренция;
2. мотивирана оценка, че няма или не се очаква ефективна и устойчива конкуренция, базирана на инфраструктурата;
3. анализ на очакваното въздействие върху комисията, върху предприятието, на което се налага задължението, върху работната сила, заета в отделеното предприятие, върху други заинтересовани страни, върху стимулите за инвестиране в сектора, по-специално с оглед необходимостта да се осигури социално и териториално развитие, върху конкуренцията, както и на потенциалните последици за потребителите;
4. анализ на причините, които обосновават, че това задължение би било най-ефективното средство за справяне с установените конкурентни проблеми на съответния пазар.
(2) Проектът на решение по чл. 172а, ал. 1 включва:
1. описание на мярката, в което се посочват нивото на разделяне и правно-организационната форма на отделеното предприятие;
2. описание на активите на отделеното предприятие и на мрежите и/или услугите, които ще бъдат предоставяни от него;
3. правила за управление, които гарантират независимостта на отделеното предприятие, включително по отношение на независимостта на заетия персонал, както и независимост при вземане на решения;
4. определяне на специфичните задължения за отделеното предприятие, включително изисквания за тяхното изпълнение;
5. правила с цел осигуряване на възможност за наблюдение на изпълнението на определените задължения, включително изисквания към отделеното предприятие за изготвяне и публикуване на годишен доклад.

history Чл. 172в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) При положително решение на Европейската комисия по проекта на решение по чл. 172б комисията извършва по реда на чл. 151 координиран анализ и оценка на пазарите, върху развитието на които мрежата за достъп оказва въздействие.
(2) Въз основа на извършения анализ и оценка по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения по реда на чл. 42.

history Чл. 172 г. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да налага на предприятие със задължение за функционално разделяне всички или някои от задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като предприятие със значително въздействие върху него.

history Чл. 172д. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай че предприятие със значително въздействие на един или няколко съответни пазара има намерение да прехвърли всички или част от активите от мрежата си за абонатен достъп на несвързано с него юридическо лице или да създаде отделно юридическо лице за предоставяне на достъп при равностойни условия на всички предприятия, предоставящи услуги на дребно, включително на своите поделения за продажба на дребно, то информира комисията за това три месеца предварително.
(2) Предприятието по ал. 1 уведомява комисията за окончателния резултат, както и за всяка промяна на намеренията си.

history Чл. 172е. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията оценява въздействието от прехвърлянето на активи от мрежата за абонатен достъп, като провежда координиран анализ на различните пазари, свързани с мрежата за абонатен достъп по реда на чл. 151.
(2) Въз основа на анализа и оценката по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя задължения, наложени по реда на този закон, на предприятието по чл. 172д, ал. 1.
(3) Комисията може да налага на предприятието, което е придобило активи от мрежа за абонатен достъп, всички или някои от задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като предприятие със значително въздействие върху него.

Раздел III.
Достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и съоръжения (Загл. изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 173. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за предоставяне на достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и/или съоръжения може да се наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по преценка на комисията, включително когато отказът за предоставяне или налагането на срокове и условия, което се приравнява на отказ, може да възпрепятства наличието на устойчив конкурентен пазар на услуги на дребно или е във вреда на крайните потребители.

history Чл. 174. (1) Комисията може да наложи задължението по чл. 173, като изиска:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на достъп на трети лица до определени мрежови елементи и/или съоръжения, включително до неактивни мрежови елементи, с цел, без да се ограничава до осигуряване на необвързан достъп до абонатна линия, осигуряване на достъп с цел предоставяне на услуги "избор на оператор" за всяко повикване и/или на абонаментна основа, както и осигуряване на достъп за предоставяне на услугата "отдаване на абонатни линии под наем на едро";
2. добросъвестно водене на преговори с предприятия, искащи достъп;
3. запазване на предоставен достъп;
4. предоставяне на определени услуги на едро за препродажба от трети лица;
5. предоставяне на отворен достъп до технически интерфейси, протоколи или други възлови технологии, необходими за оперативна съвместимост на услугите или за предоставяне на услуги чрез виртуални мрежи;
6. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на съвместно разполагане и други форми на съвместно ползване на прилежащи съоръжения;
7. предоставяне на определени услуги, необходими за осигуряване на оперативна съвместимост на услуги от край до край за потребители, включително средства за интелигентни мрежови услуги или роуминг в мобилните мрежи;
8. предоставяне на достъп до операционни поддържащи системи или подобни софтуерни системи за осигуряване на ефективна конкуренция при предоставяне на услуги;
9. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) свързване на мрежи или мрежови съоръжения;
10. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на достъп до свързани услуги.
(2) Комисията при налагане на изискванията на ал. 1 може да постави условия за справедливост, основателност и своевременност.

history Чл. 175. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията налага задължението по чл. 173 за постигане на целите по чл. 4, като следва принципа на пропорционалност и взема предвид:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) техническа и икономическа жизнеспособност на ползването или инсталирането на съоръжения от конкурентни предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, с оглед развитието на пазара и характера и вида на използваното взаимно свързване и достъп;
2. възможност за предоставяне на достъп с оглед на наличния капацитет;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) направени първоначални инвестиции от собственика на инфраструктурата, отчитайки всички направени публични инвестиции и свързаните с тях рискове;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) запазване на конкуренцията в дългосрочен аспект и по-специално икономически ефективна конкуренция по отношение на инфраструктурата;
5. права на интелектуална собственост, когато са относими;
6. предоставяне на общоевропейски услуги;
7. наложени специфични задължения на същото предприятие на съседни свързани пазари.

history Чл. 175а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията при налагане на задължението по чл. 173 може да постави технически или експлоатационни условия към предприятието, предоставящо достъпа, и/или предприятието, ползващо достъпа, когато това е необходимо за осигуряване нормалното функциониране на мрежата.
(2) В случай че условията по ал. 1 включват спазване на технически стандарти и/или стандартизационни документи, задълженията са в съответствие с изискванията на глава шестнадесета, раздел ІІ.

history Чл. 176. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 177. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел IV.
Защитени услуги и условен достъп

history Чл. 178. (1) Защитени услуги са услугите, предоставени на основата на условен достъп срещу възнаграждение, както следва:
1. по радиоразпръскване;
2. по телевизионно разпръскване;
3. услугите на информационното общество;
4. предоставянето на условен достъп до услугите по т. 1, 2 и 3.
(2) Достъпът до защитена услуга по ал. 1 се осъществява с устройство за условен достъп, предоставено от доставчика на защитената услуга.
(3) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Смята се за нарушение извършването на дейност с търговска цел, включваща производство, внос, разпространение, продажба, наемане, притежание, монтиране, поддръжка, заменяне или рекламиране на забранени устройства за достъп до защитена услуга.

history Чл. 179. (1) Системите за условен достъп до цифрови радио- и телевизионни програми, независимо от средствата, чрез които се осъществява преносът, осигуряват на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи, техническа възможност за икономически ефективен достъп до управлението на защитени услуги, предоставяни въз основа на условен достъп.
(2) Предприятията по ал. 1, управляващи системи за условен достъп, предоставят на операторите за радио- и телевизионна дейност и доставчиците на защитени услуги техническа възможност, която позволява техните цифрови услуги да се приемат само от зрителите или слушателите, които имат права на ползване, чрез декодиращи устройства.
(3) Декодиращите устройства се управляват от предприятията, които предоставят услуги за условен достъп.
(4) Техническата възможност по ал. 2 се предоставя при условията на справедливост, обоснованост и равнопоставеност на операторите за радио- и телевизионно разпръскване и доставчиците на защитени услуги.
(5) Предприятията, предоставящи условен достъп, водят разделно счетоводство за услугата по ал. 2.

history Чл. 180. (1) Правата за производство на продукти и системи за условен достъп - обекти на интелектуална собственост, се предоставят при справедливи, обосновани и равноправни условия.
(2) Предоставянето на правата по ал. 1 не се обвързва с условия, които забраняват, ограничават и затрудняват включването в същия продукт на:
1. общ интерфейс, позволяващ свързване с една или повече системи за достъп;
2. средства, специфични за друга система за достъп, при условие че се спазват обосновани условия, гарантиращи сигурността на обмен на информацията с операторите на системи за условен достъп.

history Чл. 181. Комисията може да налага на предприятията по този раздел задължения за предоставяне на достъп до електронни програмни ръководства и достъп до интерфейси за приложни програми.

Глава единадесета.
УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА

Раздел I.
Същност и обхват на универсалната услуга

history Чл. 182. (1) Универсалната услуга е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена.
(2) Универсалната услуга включва:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология;
2. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на обществени телефонни услуги чрез свързването по т. 1, което да позволява осъществяване на входящи и изходящи национални и международни повиквания;
3. (предишна т. 2, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, които осигуряват провеждане и на безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния европейски номер за спешни повиквания "112";
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на телефонен указател с номера на всички абонати на обществени телефонни услуги;
5. (отм., предишна т. 4, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на телефонни справочни услуги, достъпни за всички крайни потребители, включително ползващите обществени телефони и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги;
6. осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни повиквания, телефонен указател и справочни услуги за хора с увреждания, подобни на ползваните от другите крайни потребители.
(3) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за предоставяне на услугите по ал. 1 се определят в наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на комисията, която се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел II.
Предоставяне на универсалната услуга

history Чл. 183. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят услугата по чл. 182, ал. 2, т. 1, удовлетворяват всяко обосновано искане за свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Свързването по ал. 1 позволява поддържане на гласови и факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, която позволява функционален достъп до интернет, като се отчитат преобладаващите технологии, използвани от по-голяма част от абонатите, както и технологичната осъществимост.

history Чл. 183а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят услугата по чл. 182, ал. 2, т. 2, удовлетворяват всяко обосновано искане за предоставяне на обществена телефонна услуга чрез свързването по чл. 182, ал. 2, т. 1, което да позволява провеждане на национални и международни входящи и изходящи повиквания.

history Чл. 184. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят услугата по чл. 182, ал. 2, т. 3, осигуряват:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) определен брой обществени телефони и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги според географското им покритие, за да отговарят на разумните потребности на крайните потребители;
2. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) достъп до обществени телефони на хора с увреждания;
3. качество на услугите.
(2) Предприятията по ал. 1 осигуряват достъп до услугите за спешни повиквания, включително към телефонен номер "112", чрез обществените телефони без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства.

history Чл. 185. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга по чл. 182, ал. 2, т. 4, издават поне един обществен телефонен указател в съответствие с изискванията на този закон в одобрена от комисията печатна и/или електронна форма. Телефонният указател се актуализира редовно, но най-малко веднъж годишно.
(2) Указателят по ал. 1 е общодостъпен.

history Чл. 186. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга по чл. 182, ал. 2, т. 4 и 5, спазват принципа за равнопоставеност при работа с информацията, предоставяна от други предприятия.

history Чл. 187. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, предприемат специални мерки за осигуряване на хора с увреждания на достъп до и достъпност на цените на услугите по чл. 182, ал. 2, т. 2 - 4.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 осигуряват на крайни потребители с увреждания телефонен указател, справочни услуги, договори и детайлизирани сметки в подходяща за тях форма.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 осигуряват на крайни потребители с увреждания възможност да наблюдават и контролират самостоятелно разходите си чрез средства, подобни на ползваните от другите крайни потребители.
(4) (Предишна ал. 3, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 създават условия за осигуряване на достъп до обществени телефони и други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги на хора с увреждания.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията, редът и средствата за предоставяне на универсалната услуга на хора с увреждания се определят с наредбата по чл. 182, ал. 3.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може в обосновани случаи да определя приложими допълнителни стандарти за качество на услугата, за които са разработени параметри за оценка на изпълнението на предприятията при предоставянето на услуги на крайни потребители с увреждания.

history Чл. 188. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, публикуват на страницата си в интернет и предоставят на комисията актуална информация за изпълнение на задължението за предоставяне на универсална услуга в съответствие с изискванията и параметрите за качество на услугите и обслужването, определени в наредбата по чл. 182, ал. 3.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определя съдържанието, формата и начина за предоставяне на информация по ал. 1, за да гарантира, че крайните потребители имат достъп до изчерпателна, сравнима и леснодостъпна информация.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя целеви стойности на параметрите за качество на универсалната услуга за изпълнение от предприятията със задължения за предоставяне на универсална услуга след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37.
(4) (Предишна ал. 3, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г.) При установено продължаващо неизпълнение на задълженията по ал. 1 комисията може да възложи проверка от регистриран одитор за сметка на предприятието за гарантиране на точност и сравнимост на данните, предоставени от предприятията със задължения във връзка с универсалната услуга.

history Чл. 189. Комисията изготвя обобщен годишен доклад за степента на задоволеност на обществото с универсална услуга и го публикува на страницата си в интернет. Този доклад е неразделна част от доклада на комисията по чл. 38.

Раздел III.
Определяне на предприятия със задължение да предоставят универсална услуга

history Чл. 190. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията възлага на едно или повече предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да предоставят всички или някои от услугите по чл. 182, ал. 2 на цялата или на част от територията на страната с цел осигуряване на универсалната услуга на територията на цялата страна.

history Чл. 191. (1) Комисията възлага предоставянето на универсална услуга, включително след провеждане на конкурсна процедура, при съответно спазване на правилата по глава пета, при спазване на принципите за обективност, прозрачност, равнопоставеност и в интерес на крайните потребители, без предварително да изключва предприятие от възможността да му бъде възложено предоставянето на универсална услуга или част от нея.
(2) При определяне на предприятията по чл. 190 комисията отчита най-целесъобразния икономически начин за предоставяне на универсалната услуга, който може да служи за определяне на нетна себестойност на задължението за предоставяне на универсална услуга.

history Чл. 191а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато предприятието по чл. 190 възнамерява да прехвърли значителна част или всички свои активи, свързани с мрежата за абонатен достъп, към юридическо лице с друг собственик, то трябва предварително и своевременно да информира комисията, за да може тя да оцени ефекта от планираната сделка върху предоставянето на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2, т. 1 и 2.

history Чл. 192. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да реши да не възлага задълженията по чл. 184, ал. 1 на цялата или на част от територията на страната, ако след консултации със заинтересованите страни по реда на чл. 37 установи, че такива апарати, средства и подобни услуги са широко разпространени.

history Чл. 193. Редът за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга се определя в наредбата по чл. 182, ал. 3.

history Чл. 194. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията уведомява Европейската комисия за определените по този раздел предприятия и за наложените задължения и последващите изменения в тях.

Раздел IV.
Достъпност на цената на универсалната услуга

history Чл. 194а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията следи развитието и равнището на цените и ценовите пакети на дребно на услугите по чл. 182, ал. 2, когато те се предоставят въз основа на наложено задължение или се предоставят при пазарни условия, ако не са определени предприятия със задължения за предоставяне на тези услуги, по-специално във връзка с потребителските цени и доходи в страната.

history Чл. 195. (1) Начинът за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга се посочва в методика, разработена от комисията и приета от Министерския съвет.
(2) Проектът на методиката по ал. 1 се публикува за обществено обсъждане по чл. 36.

history Чл. 196. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят цените и ценовите пакети на универсалната услуга въз основа на методиката по чл. 195.
(2) Предприятията по ал. 1 предоставят за одобряване от комисията цените и ценовите пакети по ал. 1 заедно с документите по ценообразуване най-малко 60 дни преди влизането им в сила.
(3) Комисията разглежда цените и ценовите пакети по ал. 1 в срок до 30 дни от предоставянето им и може да задължи предприятията по ал. 1 да преработят цените и ценовите пакети в съответствие с изискванията на закона и методиката по чл. 195.
(4) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 публикуват одобрените от комисията цени и ценови пакети на универсалната услуга най-малко 14 дни преди влизането им в сила на страницата си в интернет, на видно място в търговските си обекти или по друг подходящ начин.

history Чл. 197. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи универсалната услуга, да предлагат на крайните потребители, по-конкретно на хора с увреждания, със специални социални нужди и с ниски доходи, ценови пакети, различни от предлаганите при обичайните търговски условия.
(2) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи универсалната услуга, да прилагат специални ценови пакети, общодостъпни цени, географски осреднени цени на дребно за цялата територия на страната или да спазват ценови ограничения съгласно методиката по чл. 195.
(3) Предприятията, на които са наложени задължения по ал. 1 и 2, спазват принципите на прозрачност и равнопоставеност при предоставянето на услугите си.
(4) Комисията може да измени или отмени задълженията по ал. 1 и 2.

history Чл. 198. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, осигуряват на крайните потребители възможности да наблюдават и контролират самостоятелно разходите си и да избягват неоправдани прекъсвания на услугата чрез:
1. предоставяне на безплатни детайлизирани сметки;
2. безплатно избирателно ограничаване на изходящи повиквания, кратки текстови и мултимедийни съобщения с добавена стойност и където е технически възможно, на други подобни приложения;
3. предоставяне на възможности за предплатен достъп до обществени съобщителни мрежи и използване на обществени телефонни услуги;
4. допускане на разсрочено плащане на таксите за свързване към обществени съобщителни мрежи;
5. предизвестие за възможно последващо спиране на услугата или изключване при неплащане на сметки; всяко спиране се ограничава само до съответната услуга, когато това е технически възможно, с изключение на случаите на измами, системни закъснения в плащането или неплащане на сметки; в срок един месец преди изключването се допускат само повиквания, които не се таксуват на абоната;
6. предоставяне на информация за алтернативни тарифи с по-ниски цени за услугата, ако такива съществуват;
7. безплатни предупреждения в случай на нетипичен трафик или прекомерно потребление.
(2) Начинът за ползване на възможностите по ал. 1 се определя в Общите условия за взаимоотношенията между предприятието и крайните потребители.
(3) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да не възлага задълженията по ал. 1 или да ги отмени, в случай че такива вече са наложени на цялата или на част от територията на страната, ако установи, че съответните възможности са широко предлагани.

history Чл. 199. Крайните потребители не дължат плащане за услуги и съоръжения, предлагани от предприятията, предоставящи универсална услуга, които не са необходими или присъщи за предоставяне на услугата.

Раздел V.
Компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга

history Чл. 200. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, определени да предоставят универсална услуга, могат да искат компенсиране на доказаните нетни разходи, когато предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за тях.
(2) (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Наличието на несправедлива тежест се определя въз основа на нетните разходи и при отчитане на нематериалните преимущества за предприятието по ал. 1 от предоставяне на универсалната услуга или на част от нея, при условие че предоставянето води до загуби или се предлага на цени под разумната норма на печалба.

history Чл. 201. (1) Комисията изготвя и приема правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга по чл. 182, ал. 2, изчисляват нетните разходи от предоставяне на универсална услуга съгласно правилата по ал. 1.
(3) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 202. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Средствата за компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга се набират във Фонд за компенсиране на универсална услуга, наричан по-нататък "фонда". Средства за компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга се набират от предприятия, предоставящи обществени телефонни услуги, и от други източници.
(2) Фондът е юридическо лице със седалище София.
(3) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.
(4) Фондът се освобождава от заплащане на държавни и местни данъци и такси само за операциите по компенсиране на нетните разходи за универсална услуга. Средствата на фонда се съхраняват в Българската народна банка.
(5) Преобразуването, прекратяването и ликвидирането на фонда се уреждат със закон.

history Чл. 203. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от 7 членове, включително председател и заместник-председател, които се определят, както следва:
1. председателят - от Комисията за регулиране на съобщенията;
2. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) заместник-председателят - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. един член - от управителя на Българската народна банка;
4. един член - от министъра на труда и социалната политика;
5. един член - от министъра на финансите;
6. един член - от Комисията за защита на конкуренцията;
7. един член - от Комисията за защита на потребителите.
(2) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Ежегодно до 31 май управителният съвет на фонда изготвя доклад за предходната година до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, управителя на Българската народна банка, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, който включва:
1. размера на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга;
2. оценка за нематериалните преимущества на предприятията от предоставяне на универсална услуга;
3. размера на вноските на предприятията във фонда;
4. размера на изразходваните средства.
(3) Докладът по ал. 2 се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет.

history Чл. 204. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията са публично достъпни.
(2) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността на фонда.
(3) Административното обслужване на фонда се осигурява от администрацията на комисията.

history Чл. 205. Средствата от фонда се разходват само за компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга по реда на този раздел.

history Чл. 205а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Компенсирането на нетните разходи се извършва обективно, прозрачно, пропорционално и недискриминационно, без да се нарушават конкуренцията и потребителското търсене.

history Чл. 206. (1) (доп., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Предприятията, които предоставят обществени телефонни услуги, заплащат вноски във фонда при условията и по реда на този раздел. От заплащането се освобождават предприятия с годишни брутни приходи под 100 000 лв.
(2) Размерът на вноските по ал. 1 за съответната година не може да превишава 0,8 на сто от брутните приходи от предоставянето на обществена телефонна услуга без данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност.
(3) Предприятията по ал. 1 заплащат вноските в едногодишен срок от влизането в сила на решението по чл. 208, ал. 2. Неспазването на срока за заплащане на вноските представлява съществено нарушение на закона. При забавяне на плащането се начислява законна лихва върху вноските.
(4) Вноските на предприятията по ал. 1 се отчитат като присъщи разходи.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Вноски по ал. 1 не се дължат от предприятия, които не предоставят обществени телефонни услуги на територията на страната.

history Чл. 207. (1) Заявления за компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга за предходната календарна година, заедно с необходимите доказателства, се подават от предприятията по чл. 206 до комисията до 30 юни на текущата година.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията проверява представените изчисления и доказателства относно исканата компенсация. Комисията може да изисква допълнителна информация и/или доказателства от предприятията.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията възлага одит на счетоводните сметки и/или друга информация, които служат за основа за изчисляване на нетните разходи по задълженията за универсална услуга.
(4) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Заплащането на одита по ал. 3 е за сметка на одитираното предприятие, като извършените разходи се включват при изчисляване на нетните разходи.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Резултатите от изчисляването на нетните разходи и изводите от одита са обществено достъпни.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В срок до 45 дни от приключване на одита комисията дава становище относно:
1. наличието на несправедлива тежест за съответното предприятие по чл. 206 от предоставяне на универсална услуга;
2. размера на исканата от съответния заявител компенсация.
(7) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За изготвяне на становище по ал. 6 комисията може да възложи извършването на допълнителни анкети и експертизи.

history Чл. 207а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че становището по чл. 207, ал. 6 потвърди наличието на несправедлива тежест, комисията изисква от предприятията по чл. 206, ал. 1 данни за брутните им приходи.

history Чл. 207б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията представя на управителния съвет становището по чл. 207, ал. 6 и материалите към него, както и данни за брутните приходи на предприятията по чл. 206, ал. 1.

history Чл. 208. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В 7-дневен срок от получаване на становището по чл. 207б управителният съвет се произнася с решение относно общия размер на компенсацията, дължима на всички заявители за предходната година, както и относно конкретната сума за изплащане на всеки от тях.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) С решението по ал. 1 управителният съвет определя процента от брутните приходи и размера на вноската във фонда на всяко предприятие по чл. 206, ал. 1.
(3) В срок до 13 месеца от влизането в сила на решението по ал. 2 фондът изплаща дължимите компенсации на заявителите. Със сумата на компенсациите се намалява финансовият резултат за данъчни цели на предприятията по чл. 206, предоставящи универсална услуга.
(4) Компенсациите по ал. 3 се изплащат на равни тримесечни вноски.
(5) В случай че общият размер на дължимата компенсация за всички заявители превиши размера на средствата във фонда, предназначени за компенсиране на нетни разходи за предходната година, компенсациите се изплащат пропорционално на съотношението между общия размер на дължимата компенсация за всички заявители и общия размер на средствата във фонда за съответната година. Неизплатената част от компенсацията се дължи през следващата година.

Глава дванадесета.
ЛИНИИ ПОД НАЕМ (ОТМ., ДВ, БР. 105 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г.)

history Чл. 209. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 210. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 211. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 212. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 213. (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 214. (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 215. (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

Глава тринадесета.
ЦЕНИ

history Чл. 216. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят цени съобразно търсенето и предлагането при осигуряване на равнопоставеност на потребителите, категориите крайни потребители, обема на трафика и други условия, свързани със свободата на договаряне.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да предлагат ценови пакети за услуги, като се осигурява право на потребителя за ползване на услуги, необвързани в пакет по цени, извън ценовия пакет.
(3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да предлагат отстъпки за ползвани услуги при публично известни условия, когато се ползват от всеки, който отговаря на предварително оповестените условия за тяхното предоставяне.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, представят цените на дребно за сведение в комисията в тридневен срок преди влизането им в сила.
(5) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, публикуват цените на страниците си в интернет или на достъпно място за потребителите.

history Чл. 217. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да регулира цени на електронни съобщителни услуги, когато с решение, прието по реда на този закон, е наложено задължение за предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или разходоориентираност.
(2) В случай че в този закон е предвидено че предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят цени при спазване принципа на разходоориентираност или покриващи разходите и ако тези предприятия не определят помежду си цените, те се определят от комисията. Предприятията представят в комисията предложенията с определените от тях цени заедно с документите по тяхното ценообразуване. В случай че представените от предприятията цени не отговарят на изискванията на този закон, комисията връща цените за преработване в едномесечен срок. В случай че в срока по предходното изречение предприятията не преработят цените или не докажат тяхното съответствие с изискванията на закона, комисията налага ценови ограничения по един от следните методи:
1. ограничаване нарастването на цените до предварително определен ценови праг;
2. сравнителен анализ между определените от предприятията цени и цените за аналогична услуга, прилагана в държавите - членки на Европейския съюз.

history Чл. 218. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, на които е наложено специфично задължение за разходоориентираност и система за определяне на разходите, представят в комисията подробна информация за разходите по съответните услуги ежегодно в срок до 4 месеца след приключване на финансовата година.

history Чл. 219. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по чл. 217, ал. 1, представят цените на регулираните електронни съобщителни услуги в комисията един месец преди публикуването им заедно с документите за тяхното ценообразуване.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по чл. 217, ал. 1 представят цените на временни промоционални пакети, включващи регулирани електронни съобщителни услуги, в комисията две седмици преди публикуването им заедно с документите за тяхното ценообразуване.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че цените не отговарят на наложените специфични задължения, комисията ги връща на предприятията по ал. 1 за преработване в едномесечен срок.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да поиска веднъж на 6 месеца от предприятията по чл. 218 да докажат разходоориентираността на цените, като даде за това едномесечен срок на съответното предприятие.
(5) (Предишна ал. 4, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че в едномесечния срок по ал. 3 или 4 предприятията по ал. 1 не преработят цените или съответно не докажат разходоориентираността им, комисията може да определи ценови ограничения съобразно наложените специфични задължения или предвиденото в закона за срок до 6 месеца.
(6) (отм., предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по чл. 217, ал. 1 определят цени на услугите, които отговарят на следните условия:
1. да не съдържат елементи на ценообразуване, основаващи се единствено на значителното въздействие на предприятието върху съответния пазар;
2. да не съдържат отстъпки, които нарушават възможностите за конкуренция от страна на други предприятия, предоставящи съответната електронна съобщителна услуга;
3. да не създават предимства за отделни потребители на същата или сходна електронна съобщителна услуга;
4. да не са под нивото на разходите за предоставянето им;
5. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да не създават ценова преса.

history Чл. 220. (1) Комисията може да налага ценови ограничения и изисквания за разходоориентираност по отношение на цените за достъп и взаимно свързване на предприятия със значително въздействие на съответния пазар на едро.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При налагане на ценови ограничения по ал. 1 комисията може да използва методи, като:
1. ограничаване нарастването на цените на услугите до предварително определен ценови праг;
2. сравнителен анализ между определените от предприятието цени и цените за същите услуги на сравними конкуренти пазари на други държави - членки на Европейския съюз;
3. определяне на план за постепенно намаляване на цените за определен период от време, след което нивото на цените трябва да достигне до предварително определено ниво;
4. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) определяне на цени на едро въз основа на цените на услуги, предоставяни на вертикално свързан пазар на дребно, намалени с разходите, присъщи за реализиране на услугите на пазара на дребно.
(3) Разходоориентираните цени се определят от предприятията в съответствие със система за определяне на разходите, когато това е предвидено по реда на този закон и е наложено с решение на комисията.

history Чл. 221. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да регулира цени на пазар на дребно на електронни съобщителни услуги, предлагани от предприятия със значително въздействие върху съответен пазар на дребно, при условията и по реда на този закон, когато прецени, че налагането на специфични задължения по глава десета няма да доведе до постигане на целите по чл. 4.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да наложи на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар на дребно специфичните задължения по чл. 166, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията с цел защита на крайните потребители и стимулиране на ефективна конкуренция може да наложи на предприятията по ал. 1 едно или някои от следните задължения:
1. ограничаване нарастването на цените на пазари на дребно до предварително определен ценови праг;
2. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) контрол на индивидуални тарифи;
3. определяне на цени на пазари на дребно, ориентирани към разходите;
4. определяне на цени, ориентирани към цени за едни и същи или сходни услуги на сравними съответни пазари на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задълженията, наложени по ал. 3, са пропорционални, обосновани и се основават на характера на установения проблем, и могат да включват изисквания към предприятията по ал. 1:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да не налагат необосновано високи цени; или
2. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да не налагат цени, които препятстват конкуренцията или навлизането на други предприятия на съответния пазар; или
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да не въвеждат предпочитания към определени крайни потребители; или
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да не прилагат необосновано обвързване на услуги.
(5) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(6) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 222. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да изисква от предприятията по чл. 217, ал. 1 да разработят и приложат система за определяне на разходите, когато това е необходимо за постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принципите по чл. 5.
(2) Предприятията по ал. 1 в 6-месечен срок от налагане на задължението по ал. 1 представят на комисията проект на система за определяне на разходите. Комисията след консултации с предприятията може да изисква принципите и основните категории, по които са групирани разходите, и основните правила за тяхното разпределение.
(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) След консултации с предприятията по ал. 1 комисията може да изиска изменения и допълнения в проекта на системата за определяне на разходите, които не застрашават финансовата жизнеспособност на предприятието по ал. 1.
(4) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията одобрява системата за определяне на разходите в тримесечен срок след представянето й по ал. 2, като може да даде задължителни указания на предприятията по ал. 1 да изменят системата за определяне на разходите.
(5) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятията по ал. 1 осигуряват публична достъпност на принципите и основните категории, по които са групирани разходите, и основните правила за тяхното разпределение и предоставят информацията безвъзмездно при поискване.
(6) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятията по ал. 1 публикуват годишен доклад с анализ за изпълнение на задължението за разходоориентираност на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(7) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятията по ал. 1 и/или комисията могат мотивирано да инициират промяна в системата за определяне на разходите по реда на този член.
(8) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Комисията ежегодно назначава проверки на прилагането на системата за определяне на разходите, които се извършват от регистриран одитор. Резултатите от одита са публично достъпни.
(9) (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
(10) (отм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)

history Чл. 223. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 224. Цените на електронните съобщителни услуги по глава единадесета се определят от предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, в съответствие с методиката по чл. 195, ал. 1.

history Чл. 224а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, които включват възможността за осъществяване на международни повиквания, определят цени на повикванията към и от Европейското телефонно номерационно пространство в размер не по-висок от средната цена за международни повиквания от и към държавите - членки на Европейския съюз, прилагана от същото предприятие.

Глава четиринадесета.
ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

history Чл. 225. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на крайни потребители, спазват принципите за прозрачност и равнопоставеност съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и начина на плащане и не допускат предимства за отделни крайни потребители или група потребители при едни и същи услуги.

history Чл. 226. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи свързване към обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществени електронни съобщителни услуги, изготвят общи условия на договора с крайните потребители в случаите, когато практически е неприложимо сключването само на индивидуални договори.
(2) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между предприятието и крайния потребител.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, предлагат на потребителите възможност за сключване на договор с първоначален срок не по-дълъг от две години.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, предлагат на потребителите възможност да сключат договор със срок до една година.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Независимо от срока на договора, условията и процедурите за прекратяване на договора между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, и техните абонати не са пречка за смяна на предприятието, предоставящо услугите.

history Чл. 227. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Общите условия на договора с крайните потребители съдържат най-малко:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) идентификационни данни на предприятието;
2. телефон (факс, електронен адрес), адрес за контакти;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) видове, описание и качество на услугите, включително:
а) информация за това, дали се предоставя достъп до услуги за спешни повиквания и информация за местоположението на викащия краен потребител, както и за наличие на ограничения за предоставяне на услуги за спешни повиквания;
б) информация за други условия, които ограничават достъпа до и/или ползването на услуги и приложения;
в) предлаганото минимално ниво на качество на услугите като срок за първоначално свързване и когато е целесъобразно, други параметри за качеството на услугата, определени от комисията по чл. 236а;
г) информация за процедури, въведени от предприятията с цел измерване и управление на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както и информация за това, как тези процедури биха повлияли върху качеството на услугата;
д) услуги за поддръжка и услуги по обслужването на клиенти, както и начини за достъп до тези услуги;
е) ограничения, наложени от предприятието за използването на предоставените крайни електронни съобщителни устройства;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия и срокове за заплащане на предлаганите услуги;
5. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
6. специални мерки за хора с увреждания;
7. права и задължения на предприятието и крайните потребители;
8. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) начини за получаване на актуална информация за цени на предлаганите услуги, всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане;
9. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на крайните потребители, както и начини за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с договора;
10. отговорности при неизпълнение на договора;
11. условия и ред за спиране предоставянето на услугата или услугите при неплащане на дължимите суми или при договорни нарушения от страна на крайните потребители или предприятието, свързани с ползване на услугата или услугите;
12. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия и ред за прекратяване на договора от страна на абоната;
13. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения и възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата;
14. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения, включително неустойки, дължими от предприятието на абонатите, в случай че предприятието е осъществило пренасяне на номера без съгласието на абоната и/или в нарушение на установените процедури за осъществяване на преносимостта на номерата;
15. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) възможностите и условията за включване на необходимите основни и допълнителни данни за абоната в телефонен указател по чл. 182, ал. 1, т. 4 и предоставянето им на предприятия, които изготвят и публикуват телефонни указатели и/или предоставят телефонни справочни услуги;
16. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) действия, които предприятието може да предприеме при заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на мрежата;
17. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) информация, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание и със средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.
(2) Общите условия съдържат задължения на предприятието за:
1. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на електронната съобщителна мрежа и/или информационните му системи, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата;
2. уведомяване на крайните потребители за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди влизането им в сила;
3. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) поддържане на услуги за наблюдение и контрол на разходите от страна на абоната, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на чл. 237а, включително предизвестие преди достигане на определена финансова граница на потребление;
4. (предишна т. 3, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предварително уведомяване на крайния потребител при искане за достъп до негови помещения;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация;
6. (предишна т. 5, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на безплатен достъп до услугите за спешни повиквания при предоставяне на обществени телефонни услуги до прекратяване на договора по реда на общите условия;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на информация за възможността за използване на функциите на електронната съобщителна мрежа при предоставяне на обществени телефонни услуги "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия";
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) съхраняване за определен срок на данните, необходими за разплащанията;
9. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) уведомяване на крайните потребители не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.
(3) Предприятията разработват и публикуват ценова листа на услугите, в която са посочени цени на предлаганите услуги, ценови пакети или тарифи, и условия за тяхното ползване.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията по ал. 1 и 2 следва да бъдат съставени от предприятията ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, относно спазването на ал. 4.

history Чл. 228. (1) (Предишен текст на чл. 228, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Индивидуалният договор при общи условия между предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, и крайния потребител съдържа най-малко:
1. идентификационни данни на крайния потребител;
2. телефон (факс, електронен адрес) и адрес на крайния потребител;
3. вид и описание на услугите;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително:
а) изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия;
б) такси, свързани с преносимостта на номера и други идентификатори;
в) неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайни електронни съобщителни устройства;
г) едностранно прекратяване на договора от страна на абоната с едномесечно предизвестие;
5. цени, ценови пакети или тарифи, условия и срокове на плащане;
6. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията по ал. 1 следва да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Индивидуалният договор при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Липсата на заявено желание на абоната по ал. 3 за незабавно влизане в сила на договора не може да бъде основание предприятието да откаже сключване на договор. Изключение от това изискване се допуска в случаите, когато при подписване на договора се предоставят и крайни устройства.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В срока по ал. 3, когато е приложим, абонатът има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, относно спазването на ал. 1 и 2.

history Чл. 229. (1) (Предишен текст на чл. 229, изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато предприятията предоставят електронни съобщителни услуги само въз основа на индивидуален договор с крайните потребители, договорът съдържа условията по чл. 227, ал. 1 и 2 и чл. 228, които следва да бъдат съставени ясно, разбираемо и в леснодостъпна за абонатите форма.
1. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
2. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
3. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
4. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, относно спазването на ал. 1.

history Чл. 229а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.
(2) Нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1.

history Чл. 230. (1) Общите условия или измененията им се публикуват от предприятията на страницата им в интернет и се представят на видно място в търговските им обекти или по друг подходящ начин в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изменение на общите условия, не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила предприятието уведомява абоната за измененията по подходящ начин.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Всеки абонат при изменение на общите условия по инициатива на предприятието има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определи начина и формата на предизвестие по ал. 2.

history Чл. 231. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., нов, ДВ, бр. 27 от 2013 г.) (1) При доставка на телевизионни програми от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, към договора се прилага списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет.
(2) (доп., ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Предприятията по ал. 1 поддържат на хартиен и на електронен носител регистър на постъпилите от потребителите жалби, сигнали и предложения, договорите с доставчиците на съдържание, както и актуална база данни за абонатите, при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(3) При отпадане на телевизионна програма от списъка по ал. 1 потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие.
(4) Нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1 - 3.

history Чл. 231а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са задължени да публикуват на страницата си в интернет, на видно място в търговските си обекти и по друг подходящ начин прозрачна, сравнима, уместна и актуална информация най-малко за:
1. общите условия на договора с крайните потребители, когато е приложимо;
2. наименование, адрес и телефон за контакти с предприятието;
3. предлагани услуги:
а) вид на предлаганите услуги;
б) стандартни тарифи, включително предоставяните услуги и съдържанието на всеки тарифен елемент, като такса за достъп, потребителски такси, такси за поддръжка; прилаганите стандартни отстъпки, специални и целеви тарифни схеми, допълнителни такси и разходи във връзка с крайни електронни съобщителни устройства;
в) политики за компенсации и възстановяване на разходи, включително подробно описание на предлаганите схеми за компенсации и възстановяване на разходите;
г) предлагани видове услуги по поддръжка;
д) стандартни договорни условия, включително минимален срок на договора, прекратяване на договора и процедури и такси, свързани с преносимостта на номерата и други идентификатори, ако е приложимо;
4. процедури за уреждане на спорове, включително разработените от предприятията;
5. информация относно правата на крайните потребители във връзка с универсалната услуга, включително при необходимост устройствата и услугите във връзка с чл. 198, ал. 1, чл. 257 и чл. 134, ал. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува в ясна, разбираема и леснодостъпна форма.
(3) Комисията може да определи допълнителни изисквания по отношение на формата, в която да се публикува информацията по ал. 1.

history Чл. 231б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията самостоятелно или чрез възлагане осигурява предоставянето на интерактивни ръководства или други подобни способи, когато на пазара не се предлагат такива безплатно или на разумна цена, които да дават възможност на крайните потребители да направят самостоятелна оценка на стойността на алтернативни схеми на предлагане.
(2) В случай че комисията е възложила предоставянето на интерактивни ръководства или други подобни способи по ал. 1, изпълнителят има право да ползва безплатно информацията, публикувана от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

history Чл. 231в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват на страницата си в интернет и да уведомяват по подходящ начин абонатите си за:
1. приложими тарифи за абоната относно номер или услуга, които подлежат на определени ценови условия; по отношение на определени категории услуги комисията може да изиска информацията да се предоставя непосредствено преди осъществяване на повикването;
2. изменения по отношение на достъпа на абоната до услуги за спешни повиквания или информацията за местоположението на викащия във връзка с услугата, за която те са сключили абонаментен договор;
3. изменения в условията, които ограничават достъпа на абоната до и/или ползването на услуги и приложения, когато такива условия са разрешени съгласно националното законодателство;
4. процедури, въведени от предприятието с цел измерване и управление на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както и информация за това, как тези процедури биха повлияли върху качеството на услугата;
5. правата на абонатите да определят дали да включат, или не личните си данни в телефонен указател и други допълнителни данни в съответствие с чл. 258;
6. продукти и услуги, предназначени за абонатите с увреждания.
(2) За постигане на целите по чл. 4 преди налагане на задълженията за уведомяване по подходящ начин на абонатите по ал. 1 комисията може да насърчи мерки за саморегулиране или съвместно регулиране, договорени между предприятията.

history Чл. 231 г. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да разпространяват безплатно информация от обществен интерес на съществуващи и нови абонати като:
1. най-разпространените начини на използване на електронни съобщителни услуги за извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаване на авторското право и сродните му права, и правните последици от тях;
2. средствата за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от предприятията на абонатите чрез обичайно използваните средства за комуникация.

history Чл. 232. (1) (изм., ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Предприятията, предоставящи универсална услуга, представят за одобряване в комисията общи условия на договорите с крайните потребители за тази услуга в срок не по-кратък от 30 дни преди започване на предоставянето на услугата.
(2) В случай че общите условия не съответстват на изискванията на чл. 227, в 14-дневен срок от представянето им комисията уведомява предприятията по ал. 1, като дава указания и срок за отстраняване на несъответствията.
(3) След отстраняване на несъответствията предприятията по ал. 1 внасят общите си условия в комисията.
(4) (изм., ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Комисията одобрява общите условия на предприятията, предоставящи универсална услуга, в 14-дневен срок от първоначалното им внасяне или от привеждането им в съответствие с указанията по ал. 2.
(5) (изм., ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Предприятията по ал. 1 публикуват на страницата си в интернет и предоставят в търговските си обекти общите условия на договора с крайните потребители в 7-дневен срок след одобряването им от комисията през целия период на дейността си.
(6) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 233. (1) Изменение или допълнение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на предприятието или на комисията.
(2) Изменение или допълнение на общите условия по инициатива на предприятието се извършва по реда на чл. 232, ал. 2.
(3) Изменение или допълнение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на комисията с цел защита на интересите на крайните потребители. В този случай комисията дава задължителни указания на предприятието за съответните изменения.

history Чл. 234. (1) Комисията може да разработва типови общи условия на договорите между предприятията и крайните потребители, които публикува на страницата си в интернет.
(2) Предприятията по чл. 226, ал. 1 могат да разработват общите си условия в съответствие с типовите общи условия по ал. 1.

history Чл. 235. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 235а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват сравнима, подходяща и актуална информация относно качеството на услугите си и относно мерките, които са предприели за осигуряване на равнопоставеност по отношение на достъпа за крайните потребители с увреждания.
(2) Комисията налага задължението по ал. 1 след провеждане на консултации със заинтересованите страни.
(3) Предприятията предоставят при поискване информацията по ал. 1 на комисията, преди тя да бъде публикувана.

history Чл. 236. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определя параметри за качеството на обществените електронни съобщителни услуги, които да бъдат измервани, както и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, включително възможни механизми за сертифициране на качеството, с цел гарантиране достъпа на крайните потребители, включително на крайните потребители с увреждания, до сравнима, надеждна, изчерпателна, разбираема и актуална информация относно качеството на предоставяните услуги.

history Чл. 236а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да определя за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, минимални изисквания за качеството на услугите, свързани с предотвратяване влошаването на услугата и затрудняване или забавяне на трафика по мрежите.
(2) Преди да вземе решение за определяне на минимални изисквания за качеството на услугата, комисията изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения проект на решение, който включва минималните изисквания за качеството на услугата, резюме на мотивите за решението и предложения начин за действие.
(3) Комисията приема решение, като отчита в най-голяма степен получените забележки и препоръки от Европейската комисия.

history Чл. 237. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията предприемат всички необходими мерки във възможно най-голяма степен да осигурят наличието на обществени телефонни услуги, предоставяни чрез обществени електронни съобщителни мрежи, в случай на значителни повреди на мрежата или в случай на непреодолима сила.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предприемат всички необходими действия за осигуряване на непрекъснат достъп до услугите за спешни повиквания.

history Чл. 237а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги и/или достъп до обществени електронни съобщителни мрежи, да осигуряват на крайните потребители всички или някои от допълнителните възможности, посочени в чл. 198, ал. 1 и/или чл. 257, ал. 1, при наличие на техническа възможност и икономическа целесъобразност. При анализ на техническата възможност и икономическата целесъобразност комисията отчита очакваното въздействие върху предприятието, на което се налага задължението.
(2) Начинът за ползване на възможностите по ал. 1 се определя в Общите условия за взаимоотношенията между предприятието и крайните потребители.
(3) Комисията при отчитане на осигурения достъп на крайните потребители до възможностите по чл. 198, ал. 1 и/или чл. 257, ал. 1 и след провеждане на консултации по чл. 37 може да вземе решение да не наложи задължения по ал. 1 или да отмени наложените задължения на територията на цялата страна или на част от нея, когато установи, че има осигурен достъп до такива възможности.

history Чл. 237б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определя изисквания към предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за осигуряване на крайните потребители с увреждания:
1. достъп до електронни съобщителни услуги, включително услугите за спешни повиквания и услуги със социална значимост, достъпни чрез номерата от номерационен обхват 116, равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството крайни потребители, и
2. възможност за избор на предприятия и услуги, който е на разположение на мнозинството крайни потребители.

history Чл. 237в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, получили разрешения за ползване на номера в номерационния обхват за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост, предприемат мерки за популяризиране на тези номера с цел насърчаване предоставянето на услугите, за които тези номера са резервирани.

history Чл. 238. (1) В случай че предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, не изпълни свое задължение по тази глава, засегнатите крайни потребители могат в срок до два месеца да отправят писмена жалба до комисията за разглеждане и решаване.
(2) За крайни потребители се смятат и лица с постоянно местоживеене в друга държава - членка на Европейския съюз, които ползват услугите на предприятие по ал. 1, установено на територията на Република България.
(3) Жалбата по ал. 1 трябва да съдържа точно описание на всички обстоятелства, предизвикали жалбата, и подпис на лицето.

history Чл. 239. (1) В 7-дневен срок от получаване на жалбата комисията разпорежда извършване на проверка на обстоятелствата, изложени в нея.
(2) Комисията задължително изисква писмено становище от предприятието по чл. 238, ал. 1 относно обстоятелствата, посочени в жалбата.
(3) Комисията може да изисква допълнителни доказателства от жалбоподателя.
(4) Комисията може да възложи жалбата и преписката към нея за експертно становище от независими експерти.

history Чл. 240. Комисията се произнася с решение по жалбата в двумесечен срок от постъпването й.

history Чл. 241. (1) В решението по чл. 240 комисията дава задължителни указания на предприятието за отстраняване на допуснато нарушение в определен от комисията срок.
(2) Решението на комисията се изпраща на предприятието по чл. 238, ал. 1 и на жалбоподателя.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Крайният потребител, независимо от действията, предприети по реда на чл. 238 и 239, във всеки момент от процедурата може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред или по реда на Закона за медиацията.

history Чл. 242. (1) Комисията изготвя годишен анализ на жалбите по този раздел, в който установява причините, които са ги предизвикали.
(2) Анализът се включва в годишния доклад на комисията.

Глава петнадесета.
СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 105 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г.)

Раздел I.
Сигурност и цялост на електронните съобщителни мрежи и услуги (Загл. доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 243. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предприемат подходящи технически и организационни мерки за управление на риска за сигурността на мрежите и услугите, осигуряващи съответно ниво на сигурност, в зависимост от риска. Мерките гарантират ниво на сигурност, съответстващо на съществуващия риск, като се отчита естеството на проблема и разходите за изпълнението им.
(2) Мерките по ал. 1 са насочени към предотвратяване на инциденти и свеждане до минимум на тяхното въздействие върху потребителите и взаимно свързаните мрежи.

history Чл. 243а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, предприемат всички необходими действия, за да гарантират целостта на своите мрежи и по този начин да осигурят непрекъснато предоставяне на услуги по тези мрежи.

history Чл. 243б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, уведомяват незабавно комисията за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.
(2) Комисията може да информира обществеността или да изиска от предприятията да го направят, ако прецени, че е от обществен интерес пробивът да се оповести.
(3) Комисията по своя преценка може да информира за случаите по ал. 1 компетентните национални регулаторни органи на засегнатите държави - членки на Европейския съюз, и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.
(4) (доп., ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Комисията информира министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 19, ал. 1 от Закона за киберсигурност за случаите по ал. 1.
(5) Комисията представя веднъж годишно на Европейската комисия и на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност обобщен доклад за получените уведомления по ал. 1 и за предприетите действия.

history Чл. 243в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да изисква от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги:
1. да предоставят информация, необходима за оценяване на сигурността и/или целостта на техните услуги и мрежи, включително документирани политики за сигурност, и
2. да подложат сигурността на одит, извършван от квалифициран независим орган, и да предоставят резултатите от одита на комисията; разходите за одита са за сметка на предприятието.
(2) Комисията може да даде задължителни указания, включително срокове за изпълнение, на предприятията по ал. 1 да предприемат конкретни мерки за осигуряване сигурността на мрежите и услугите, предоставяни чрез тях.

history Чл. 244. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни мрежи предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, уведомява абонатите си по подходящ начин за опасността, за необходимите средства за отстраняването й, както и за разходите, които са свързани с това.

Раздел II.
Конфиденциалност на съобщенията

history Чл. 245. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да не разкриват и разпространяват съобщенията и свързаните с тях трафични данни, данни за местоположението, както и данните, необходими за идентифициране на потребителя, които са им станали известни при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(2) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за служителите на предприятията по ал. 1, които имат достъп или биха могли да получат достъп до съобщенията и данните по ал. 1.

history Чл. 246. (1) С цел опазване конфиденциалността на съобщенията и свързаните с тях трафични данни се забраняват слушането, записването, съхраняването или други видове прихващане или проследяване на съобщения от лица, различни от изпращача и получателя на съобщението, без изричното съгласие на изпращача и получателя, с изключение на случаите, когато това е предвидено в закон.
(2) Забраната по ал. 1 не се прилага по отношение на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, когато:
1. съхраняването се налага по технически причини или е съществена част от предоставянето на услугата;
2. се извършва проверка на техническите параметри на услугата от оправомощени лица по този закон.
(3) В случаите по ал. 2 предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да заличават съхранените съобщения незабавно след отпадане на основанието за съхраняването им.

history Чл. 247. (1) Извън изключенията по чл. 246, ал. 2 ограниченията не се прилагат относно записване на съобщения и свързаните с тях трафични данни и при следните условия:
1. записването е необходимо и е предвидено в закон с цел доказване сключването на търговски сделки, и
2. изпращачът и получателят на съобщенията са предварително уведомени за записването, целите и срока за съхраняване, както и за правото да откажат това.
(2) Записаните съобщения и свързаните с тях трафични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от срока, в който те могат да се използват съгласно ал. 1, т. 1.

Раздел III.
Защита на данните на потребителите

history Чл. 248. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително мрежи, поддържащи устройства за събиране на данни и идентификация, могат да обработват данни на потребителите, когато те са непосредствено предназначени за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
(2) Данните на потребителите включват:
1. трафични данни - данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване, за формиране на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност:
а) номер на викащ и на викан краен потребител, номер на карта за електронно разплащане;
б) начало и край на повикването, определени с дата и час, с точност до секунда при наличие на техническа възможност и/или при пренос на данни - обем на пренесените данни, за целите на таксуването;
в) вида на предоставяната услуга;
г) точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и край на тяхното използване, определени с дата и час, с точност до секунда при наличие на техническа възможност;
д) данни за вида на връзката или зоните - часови и териториални, необходими за определяне стойността на услугата;
е) местоположение на потребител на услуга, предоставяна от мобилна мрежа, включително при предоставяне на услугата "роуминг";
2. данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи следните данни:
а) данни за абоната: за физически лица - трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица - личен номер; за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код;
б) вид на използваните електронни съобщителни услуги;
в) общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на сметката при периодична сметка;
г) стойност на ползваните услуги за съответния период;
д) информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
е) информация за промени в ползването на услугата - ограничение за ползване, отпадане на ограничение;
3. данни за местоположението - данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи за определяне географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство на потребителя.

history Чл. 249. (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, не могат да изискват от потребител повече данни от тези по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква "а" за предоставяне на услугите, освен ако в закон не е предвидено друго или услугата не може да бъде предоставена без наличието на други изискани данни.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, не могат да поставят условия за предоставяне на услугите си в зависимост от съгласието на потребителя данните му да бъдат използвани за други цели.
(3) (нова, ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, обработват законосъобразно събраните лични данни на потребителите - физически лица, в съответствие с този закон, а за неуредени в него въпроси - в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679".

history Чл. 250. (1) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги, които събират, обработват и използват трафични данни за целите на дадено повикване или осъществяване на връзка, трябва след приключване на повикването или връзката да изтрият тези данни или да ги деперсонифицират, освен ако са непосредствено необходими за осъществяване на ново повикване или връзка или в случаите, предвидени в този закон.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, трябва да предоставят на потребителите точна и пълна информация за вида на трафичните данни, обработвани за целите на таксуването на абонатите и разплащанията по взаимно свързване, и за продължителността на такава обработка.
(3) Предприятията по ал. 1 съхраняват и обработват трафични данни за целите на таксуването на абонатите и за разплащанията по взаимно свързване до извършване на плащането, освен в случаите на тяхното оспорване или търсене на плащането по реда на този закон.
(4) Предприятията по ал. 1 предоставят информация за трафични данни на комисията по нейно искане във връзка с разрешаване на възникнали спорове за достъп, взаимно свързване и таксуване.
(5) Предприятията по ал. 1 могат да използват данните по ал. 1 за целите на проучване на пазара, включително доколко предоставяните от тях електронни съобщителни услуги удовлетворяват изискванията на потребителите, или за предоставяне на услуги с добавена стойност, изискващи допълнително обработване на трафични данни или данни за местоположението, различни от трафичните данни, необходими за пренасяне на съобщението или за таксуването му само ако те предварително са получили съгласието на потребителите. Личните данни на крайните потребители, получени във връзка с проучването, се деперсонифицират.
(6) Предприятията по ал. 1 след получаване на предварително съгласие от потребителите могат да обработват информацията за вида на трафичните данни при проучване на пазара.
(7) Предприятията по ал. 1 предоставят на потребителите точна и пълна информация за вида на трафичните данни, които се обработват, както и за продължителността на такава обработка.
(8) След получаване на съгласие от потребителите предприятията по ал. 1 имат право да предоставят трафични данни, свързани с потребителите, за целите на предоставяне на услуги с добавена стойност, изискващи допълнително обработване на трафични данни или данни за местоположението, различни от трафичните данни, необходими за пренасяне на съобщението или за таксуването му.
(9) Предприятията по ал. 1 включват в отношенията си с потребителите механизъм, чрез който потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си, дадено по ал. 5.

history Чл. 250а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за:
1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
2. идентифициране на направлението на връзката;
3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
4. идентифициране на типа на връзката;
5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство;
6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.
(2) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпления по чл. 319а - 319е от Наказателния кодекс, както и за издирване на лица.
(3) Други данни, включително разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните след изтичането на срока по ал. 1.
(5) За данни, до които е осъществен достъп и са били съхранени, ръководителят на органа, отправил искане за достъп, може да поиска предприятието, което ги е предоставило, да ги запази за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на предоставяне.
(6) Данните по ал. 1 се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

history Чл. 250б. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) Право да искат извършване на справка за данните по чл. 250а, ал. 1 съобразно тяхната компетентност имат ръководителите на:
1. специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";
2. (изм., ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и териториалните й звена, Главна дирекция "Гранична полиция" и териториалните й звена, дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
3. службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната;
4. Националната разузнавателна служба.
(2) За достъп до данните по чл. 250а, ал. 1 се изготвя мотивирано писмено искане от съответния ръководител на органите по ал. 1, съдържащо:
1. правното основание и целта, за която е необходим достъпът;
2. регистрационния номер на преписката, за която е необходимо извършване на справката;
3. данните, които следва да се отразят в справката;
4. периода от време, който да обхваща справката;
5. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните.
(3) За направените искания органите по ал. 1 водят специален регистър, който не е публичен.

history Чл. 250в. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.
(2) Разпореждането по ал. 1 задължително съдържа:
1. данните, които следва да се отразят в справката;
2. периода от време, който да обхваща справката;
3. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните;
4. име, длъжност и подпис на съдията.
(3) За дадените разрешения или откази в съответните районни съдилища се води специален регистър, който не е публичен.
(4) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а, ал. 1 се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(5) Достъпът до данни по чл. 250а, ал. 1, които се отнасят до председател на районен съд, негов възходящ, низходящ, брат или сестра, съпруг или лице, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство, се осъществява след разрешение от председателя на съответния окръжен съд.

history Чл. 250 г. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да осигурят възможност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за постъпване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2.
(2) Ръководителите на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изпращат на Комисията за регулиране на съобщенията списък, в който се посочват:
1. актуален адрес за получаване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2;
2. име, презиме, фамилия и длъжност на оправомощените длъжностни лица, които да получават разпорежданията по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2, както и телефони за връзка с тях; при промяна на данните в срок до 24 часа се уведомява писмено Комисията за регулиране на съобщенията и нейният председател незабавно предоставя списъците на ръководителите на органите по чл. 250б, ал. 1.

history Чл. 250д. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за данните по чл. 250а, ал. 1 след постъпване на разпореждане за достъп. Постъпилото разпореждане за достъп се регистрира в специален регистър, който не е публичен.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък срок, но не повече от 72 часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2, изпращат данните на длъжностното лице по чл. 250в, ал. 2, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощени от него длъжностни лица могат да определят конкретен срок, в който данните да бъдат изпратени.
(3) Справка за данните по чл. 250а, ал. 1 в предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да извършват единствено длъжностни лица, писмено оправомощени от съответния ръководител на предприятието.
(4) След изготвянето й справката се подписва от ръководителя на съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или от писмено оправомощено от него длъжностно лице. Справката се регистрира в специален регистър и се изпраща на определеното в разпореждането длъжностно лице, на което да се предоставят данните.
(5) При наличие на възможност разпореждането на съдията и справката по ал. 4 се изпращат по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис.

history Чл. 250е. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Справката по чл. 250д, ал. 4, която не се използва при образуване на досъдебно производство, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава в 6-месечен срок от датата на получаването й от тричленна комисия в състав, определен от съответния ръководител на органите по чл. 250б, ал. 1, за което се изготвя протокол.

history Чл. 251. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) Данните по чл. 250а, ал. 1 могат да се предоставят по молба и на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е в сила за Република България.
(2) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се осъществява при постъпило искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по чл. 250б, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разрешение от председателя на Софийския градски съд или от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните. За дадените разрешения или откази в Софийския градски съд се води специален регистър, който не е публичен.
(3) За резултата от изготвената справка за данните по чл. 250а, ал. 1 компетентният орган на другата държава се уведомява по предвидения в международния договор ред.

history Чл. 251а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., обявен за противоконституционен с РКС № 2 от 2015 г., ДВ, бр. 23 от 2015 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 1 са при:
1. обществена телефонна услуга - телефонният номер на викащия и данни за идентифициране на абоната или потребителя;
2. интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония - идентификатор, определен за потребителя, идентификатор на потребителя и телефонен номер, определени за всяко съобщение, влизащо в обществената телефонна мрежа, данни за идентифициране на абоната или потребителя, за когото са определени IP адрес, идентификатор на потребителя или телефонен номер в момента на връзката.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 2 са при:
1. обществена телефонна услуга - набран номер (викан телефонен номер) и в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към които е маршрутизирано повикването, и данни за идентифициране на абоната или потребителя;
2. електронна поща по интернет и интернет телефония - идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя/ите на интернет телефонно повикване, данни за идентифициране на абоната или потребителя и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението.
(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 3 са:
1. при обществена телефонна услуга - дата и час на началото и края на връзката;
2. за интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония - дата и час на влизане и излизане в/от услугата интернет достъп, основаващи се на определена часова зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на услугата интернет достъп, и идентификатора на абоната или потребителя, дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет или интернет телефония, основаващи се на определена часова зона.
(4) (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 4 са:
1. видът на използваната обществена телефонна услуга;
2. използваната интернет услуга при електронна поща по интернет или интернет телефония.
(5) (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 5 са при:
1. фиксирана телефонна услуга - за викащия и викания телефонен номер ;
2. обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа - за викащ и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викания мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); в случай на предплатени услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение - идентификатор на клетката, от което е активирана услугата и за идентифициране на абоната или потребителя;
3. интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония - викащият телефонен номер за комутируем достъп, цифрова абонатна линия (DSL) или друга крайна точка на инициатора на връзката.
(6) (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Данни по чл. 250а, ал. 1, т. 6 са административни адреси на клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано или в които е терминирано повикване.

history Чл. 251б. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 6 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за:
1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
2. идентифициране на направлението на връзката;
3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
4. идентифициране на типа на връзката;
5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство;
6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.
(2) (доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., доп., ДВ, бр. 7 от 2018 г., доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. (*), изр. трето, обявено за противоконституционно с РКС № 15 от 2020 г., ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, в това число за целите на предотвратяване на тежки престъпления в рамките на оперативно-издирвателната дейност по реда на глава девета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия. Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение.
(3) Други данни, включително разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.
(4) (изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Данните по ал. 1 се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията за защита на личните данни.

history Чл. 251в. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Право да искат извършване на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, когато данните са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат:
1. специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";
2. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и териториалните й звена, Главна дирекция "Гранична полиция" и териториалните й звена, дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
3. (изм., ДВ, бр. 69 от 2020 г.) службите "Военно разузнаване" и "Военна полиция" към министъра на отбраната;
4. (изм., ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Държавна агенция "Разузнаване";
5. (нова, ДВ, бр. 7 от 2018 г.) дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) (нова, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. (*), изр. второ, обявено за противоконституционно с РКС № 15 от 2020 г., ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия право да искат извършване на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и териториалните й структури. В случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето право да искат извършване на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна дирекция "Национална полиция", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
(3) (Предишна ал. 2, доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., доп., ДВ, бр. 7 от 2018 г.) За достъп до данните по чл. 251б, ал. 1 се изготвя мотивирано писмено искане от съответния ръководител на органите по ал. 1 или 2 или оправомощено от него лице, а за дирекцията по ал. 1, т. 5 - директорът на дирекцията или оправомощено от него лице, съдържащо:
1. правното основание и целта, за която е необходим достъпът;
2. регистрационния номер на преписката, по която е необходимо извършване на справката, и данни за потребителя, когато е известен;
3. данните, които следва да се отразят в справката;
4. периода от време, който да обхваща справката;
5. пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, обуславящи целта по чл. 251б, ал. 2;
6. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните.
(4) (Предишна ал. 3, доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.) За направените искания органите по ал. 1 и 2 водят специален регистър, който не е публичен.

history Чл. 251 г. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.
(2) (нова, ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1 за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления по чл. 108а, ал. 1 - 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2 от Наказателния кодекс се осъществява след разрешение от председателя на Специализирания наказателен съд или от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.
(3) (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г., предишна ал. 2, доп., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Разрешението по ал. 1 и 2 се издава в срок до 24 часа от постъпване на мотивираното писмено искане, когато данните по чл. 251б, ал. 1 са необходими за предотвратяване и разкриване на престъпления по чл. 108а, ал. 1 - 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс.
(4) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 103 от 2016 г., предишна ал. 3, доп., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Достъпът до данни по чл. 251б, ал. 1, които се отнасят до председател на районен съд, негов възходящ, низходящ, брат или сестра, съпруг или лице, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство, се осъществява след разрешение от председателя на съответния окръжен съд, а в случаите по ал. 2 - от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд.
(5) (нова, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г., доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. (*), предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г., обявена за противоконституционна относно думите "и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето" с РКС № 15 от 2020 г., ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Алинея 4 не се прилага в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия и в случите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето.
(6) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г., предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Разпореждането по ал. 1, 2 и 4 се мотивира и задължително съдържа:
1. данните, които следва да се отразят в справката;
2. периода от време, който да обхваща справката;
3. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните;
4. име, длъжност и подпис на съдията.
(7) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., предишна ал. 6, ДВ, бр. 103 от 2016 г., предишна ал. 6, доп., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) За дадените мотивирани разрешения или откази в съответните районни съдилища и в Специализирания наказателен съд се води специален регистър, който не е публичен.
(8) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., предишна ал. 6, ДВ, бр. 103 от 2016 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 51 от 2020 г.) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 251б, ал. 1 се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

history Чл. 251г1. (нов, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. (*), изр. второ, обявено за противоконституционно с РКС № 15 от 2020 г., ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В случаите на непосредствена опасност от извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1 - 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят незабавен достъп до данните по чл. 251б, ал. 1 въз основа на искане на съответния ръководител на структурите по чл. 251в, ал. 1. В случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят незабавен достъп до данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 въз основа на искане на съответния ръководител на структурите по чл. 251в, ал. 2, изречение второ.
(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа:
1. правното основание за предоставяне на достъпа;
2. данните, които следва да се отразят в справката;
3. периода, който да обхваща справката;
4. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните.
(3) (доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. (*), изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г., обявена за противоконституционна относно думите "и чл. 251в, ал. 2, изречение второ" с РКС № 15 от 2020 г., ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Ръководителите на структурите по чл. 251в, ал. 1 и чл. 251в, ал. 2, изречение второ уведомяват незабавно органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4 за осъществения достъп, прилагат искането и излагат мотиви.
(4) (доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. (*), изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г., обявена за противоконституционна относно думите "и чл. 251в, ал. 2, изречение второ" с РКС № 15 от 2020 г., ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Данните по чл. 251б, ал. 1, предоставени по реда на ал. 1, се унищожават незабавно от структурите по чл. 251в, ал. 1 и чл. 251в, ал. 2, изречение второ, ако в срок от 24 часа бъде постановен отказ от органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4, за което се уведомява незабавно предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(5) (изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) В случаите по ал. 1 - 3 с разпореждането на органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4 се потвърждават извършените действия до момента.

history Чл. 251д. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да осигурят възможност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за постъпване на разпореждането по чл. 251г, ал. 1 и 2 и по чл. 251з, ал. 2 и на искането по чл. 251г1, ал. 1.
(2) Ръководителите на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изпращат на Комисията за регулиране на съобщенията списък, в който се посочват:
1. (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) актуален адрес за получаване на разпореждането по чл. 251г, ал. 1 и 2 и по чл. 251з, ал. 2 и на искането по чл. 251г1, ал. 1;
2. (доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) име, презиме, фамилия и длъжност на оправомощените длъжностни лица, които да получават разпорежданията по чл. 251г, ал. 1 и 2 и по чл. 251з, ал. 2 и на искането по чл. 251г1, ал. 1, както и телефони за връзка с тях; при промяна на данните в срок до 24 часа се уведомява писмено Комисията за регулиране на съобщенията и нейният председател незабавно предоставя списъците на ръководителите на органите по чл. 251в, ал. 1 или 2.

history Чл. 251е. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за данните по чл. 251б, ал. 1 след постъпване на мотивирано разпореждане за достъп или искане по чл. 251г1, ал. 1. Постъпилото разпореждане за достъп или искане по чл. 251г1, ал. 1 се регистрира в специален регистър, който не е публичен.
(2) (изм., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък срок, но не повече от 72 часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 251г, ал. 1 и 2 и по чл. 251з, ал. 2, изпращат данните на длъжностното лице по чл. 251г, ал. 6, т. 3. Министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощени от тях длъжностни лица могат да определят конкретен срок, в който данните да бъдат изпратени. В случаите по чл. 251г1, ал. 1 данните по чл. 251б, ал. 1 се изпращат незабавно след постъпване в предприятието на искането за достъп.
(3) (нова, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък срок, но не повече от два часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 251г, ал. 1 изпращат данните на длъжностното лице по чл. 251г, ал. 6, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощено от него длъжностно лице може да определи по-кратък срок, в който данните да бъдат изпратени, когато е налице сериозен риск за живота или здравето на физическото лице.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.) Справка за данните по чл. 251б, ал. 1 в предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да извършват единствено длъжностни лица, писмено оправомощени от съответния ръководител на предприятието.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) След изготвянето й справката се подписва от ръководителя на съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или от писмено оправомощено от него длъжностно лице. Справката се регистрира в специален регистър и се изпраща на определеното в разпореждането или в искането по чл. 251г1, ал. 1 длъжностно лице, на което да се предоставят данните.
(6) (Предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2017 г.) При наличие на възможност разпореждането на съдията или искането по чл. 251г1, ал. 1 и справката по ал. 5 се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(7) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.) Данните, до които е осъществен достъп и са били съхранени, могат да бъдат запазени от предприятието, което ги е предоставило, за срок не по-дълъг от три месеца от датата на предоставяне на органа, отправил искането за достъп, по негово искане и след разрешение, издадено по реда на чл. 251 г.

history Чл. 251ж. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните след изтичането на сроковете по чл. 251б, ал. 1 и 4 и до всяко 5-о число на месеца да предоставят на Комисията за защита на личните данни протокол за унищожените през предходния месец данни. Комисията за защита на личните данни създава и поддържа регистър на предоставените протоколи, който не е публичен. Комисията за защита на личните данни извършва проверки за законосъобразност на съхраняването и унищожаването на данните от предприятията по реда на чл. 261а.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Справката по чл. 251е, ал. 1, която не се използва при образуване на досъдебно производство, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава в тримесечен срок от датата на получаването й от тричленна комисия в състав, определен от съответния ръководител на органите по чл. 251в, ал. 1 или 2, за което се изготвя протокол. Протоколът се изпраща незабавно на председателя на съответния съд, дал разрешението, и се вписва в регистъра по чл. 251г, ал. 7.
(3) (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) В случаите по чл. 251г1, ал. 4 справката по чл. 251е, ал. 1, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава незабавно от тричленна комисия в състав, определен от ръководителите на структурите по чл. 251в, ал. 1, за което се изготвя протокол. Протоколът се изпраща незабавно на председателя на съответния съд и се вписва в регистъра по чл. 251г, ал. 7.

history Чл. 251з. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Данните по чл. 251б, ал. 1 могат да се предоставят и по молба на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е в сила за Република България.
(2) Достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1 се осъществява при постъпило искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по чл. 251в, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разрешение от председателя на Софийския градски съд или от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните. За дадените разрешения или откази в Софийския градски съд се води специален регистър, който не е публичен.
(3) За резултата от изготвената справка за данните по чл. 251б, ал. 1 компетентният орган на другата държава се уведомява по предвидения в международния договор ред.

history Чл. 251и. (нов, ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 1 са:
1. при обществена телефонна услуга - телефонният номер на викащия и данни за идентифициране на абоната или потребителя;
2. при интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония - идентификатор, определен за потребителя, идентификатор на потребителя и телефонен номер, определени за всяко съобщение, влизащо в обществената телефонна мрежа, данни за идентифициране на абоната или потребителя, за когото са определени IP адрес, идентификатор на потребителя или телефонен номер в момента на връзката.
(2) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 2 са:
1. при обществена телефонна услуга - набран номер (викан телефонен номер) и в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към които е маршрутизирано повикването, и данни за идентифициране на абоната или потребителя;
2. при електронна поща по интернет и интернет телефония - идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя/ите на интернет телефонно повикване, данни за идентифициране на абоната или потребителя и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението.
(3) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 3 са:
1. при обществена телефонна услуга - дата и час на началото и края на връзката;
2. за интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония - дата и час на влизане и излизане в/от услугата интернет достъп, основаващи се на определена часова зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на услугата интернет достъп, и идентификатора на абоната или потребителя, дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет или интернет телефония, основаващи се на определена часова зона.
(4) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 4 са:
1. видът на използваната обществена телефонна услуга;
2. използваната интернет услуга при електронна поща по интернет или интернет телефония.
(5) Данните по чл. 251б, ал. 1, т. 5 са:
1. при фиксирана телефонна услуга - за викащия и викания телефонен номер;
2. при обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа - за викащ и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викания мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); в случай на предплатени услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение - идентификатор на клетката, от което е активирана услугата и за идентифициране на абоната или потребителя;
3. при интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония - викащият телефонен номер за комутируем достъп, цифрова абонатна линия (DSL) или друга крайна точка на инициатора на връзката.
(6) Данни по чл. 251б, ал. 1, т. 6 са административни адреси на клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано или в които е терминирано повикване.

history Чл. 252. (1) Обработването на трафичните данни се извършва от определени от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, длъжностни лица, които отговарят за:
1. управлението на трафичните данни и на данните по чл. 248, ал. 2, т. 2;
2. запитванията на потребителите;
3. установяването на злоупотреби;
4. проучването на пазара на електронни съобщителни услуги;
5. предоставяне на услуги с добавена стойност, изискващи допълнително обработване на трафични данни или данни за местоположението, различни от трафичните данни, необходими за пренасяне на съобщението или за таксуването му.
(2) Длъжностните лица имат достъп само до данните, необходими за съответната дейност.

history Чл. 253. (1) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, след предварително писмено съгласие могат да обработват данни за местоположението на потребители и абонати, при условие че:
1. данните са деперсонифицирани, или
2. са необходими за целите и продължителността на предоставяне на услуги с добавена стойност, изискващи допълнително обработване на трафични данни или данни за местоположението, различни от трафичните данни, необходими за пренасяне на съобщението или за таксуването му.
(2) Предприятията по ал. 1 предварително информират крайните си потребители за вида на данните за местоположението по ал. 1, които обработват, за продължителността и целите на такава обработка и възможността данните да се прехвърлят на трето лице по повод предоставяне на услуги с добавена стойност, изискващи допълнително обработване на трафични данни или данни за местоположението, различни от трафичните данни, необходими за пренасяне на съобщението или за таксуването му.
(3) Предприятията по ал. 1 осигуряват безвъзмездно възможност на потребителите да:
1. оттеглят по всяко време предварително даденото си съгласие за обработването на данни за местоположението им;
2. откажат временно обработването на данни за местоположението им за всяка връзка в електронната съобщителна мрежа или за всяко предавано съобщение.

history Чл. 254. Обработването на данни за местоположението се извършва от длъжностни лица, определени от предприятията по чл. 252, ал. 1, или от оправомощени лица на трето лице, предоставящо услуги с добавена стойност, и трябва да бъде ограничено до необходимото за предоставяне на услуги с добавена стойност.

history Чл. 255. (1) (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по чл. 252, ал. 1 обработват и предоставят за своя сметка данни за местоположението на крайните потребители в случай на спешни повиквания, включително когато не е получено предварително съгласие за тяхното обработване или е налице отказ по чл. 253, ал. 3. Данните се предоставят само на съответните центрове за приемане на повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 в момента, в който повикването достигне до тях.
(2) (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятията по чл. 252, ал. 1 осигуряват за своя сметка необходимите технически и програмни средства за маршрутизация и пренос на повикванията към центровете за спешни повиквания.
(3) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Условията и редът за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната при спешни повиквания от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги към центровете за спешни повиквания, се определят с правила, приети от комисията.

history Чл. 256. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, могат да събират, обработват и използват данните по чл. 248, ал. 2 и за:
1. откриване, локализиране и отстраняване на неизправности и софтуерни грешки в електронните съобщителни мрежи;
2. откриване и преустановяване на незаконно използване на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, когато има основание да се смята, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган;
3. откриване и проследяване на обезпокоителни повиквания при наличие на заявка от засегнатия абонат, изискваща предприемане на мерки от предприятието, предлагащо услугата.
(2) При предприемане на действията по ал. 1 предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информират засегнатите лица във възможно най-кратък срок, освен ако по този начин не се възпрепятства постигането на целите на тази разпоредба.
(3) Данните, събрани по реда на този член, се използват само за посочените в ал. 1 цели.

history Чл. 257. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги, са длъжни да осигуряват функциите на електронната съобщителна мрежа "тонално номеронабиране", "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия". Изключение от задължението по изречение първо може да бъде допуснато от комисията единствено при липса на техническа възможност за срок не по-дълъг от три месеца.
(2) Предприятията по ал. 1, които поддържат функцията на електронната съобщителна мрежа "идентификация на линията на викащия", предоставят безвъзмездно услугата "представяне на идентификация на линията на викащия", като дават възможност безвъзмездно на крайните потребители да активират или деактивират услугата "блокиране на идентификация на линията на викащия" с достъпни средства за всяко отделно повикване или постоянно за линията.
(3) Предприятията по ал. 1, които поддържат функцията на електронната съобщителна мрежа "идентификация на свързаната линия", предоставят безвъзмездно услугата "представяне на идентификация на свързаната линия", като дават възможност безвъзмездно на крайните потребители да активират или деактивират услугата "блокиране на идентификация на свързаната линия" с достъпни средства за всяко отделно повикване или постоянно за линията.
(4) Предприятията по ал. 1, които поддържат функцията на електронната съобщителна мрежа "идентификация на линията на викащия", безвъзмездно дават възможност на викания краен потребител с достъпни средства да откаже входящи повиквания, в случай че услугата "блокиране на идентификация на линията на викащия" е активирана от страна на викащия краен потребител.
(5) При предоставяне на услуги за осъществяване на спешни повиквания, както и при повиквания към службите за сигурност, отбрана и вътрешен ред, предприятията по ал. 1 гарантират, че услугата "блокиране на идентификация на линията на викащия" не може да бъде активирана.
(6) Предприятията по ал. 1, които поддържат функцията на електронната съобщителна мрежа "идентификация на линията на викащия", предоставят безвъзмездно на крайните си потребители услугата "прекратяване на получаването на пренасочените към неговото крайно устройство повиквания".
(7) Когато не е налице техническа възможност по ал. 1, комисията съвместно с предприятията по ал. 1 и съобразно инвестиционната им политика определя ред и срок за въвеждане в действие на тези функции на електронната съобщителна мрежа.
(8) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(9) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 предоставят мрежите си за осъществяване на повиквания, предаване на съобщения или електронна поща, предназначени за директен маркетинг и реклама, само след изрично писмено съгласие на абонатите си.
(10) Условията и редът за предоставяне и ползване на услугите по ал. 1, 4 и 6 се определят с правила, приети с решение на комисията, които се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник".

history Чл. 258. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, които изготвят и публикуват телефонни указатели в печатна или електронна форма, включват безплатно в телефонните указатели името или наименованието, адреса и телефонния номер на абоната. В телефонния указател могат да бъдат включени и допълнителни данни, заявени от абоната.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятията предоставящи електронни съобщителни услуги, които предоставят телефонни номера на абонатите си, са длъжни предварително и безвъзмездно да информират абонатите за предназначението на телефонния указател, в който ще бъдат включени данните им, както и за всяка възможност за ползването им чрез функциите за търсене при телефонни указатели в електронна форма, позволяващи потребители да открият име или наименование и адрес на абонатите само въз основа на телефонен номер.
(3) Предприятията по ал. 1, които публикуват телефонни указатели в електронна форма, ползвани включително чрез интернет или друга електронна съобщителна мрежа, са длъжни да осигуряват достъп до съответния телефонен номер само при пълно и точно въведен минимален обем от данни. Предприятията по ал. 1 са длъжни да предприемат подходящи технически и организационни мерки, които възпрепятстват копирането от указателите в електронна форма.
(4) Абонатът има право безвъзмездно да:
1. заяви изцяло или частично включване на данните си в телефонен указател;
2. поиска проверка, поправка и заличаване изцяло или частично на данните си в телефонен указател; данните се заличават или изменят при издаване на нов или при актуализиране на съществуващ телефонен указател.
(5) Абонатът може да поиска в телефонния указател да бъде включена допълнителна информация за други лица, ползващи съвместно абонатната линия, ако те са дали предварително писмено съгласието си за това.

history (6) Абонатът трябва да бъде информиран за възможностите за търсене в телефонните указатели в електронна форма, позволяващи на потребителите да получат информация за името и адреса на абоната само въз основа на телефонния номер.
(7) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, които предоставят телефонни номера на абонатите си, са длъжни при обосновано искане да предоставят на предприятията, които изготвят и публикуват телефонни указатели в печатна или електронна форма, както и на предприятията, предоставящи телефонни справочни услуги, необходимата им информация и бази данни в съгласуван формат при условия, които са справедливи, обективни, разходоориентирани и равнопоставени. Информацията и базите данни се предоставят при наличие на изрично съгласие от страна на абонатите.
(8) (Предишна ал. 7, ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Условията и редът за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която се обнародва в "Държавен вестник".

history Чл. 259. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, осигуряват достъп до телефонни справочни услуги в съответствие с данните, публикувани в телефонен указател в печатна или електронна форма.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да наложи по реда на чл. 160 на предприятията, които контролират достъпа до крайните потребители, задължения с цел предоставяне на телефонни справочни услуги. Тези задължения са обективни, справедливи, равнопоставени и прозрачни.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията не налага регулаторни ограничения, които да пречат на крайните потребители да имат достъп директно до справочни услуги в други държави - членки на Европейския съюз, чрез гласова телефонна услуга или кратко текстово съобщение.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 осигуряват справка за съответния телефонен номер само при точно подаден минимален обем от данни.
(5) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за предоставяне на телефонни справочни услуги се определят с наредбата по чл. 258, ал. 8.

history Чл. 260. (1) Абонатите имат право да не получават детайлизирани сметки след изрична заявка.
(2) (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги, предоставят безвъзмездно на абонатите детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура, както и предоставят безвъзмездно достъп до информация в електронен вид относно месечните сметки за ползваните услуги. Детайлизираната сметка се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на нейното издаване.
(3) Детайлизираната сметка съдържа най-малко следната информация:
1. всички видове ползвани от абоната услуги през разплащателния период;
2. брой на ползваните услуги;
3. обща стойност на всеки вид ползвани услуги;
4. общ размер на сметката;
5. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности;
6. размер на отчисленията, които може да се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;
7. общ размер на дължимата сума;
8. срок за плащане;
9. възможни начини за дистанционно плащане на сметката с необходимите за това данни;
10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугите;
11. адреси, телефони и други начини за контакти с предприятието, предоставящо услугите.
(4) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 2 предоставят при поискване детайлизирана справка за ползваните телефонни услуги, която съдържа информация най-малко за:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) вида на ползваната услуга за всяко осъществено повикване;
2. стойността на всяко осъществено повикване;
3. датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване;
4. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) номер на викащия и викания краен потребител.
(5) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават сметки на хартиен носител или в електронен вид.

history Чл. 260а. (нов, ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, извън тези по чл. 260, предоставят ежемесечно и безвъзмездно на абонатите си подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичен счетоводен документ.
(2) Писмената информация съдържа най-малко следното:
1. име на абоната;
2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
3. наименование на предоставяните услуги или пакет услуги;
4. период на отчитане на ползваната услуга;
5. общ размер на дължимата сума, който включва размера на дължимата сума за:
а) всяка услуга, когато тя се ползва необвързана в пакет услуги;
б) пакет услуги;
в) всяка ползвана услуга над включените в пакета услуги;
г) всяка допълнителна услуга, закупена извън пакета или услугите;
6. размер на отчисленията, които може да се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;
7. общ размер на дължимата сума по сметката;
8. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности;
9. срок за плащане;
10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон.
(3) Предприятията по ал. 1, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават писмената информация на хартиен носител или в електронен вид.
(4) Писмената информация по ал. 2 се съхранява от предприятията по ал. 1 в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който е предоставена.

history Чл. 261. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Осъществяването на повиквания, съобщения или електронна поща със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Всяко лице, което е получило при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, може да използва тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови собствени сходни продукти или услуги, като дава възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин:
1. да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката;
2. да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.
(3) (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицето по ал. 2 е длъжно да изпълнява всеки отказ за получаване на съобщения за маркетингови цели.
(5) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Изпращането на съобщения за маркетингови и рекламни цели се забранява, дори когато са изпълнени изискванията на ал. 1 и 2, ако:
1. не може да се идентифицира лицето, което ги изпраща, или
2. съобщението не включва валиден адрес, на който получателят може да изпрати заявка за отказ от получаване на съобщения, или
3. съобщението не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 - 4 от Закона за електронната търговия, или
4. съобщението насърчава получателите да посетят уебсайтове, които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 - 4 от Закона за електронната търговия.

history Чл. 261а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Комисията за защита на личните данни е наблюдаващ орган относно сигурността на данните, съхранявани съгласно чл. 251б, ал. 1.
(2) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Като наблюдаващ орган Комисията за защита на личните данни упражнява надзор върху дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за спазване на следните правила при съхранение на данните по чл. 251б, ал. 1 за гарантиране тяхната защита и сигурност:
1. съхраняваните данни са от същото качество и са предмет на същата сигурност и защита като аналогичните данни в мрежата;
2. осигуряване на подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат защитени данните от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, или от непозволено или незаконно съхраняване, обработване, достъп или разкриване;
3. осигуряване на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че до данните може да има достъп само специално упълномощен персонал;
4. данните, с изключение на онези, които са били предоставени на компетентните органи и са били запазени от тях, се унищожават в края на периода за съхранение, освен в изрично предвидените от закона случаи.
(3) За осъществяване на дейността си по ал. 2 Комисията за защита на личните данни има право да:
1. изисква в рамките на своята компетентност информация от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
2. дава задължителни указания, които подлежат на незабавно изпълнение.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, ежегодно до 31 март предоставят на Комисията за защита на личните данни в качеството й на наблюдаващ орган статистическа информация за:
1. (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи по чл. 251в, ал. 1 и 2 и чл. 251г, ал. 8;
2. времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните;
3. случаите, при които не е могло да се отговори на искането за данни.
(5) Комисията за защита на личните данни ежегодно предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщената информация по ал. 4 в двумесечен срок от получаването й.
(6) В обобщената статистическа информация по ал. 4 и 5 не се съдържат лични данни.

history Чл. 261б. (нов, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по чл. 251б, ал. 1, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни.
(2) За осъществяване на дейността си комисията по ал. 1 има право:
1. (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.) да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите по чл. 251в, ал. 1 и 2, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и Комисията за защита на личните данни;
2. (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) да проверява реда и начина на съхраняване на данните по чл. 251б, ал. 1, на исканията и разпорежданията, както и реда за унищожаването на данните по чл. 251б, ал. 1 и чл. 251ж;
3. (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.) на достъп до помещенията на органите по чл. 251в, ал. 1 и 2 и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
4. (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) да изготвя годишни доклади за извършените проверки и да прави предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по чл. 251б, ал. 1.
(3) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и главният прокурор ежегодно до 31 март изготвят обобщена статистическа информация за направените искания, издадените съдебни разпореждания, получените и унищожените справки за данните по чл. 251б, ал. 1, която предоставят на комисията по ал. 1.
(4) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г.) При констатирането на неправомерно използване, съхраняване или унищожаване на данните по чл. 251б, ал. 1 комисията уведомява съответните органи на прокуратурата, както и ръководителите на органите по чл. 251в, ал. 1 и 2 и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за допуснатите нарушения. Ръководителите на органите и предприятията са длъжни да уведомят своевременно комисията за предприетите мерки за отстраняване на допуснатите нарушения.
(5) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Комисията по ал. 1 уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях е искан или осъществен неправомерен достъп до данни по чл. 251б, ал. 1.
(6) (изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) Гражданите не се уведомяват, когато това ще създаде опасност за постигане на целите по чл. 251б, ал. 2 или чл. 251г, ал. 8.

history Чл. 261в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай на нарушение на сигурността на лични данни предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, уведомява Комисията за защита на личните данни в тридневен срок от установяване на нарушението.
(2) Когато нарушението по ал. 1 може да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на абонат или на друго лице, предприятието уведомява своевременно и съответното лице за констатираното нарушение.
(3) Абонатът или лицето по ал. 2 може да не бъде уведомявано за нарушението по ал. 1, когато предприятието е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.
(4) В случай че предприятието не е уведомило абоната или лицето по ал. 2 за нарушението на сигурността на личните данни, Комисията за защита на личните данни след разглеждане на възможните неблагоприятни последици от нарушението може да възложи на предприятието да уведоми съответното лице.
(5) При уведомяване на абоната или лицето се описват най-малко:
1. естеството на нарушението на сигурността на личните данни на потребителя;
2. точките за контакт, от които може да се получи повече информация;
3. препоръчителни мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни на абоната или на физическото лице.
(6) При уведомяване на Комисията за защита на личните данни за нарушение на сигурността на лични данни предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, освен информацията по ал. 5 посочва и:
1. описание на последиците от нарушението на сигурността на личните данни;
2. предложените или предприетите от предприятието мерки за отстраняване на нарушението.

history Чл. 261 г. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията за защита на личните данни издава инструкции за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването. Инструкциите се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник".
(2) Комисията за защита на личните данни може да проверява изпълнението от предприятията на задължението им за уведомяване по ал. 1 и да налага санкции при неизпълнение.
(3) Комисията за защита на личните данни може да проверява техническите и организационните мерки, предприети от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и да издава препоръки относно най-добрите практики по отношение на нивото на сигурност, което следва да бъде постигнато.

history Чл. 261д. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията поддържат регистър на нарушенията на сигурността на личните данни на потребителите. В регистъра се вписват фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с тях.

history Чл. 262. (изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Надзорът върху обработването на лични данни по реда на този раздел се осъществява от Комисията за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Глава шестнадесета.
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, УСТРОЙСТВА ЗА ИНТЕРАКТИВНИ ЦИФРОВИ ТЕЛЕВИЗИОННИ УСЛУГИ И СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И/ИЛИ УСЛУГИ

Раздел I.
Радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства и устройства за интерактивни цифрови телевизионни услуги

history Чл. 263. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 264. (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Радиосъоръженията се пускат в действие и се използват, когато са правилно инсталирани, поддържани и използвани по предназначение и отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.

history Чл. 265. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 266. (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Допълнителни изисквания за пускане в действие и/или използване на радиосъоръжения могат да се въвеждат само от съображения, свързани със:
1. ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър;
2. избягване на вредни радиосмущения;
3. избягване на смущаващи електромагнитни въздействия;
4. защита на общественото здраве;
5. защита на националната сигурност.

history Чл. 267. (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) На територията на Република България не могат да се пускат в действие и да се използват радиосъоръжения:
1. използващи радиочестотни ленти, които са определени за нуждите на националната сигурност в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
2. използващи радиочестотни ленти, които съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър не са разпределени в Република България за съответния вид радиослужби;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) чиито технически характеристики не отговарят на изискванията на правилата по чл. 65а;
4. (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) чиито технически характеристики не отговарят на тези, определени в техническите изисквания по чл. 32, т. 2 и/или в издадените разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или позиция на геостационарна орбита.

history Чл. 268. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 269. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 270. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 271. (1) (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, не могат да отказват свързване към обществената електронна съобщителна мрежа на крайни електронни съобщителни устройства, ако те съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Когато крайни електронни съобщителни устройства, които съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, причиняват повреди на електронната съобщителна мрежа, създават радиосмущения или пречат на функционирането на мрежата, или не се използват съгласно предназначението им, предприятията по ал. 1 имат право да ги изключват или да прекратяват предоставянето на услугите чрез тях, след като извършат всички необходими технически проверки.
(3) (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) В случаите по ал. 2 предприятията незабавно уведомяват комисията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

history Чл. 272. (1) Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, преди да предложат своите услуги, публикуват на страницата си в интернет техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към техните мрежи, актуализират ги и изпращат на комисията информация за техническите спецификации на интерфейсите.
(2) (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Техническите спецификации по ал. 1 включват всички необходими данни, позволяващи на потребителите да имат достъп до обществени електронни съобщителни мрежи и даващи възможност на производителите на крайни електронни съобщителни устройства да ги пускат на пазара.

history Чл. 273. Комисията следи изпълнението на задълженията по чл. 272 на предприятията, публикува информация за интерфейсите на предприятията на интернет страницата си и информира Европейската комисия за типовете интерфейси за свързване на крайните електронни съобщителни устройства, прилагани в обществените електронни съобщителни мрежи.

history Чл. 274. (1) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или крайните устройства за криптографиране на електронни съобщения и използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита, се произвеждат или внасят след регистрация в дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Не подлежат на регистрация по ал. 1 криптографски устройства за защита на банкови транзакции, смарт карти, криптори за кодиране на телевизионен сигнал, мобилни телефони без вграден допълнителен криптомодул и криптографски средства, използвани от представителства или други организации със статут на дипломатически мисии.
(3) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) За радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства по ал. 1 се води публичен регистър. Регистърът се публикува на страницата на Държавна агенция "Национална сигурност" в интернет.
(4) В регистъра по ал. 3 се съдържа следната информация:
1. идентификационни данни на производителя или вносителя:
а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;
б) за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование (фирма), седалище, адрес на управление;
2. наименование и тип на крайното устройство по ал. 1.

history Чл. 275. (1) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) За регистрация на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства по чл. 274 производителят или вносителят подава заявление до дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни на производителя, съответно на вносителя (вносителят посочва данни и за производителя):
а) за физическите лица - трите имена, ЕГН и постоянен адрес, а за чужденците - личен номер;
б) за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование (фирма), седалище, адрес на управление и единен идентификационен код по БУЛСТАТ, а за чуждестранни лица - съответния идентификационен код;
2. пълното наименование на радиосъоръжението или крайното електронно съобщително устройство;
3. кратко описание на радиосъоръжението или крайното електронно съобщително устройство, включващо вида на използваните криптографски алгоритми и дължината на криптографските ключове.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от техническата документация на радиосъоръжението или крайното електронно съобщително устройство;
2. описание на криптографските алгоритми, ако те не са публично известни, начините за тяхната инициализация, режимите на работа и форматите на входящите и изходящите данни.
(4) Заявлението и документите към него се подават на български език.
(5) В случай на непълнота на заявлението или на липса или непълнота на приложенията към него производителят, съответно вносителят, се уведомява писмено да отстрани пропуските. Ако пропуските не бъдат отстранени в срок 30 дни от датата на уведомлението, процедурата се прекратява.
(6) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност" вписва радиосъоръжението или устройството в регистъра по чл. 274, ал. 3 в срок 30 дни от датата на получаване на заявлението и приложенията към него или от отстраняването на пропуските по ал. 5.

history Чл. 276. (1) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) На лицето, което внася и произвежда радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства по чл. 274, ал. 1, дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност" издава удостоверение за вписването в регистъра по чл. 274, ал. 3.
(2) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) За издаване на удостоверението по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен с тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност".

history Чл. 277. (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Лица, които извършват сделки с радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства по чл. 274, ал. 1, предоставят писмена информация на Държавна агенция "Национална сигурност" относно всяка сделка с такова съоръжение или устройство - име, тип, сериен номер и идентификационни данни по чл. 274, ал. 4, т. 1 за лицето, с което е осъществена сделката, периодично най-малко на три месеца.

history Чл. 278. (1) (Предишен текст на чл. 278, доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата, които пускат на пазара цифрови телевизионни устройства, предназначени за приемане на цифрови интерактивни телевизионни услуги върху интерактивни цифрови телевизионни платформи, са длъжни да осигуряват в тези телевизионни устройства наличието на отворени интерфейси за приложни програми (API), отговарящи на минималните изисквания на съответните стандарти или спецификации или стандартизационни документи.
(2) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени цифрови интерактивни телевизионни услуги върху интерактивни цифрови телевизионни платформи, са длъжни да използват отворен интерфейс за приложни програми.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата по ал. 1 и предприятията по ал. 2 си сътрудничат при предоставянето на оперативно съвместими телевизионни услуги за крайни потребители с увреждания.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата, притежатели на правата на приложни програми, осигуряват на предприятията по ал. 2 възмездно, при справедливи, разумни и равноправни условия цялата информация, необходима за предоставянето, в напълно функционална форма, на цифрови интерактивни телевизионни услуги, поддържани от тези интерфейси.

history Чл. 279. (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Изискванията по този раздел не се прилагат за електронни съобщителни устройства, които са трайно инсталирани на плавателни съдове и въздухоплавателни средства и/или служат за координиране на движението и за осигуряване на безопасността и/или при търсене и спасяване, както и за тези съоръжения, инсталирани и използвани на брега, служещи за същите цели, признати като такива от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

history Чл. 279а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя с решение технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства.

Раздел II.
Стандарти в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги

history Чл. 280. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да прилагат:
1. (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) по отношение на радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства - българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, публикувани в официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация, съответстващи на публикуваните в "Официален вестник" на Европейския съюз;
2. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) за осигуряване на оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги и за повишаване свободата на избор на потребителите на електронни съобщителни услуги - препоръчаните от Европейската комисия стандарти и/или стандартизационни документи, включени в списък, публикуван в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато няма публикувани стандарти и/или стандартизационни документи по ал. 1, т. 2, могат да се прилагат стандарти и/или стандартизационни документи на европейските стандартизационни организации (Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Европейския комитет за стандартизация и Европейския комитет за стандартизация в областта на електротехниката).
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато няма публикувани стандарти и/или стандартизационни документи по ал. 1, т. 2 и ал. 2, се прилагат международни стандарти или препоръки на Международния съюз по далекосъобщенията, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Международната организация по стандартизация и Международната електротехническа комисия.
(4) Европейските и международните стандарти се въвеждат като български и се прилагат съгласно разпоредбите на Закона за националната стандартизация.
(5) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, които предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължително прилагат стандартите и/или стандартизационните документи, определени като задължителни в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на изискванията към предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, комисията се съобразява с приложимите европейски и международни стандарти и/или стандартизационни документи.

Глава седемнадесета.
ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФРАСТРУКТУРА. ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 105 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г., ОТМ., ДВ, БР. 21 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 09.03.2018 г.) Глава седемнадесета. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФРАСТРУКТУРА. ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 105 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г.)

Раздел I.
Изграждане на електронни съобщителни мрежи и инфраструктура (Загл. изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Раздел I. Изграждане на електронни съобщителни мрежи и инфраструктура (Загл. изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 281. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

Раздел II.
Право на преминаване. Съвместно разполагане и съвместно ползване (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Раздел II. Право на преминаване. Съвместно разполагане и съвместно ползване (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 281а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 281б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 281в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 281 г. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 282. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 283. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 284. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 285. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 286. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

Раздел III.
Сервитути (Предишен Раздел ІІ, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Раздел III. Сервитути (Предишен Раздел ІІ, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 287. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 288. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 289. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 290. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 291. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 292. (изм., ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 293. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 294. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

Раздел IV.
Право на ползване (Предишен Раздел ІІІ, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Раздел IV. Право на ползване (Предишен Раздел ІІІ, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

history Чл. 295. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 296. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 297. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 298. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 299. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

Глава осемнадесета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЖИМ "ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ", РЕЖИМ "ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА" ИЛИ РЕЖИМ "ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 35 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 г.)

history Чл. 300. (1) (отм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)
(2) (изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Условията и редът за осигуряване на електронни съобщения при обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се определят от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" съгласувано със съответните компетентни органи.

history Чл. 301. (1) (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват възможност за осъществяване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) За осигуряване на националната сигурност предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, в случай на необходимост осигуряват на компетентните органи достъп до мрежата и/или предоставяните услуги, както и възможност за безвъзмездно ползване на електронни съобщения чрез мрежата в случай на непосредствена опасност от заплаха за националната сигурност.
(3) (доп., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) За осъществяване на дейностите по чл. 14, ал. 2, т. 8 и чл. 89, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 42, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 5 и 7 от Закона за военната полиция и по чл. 20 - 22 от Закона за Националната служба за охрана, както и при непосредствена заплаха за националната сигурност, компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност", на служба "Военна полиция" и на Националната служба за охрана може да блокират с технически средства ползването на електронни съобщителни услуги.

history Чл. 302. (1) При обявяване на режим "военно положение" или режим "положение на война" комисията по решение на компетентен орган спира временно действието на издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Комисията забранява ползването на радиосъоръжения и радиочестотен спектър за граждански нужди при решение на компетентния орган в случаите по ал. 1.

history Чл. 303. (1) (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) При осъществяването на правомощията си по чл. 17 председателят на Държавна агенция "Електронно управление" използва, модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при въвеждане на "военно положение", "положение на война" или "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съобщителните обекти със специално предназначение - елемент от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили, и инсталираните мощности за военно време.
(2) (изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и имащи военновременни задачи, използват и поддържат в готовност електронните съобщителни мрежи за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при въвеждане на "военно положение", "положение на война" или "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Съобщителните обекти по ал. 1 и земята, върху която са построени, могат да се отчуждават, да се отдават под наем или да се обременяват с вещни права с решение на Министерския съвет.
(4) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Съобщителните обекти, инсталираните мощности и електронната съобщителна мрежа по чл. 17 могат да се използват и развиват за нуждите на държавното управление по ред, определен от Министерския съвет.
(5) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Средствата за изграждане, поддържане, реконструкция и модернизация на инфраструктурата по ал. 4 се осигуряват от държавния бюджет и от други източници по ред, определен от Министерския съвет.

Глава деветнадесета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

history Чл. 304. (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват възможност за прихващане на електронни съобщения в реално време, възможност за непрекъснато наблюдение, както и достъп в реално време до данни, свързани с дадено повикване. Когато тези данни не могат да бъдат предоставени в реално време, те се предоставят на Държавна агенция "Технически операции" и на Държавна агенция "Национална сигурност" във възможно най-кратък срок след приключването на разговора. Възможностите за прихващане, непрекъснато наблюдение и достъп до данни, свързани с дадено повикване в реално време, се осъществяват само по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.

history Чл. 305. (1) (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка прихващащи интерфейси, от които прихванатите електронни съобщения могат да бъдат предавани към съоръженията на Държавна агенция "Технически операции" и на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Техническите параметри, конфигурацията и условията за поддръжка на прихващащите интерфейси, осигурявани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се съгласуват с Държавна агенция "Технически операции" и се утвърждават от председателя й.

history Чл. 306. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят данни, свързани с конкретно повикване и със съдържанието на това повикване, по начин, позволяващ установяване на точно съответствие между данните за повикването и съдържанието на повикването.

history Чл. 307. (изм., ДВ, 109 от 2007 г.) В случай че предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предприемат кодиране, компресиране или криптиране на прихванатите електронни съобщения, те ги предоставят на Държавна агенция "Национална сигурност" в първоначалния им вид.

history Чл. 308. (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да осигуряват възможност за предаване на прихванатите електронни услуги към съоръженията на Държавна агенция "Технически операции" и на Държавна агенция "Национална сигурност" чрез фиксирани или комутируеми линии.

history Чл. 309. (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Прихващането се осъществява по начин, който изключва възможност за незаконна намеса и осигурява защита на информацията, свързана с прихващането. Прихващаните електронни съобщения се получават само от "Държавна агенция "Технически операции" и от Държавна агенция "Национална сигурност" по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.

history Чл. 310. (изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Преди осъществяване на прихващане на законно основание Държавна агенция "Технически операции" и Държавна агенция "Национална сигурност" изискват от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги:
1. данни за установяване самоличността на абоната, номер или друг идентификационен признак на електронната съобщителна услуга;
2. информация за услугата и характеристиките на електронната съобщителна система, използвани от обекта на прихващане и предоставяни от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. (изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) информация за техническите параметри на преноса до съоръженията на Държавна агенция "Технически операции".

Глава двадесета.
КОНТРОЛ

history Чл. 311. (1) Контролът върху осъществяването на електронните съобщения се извършва от комисията.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Контролът за пускане в действие и използване на радиосъоръжения по чл. 267 се осъществява от комисията.
(3) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
(4) (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 комисията взаимодейства с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Дирекцията за национален строителен контрол, в съответствие със съвместно издадена инструкция, предложена от комисията.
(5) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)

history Чл. 312. (1) За осъществяване на контрола върху електронните съобщения председателят на комисията оправомощава със заповед служители от администрацията.
(2) Комисията задължително застрахова служителите по ал. 1 срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения, със средства от бюджета на комисията.

history Чл. 313. (1) В изпълнение на своите функции оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители на комисията имат право:
1. да извършват проверки и да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания при констатиране на нарушения;
2. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти, в които се намират електронните съобщителни мрежи, съоръжения и технически средства;
3. да установяват наличието на документите, издавани от комисията, доказващи правоспособността на лицата в контролираните обекти;
4. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с осъществяването на контрола, от проверяваните лица, както и да изземват заверени копия от документи във връзка с осъществяването на електронни съобщения и/или с установяването на административни нарушения по този закон;
5. да проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на електронни съобщения и/или с установяването на административни нарушения по този закон;
6. да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване на насрещни проверки във връзка с осъществяването на контрол по този закон и/или с установяването на административни нарушения по този закон;
7. да контролират параметрите за качество на електронните съобщителни услуги, като извършват документални и технически проверки;
8. да проверяват по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс, помещения, използвани от лицата за осъществяване на електронни съобщения, както и помещения, в които се намират доказателства за извършване на административни нарушения;
9. да дават предписание на предприятията за отстраняване в определен от тях срок на несъответствия по този закон по отношение на отклонения на технически параметри на електронните съобщителни мрежи и съоръжения от зададени стойности във връзка с осъществяването на дейността им; неизпълнението на предписанията в предвидения срок е административно нарушение по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) В случаите на проверка в помещения по ал. 1, т. 8, служещи за жилище, проверките се извършват от оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи.

history Чл. 314. (1) При установяване на нарушения оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители изземват и задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението, по реда на чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Иззетите веществени доказателства подлежат на отнемане в полза на държавата с наказателно постановление по реда на чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения и наказания, когато са осъществени съставите на нарушения по този закон.
(3) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в помещения, специално предвидени за това, до изтичането на една година от влизането в сила на резолюцията, наказателното постановление или на съдебното решение, с което наказателното постановление е потвърдено.
(4) При отпадане на основанието за изземване на веществените доказателства по ал. 2 те се връщат на собствениците им след направено искане за това до председателя на комисията.

history Чл. 315. (1) След изтичането на срока по чл. 314, ал. 3 отнетите вещи подлежат на:
1. безвъзмездно предоставяне изцяло или на части от тях, които могат да бъдат използвани, без да се нарушават законите и действащите стандарти в страната, на органи на държавната власт и на местното самоуправление, на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации със социално предназначение;
2. унищожаване.
(2) Редът за предоставяне и унищожаване на отнетите в полза на държавата вещи се определя с наредба на Министерския съвет, предложена от комисията.

history Чл. 316. При изпълнение на служебните си задължения оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители са длъжни да:
1. се легитимират чрез служебна карта;
2. не разгласяват обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

history Чл. 317. (1) Редът и начинът за използване и съхраняване на иззетите документи и материали по чл. 314, както и организацията на работа при осъществяване на контрола върху електронните съобщителни дейности се определят с решение на комисията.
(2) Председателят на комисията определя служителите от администрацията, които са отговорни за съхранението на иззетите документи и материали.
(3) Служителите по ал. 2 и по чл. 316 подписват декларация по образец във връзка със задълженията си, в която изрично се посочва и отговорността им при неизпълнение на тези задължения.

history Чл. 318. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може с решение да спира осъществяването на електронни съобщения в случаите по чл. 78а до отстраняване на нарушенията.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С решението по ал. 1 може да се налага и принудителна административна мярка - запечатване на обекти и/или съоръжения, послужили при осъществяване на електронни съобщения до отстраняване на нарушенията.
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може с решение да спре или отложи предоставянето на услуга или пакет услуги, когато това би довело до съществено нарушение на конкуренцията, докато не бъде осигурено спазване на задълженията за достъп, наложени с влязло в сила решение след анализ на съответния пазар.

history Чл. 319. (1) Комисията ежегодно изготвя план за контрол на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за изпълнение на приложимите изисквания по чл. 73 и/или специфични задължения, или разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Комисията извършва проверки по писмени сигнали за нарушения на закона, подзаконовите нормативни актове, приложимите изисквания по чл. 73 и/или специфичните задължения или разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

history Чл. 320. Комисията в годишния си доклад по чл. 38, ал. 1 изготвя анализ на резултатите от извършвания контрол и предлага в съответствие с най-добрата европейска практика мерки за повишаване ефективността на контрола и превантивни мерки за намаляване на потенциалните нарушения при осъществяването на електронни съобщения.

history Чл. 321. (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Контролът по чл. 274, ал. 1 се осъществява от служителите на дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност".

history Чл. 322. Служителите по чл. 321 имат право:
1. да извършват проверки и при установяване на нарушения да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
2. на свободен достъп в обектите, в които се намират радиосъоръжения или устройства по чл. 274, ал. 1;
3. да изискват от проверяваните лица оригинали на документи, данни, справки и други носители на информация, свързани с осъществяването на контрола;
4. да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за осъществяване на контрола.

history Чл. 323. (1) При установяване на нарушение по чл. 335 служителите по чл. 321 могат да изземват и да задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението.
(2) Иззетите веществени доказателства се отнемат в полза на държавата с наказателно постановление по реда на чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в специални помещения до влизането в сила на акта, с който е постановено отнемането, или на съдебното решение, с което той е потвърден.
(4) При отмяна на наказателното постановление, с което са иззети веществените доказателства, те се връщат на собствениците им.
(5) След влизането в сила на акта или на съдебното решение по ал. 3 отнетите вещи се:
1. (доп., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) ползват безвъзмездно от органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Държавна агенция "Национална сигурност" по тяхно искане;
2. (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) унищожават въз основа на заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

history Чл. 323а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Надзорът за изпълнение на задълженията по чл. 251ж, чл. 261в и за изпълнение на инструкциите и препоръките по чл. 261г се осъществява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
(2) (отм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.)

history Чл. 323б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

Глава двадесет и първа.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 324. (1) Който предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осъществяването на които е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, без да му е издадено такова разрешение, или продължава да осъществява електронни съобщения след спиране или прекратяване на действието или отнемане на издаденото му разрешение, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 30 000 до 300 000 лв.
(2) Който осъществява електронни съобщения за собствени нужди, за които е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, без да му е издадено такова разрешение, или продължава да осъществява електронни съобщения след спиране, прекратяване или отнемане на издаденото му разрешение, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(3) Който предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осъществяването на които е необходимо издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, без да му е издадено такова разрешение, или продължава да осъществява електронни съобщения след спиране или прекратяване на действието или отнемане на издаденото му временно разрешение, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 30 000 до 300 000 лв.
(4) Който осъществява електронни съобщения за собствени нужди, за осъществяването на които е необходимо издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, без да му е издадено такова разрешение, или продължава да осъществява електронни съобщения след спиране или прекратяване на действието или отнемане на издаденото му временно разрешение, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(5) Който предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включени в списъка по чл. 72, определен от комисията, без да е подал уведомление по чл. 66 до комисията, се наказва с глоба в размер от 3000 до 15 000 лв.
(6) Който осъществява взаимно свързване със или достъп до мрежата на предприятие, което предоставя обществени електронни съобщителни услуги не по установения от закона ред, с цел предоставяне на електронни съобщения по търговски начин, се наказва с глоба в размер от 3000 до 15 000 лв.
(7) За нарушения по ал. 1 - 5, извършени повторно, административнонаказващият орган с наказателно постановление може да лиши нарушителя от правото да осъществява съответните електронни съобщения, за които е санкциониран, за срок до една година.

history Чл. 325. (1) Който предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осъществяването на които има издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и наруши условията на разрешението, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв.
(2) Който осъществява електронни съобщения за собствени нужди, за осъществяването на които има издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и наруши условията на разрешението, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

history Чл. 326. Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги след подаване на уведомление по чл. 66, което наруши някое от общите изисквания по чл. 73 и/или специфични задължения, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв.

history Чл. 326а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Който наруши функционалните спецификации за преносимост на номерата, приети от комисията, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.

history Чл. 327. (1) Който нарушава правилата относно опазването на конфиденциалността на съобщенията и свързаните с тях трафични данни, изпращани по обществени електронни съобщителни мрежи, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
(2) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълнява задължение за осигуряване на условия за прихващане на електронни съобщения, свързани със защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.
(3) (отм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.)
(4) (нова, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 251б, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 25 000 лв.
(5) (нова, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 251д, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 12 000 лв.
(6) (нова, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 251е, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лв.
(7) (нова, ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) Когато нарушението по ал. 6 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв.

history Чл. 328. (1) Който смущава и/или изменя съдържанието на съобщения на трети лица в обществена електронна съобщителна мрежа чрез ползване на електронни съобщителни съоръжения, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
(2) Който с цел да набави за себе си или за другиго облага използва без правно основание електронна съобщителна мрежа, като с това причини вреда на предприятието, стопанисващо електронната съобщителна мрежа, или на трето лице, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред.

history Чл. 329. (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Който предава чрез обществена електронна съобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога освен в случаите, когато повикванията са към единния европейски номер за спешни повиквания 112, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв.

history Чл. 330. (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Който пуска в действие или използва радиосъоръжение, за което е въведено ограничение по чл. 267, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв.

history Чл. 331. (1) Който при поискване от комисията не предостави информация, свързана с прилагането на този закон, или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, който може да бъде определен с искането, се наказва с глоба в размер от 500 до 2500 лв.
(2) Който препятства осъществяването на контрола по чл. 311 от комисията, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Който не изпълнява решение на комисията, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
(4) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Който не изпълни решение на комисията по чл. 61, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(5) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Който не изпълни решение на комисията по чл. 240, се наказва с глоба в размер от 2000 до 20 000 лв.
(6) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не представи на комисията документи или не предостави информация, или представи невярна, непълна, неточна или не в срока информация, необходими при определяне на предприятие със значително въздействие върху пазара, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(7) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятие със значително въздействие върху пазара, което не изпълнява решение на комисията, отнасящо се до специфичните му задължения като предприятие със значително въздействие върху пазара, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 1 000 000 лв.
(8) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни временно задължение, наложено с решение, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв.
(9) (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г., доп., ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от комисията не предостави информация по чл. 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 531/2012", или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, или предостави на комисията невярна информация по чл. 6в, параграф 2 от регламента, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(10) (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от комисията не предостави информация по чл. 5, параграф 2 и чл. 5а, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 2015/2120", или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, се наказва с имуществена санкция в размер от 4000 до 40 000 лв.

history Чл. 331а. (нов, ДВ, бр. 29 от 2015 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) За неизпълнение на решение по чл. 78, ал. 1 или на решение по чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 531/2012:
1. председателят налага санкцията за неизпълнение на съответното задължение, предвидена в тази глава, и/или
2. комисията налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. дневно.
(2) Имуществената санкция по ал. 1, т. 2 се налага до изпълнение на решението на комисията по реда на глава седемнадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Наложените имуществени санкции по ал. 1, т. 2 подлежат на обжалване по реда на глава седемнадесета, раздел VІ от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Възстановяването на нарушено право и обезщетяването на вредите от изпълнението на административен акт, който е бил отменен, след като е започнало неговото изпълнение, става по реда на глава седемнадесета, раздел VІІ от Административнопроцесуалния кодекс.

history Чл. 332. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 332а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което наруши задълженията си или злоупотреби с данните по чл. 251б, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.

history Чл. 333. Лицата по чл. 312, ал. 1, които разгласяват, предоставят, публикуват, използват или разпространяват по друг начин данни и обстоятелства, представляващи служебна тайна, се наказват с глоба от 500 до 5000 лв. и се лишават от правото да заемат съответната длъжност за срок от 6 месеца до една година.

history Чл. 334. За нарушение по чл. 301, ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.

history Чл. 334а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) За нарушения по чл. 178, ал. 2 се налага глоба от 10 000 до 50 000 лв.
(2) Ако с деянието по ал. 1 са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е глоба от 500 000 до 1 000 000 лв.

history Чл. 334б. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) На предприятие, предоставящо услугата роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания на Регламент (ЕС) № 531/2012, се налагат имуществени санкции, както следва:
1. за нарушение на чл. 3 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
2. за нарушение на чл. 4 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
3. за нарушение на чл. 5, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
4. (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) за нарушения на чл. 6а, чл. 6б от регламента във връзка с чл. 3, 4 или 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 г. за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка (ОВ, L 344/46 от 17 декември 2016 г.) и чл. 6д, параграф 1 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
5. (отм., нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) за нарушение на чл. 6д, параграфи 3 и 4 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.
6. (отм., предишна т. 4, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) за нарушение на чл. 7 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
7. за нарушение на чл. 9 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
8. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
9. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
10. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
11. за нарушение на чл. 11 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
12. за нарушение на чл. 12 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
13. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
14. (отм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
15. за нарушение на чл. 14 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
16. за нарушение на чл. 15 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в размер не по-малко от двойния размер на наложената по ал. 1 санкция за първото нарушение.

history Чл. 334в. (нов, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, което не изпълни задължение по чл. 261в, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер на наложената по ал. 1 санкция.

history Чл. 334 г. (нов, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) За нарушение на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 200 000 лв.
(2) За нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) (нова, ДВ, бр. 74 от 2019 г.) За нарушение на чл. 5а от Регламент (ЕС) 2015/2120 се налагат имуществени санкции, както следва:
1. за нарушение на параграф 1 или параграф 3 - в размер от 20 000 до 400 000 лв.;
2. за нарушение на параграф 2 - в размер от 500 до 5000 лв.;
3. за нарушение на параграф 4 - в размер от 5000 до 50 000 лв.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Когато нарушението по ал. 1 - 3 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер на наложената санкция за първото нарушение.

history Чл. 334д. (нов, ДВ, бр. 62 от 2020 г.) За нарушение по чл. 33, ал. 6 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

history Чл. 335. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв.

history Чл. 336. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) За нарушенията по чл. 324, ал. 1 - 6, чл. 325, чл. 326а, чл. 327, ал. 1, чл. 328, 330, чл. 331, ал. 1 - 5, чл. 334а, 335, 338, 340 и 343, извършени от юридически лица или от еднолични търговци, се налагат имуществени санкции в размерите на предвидените глоби.

history Чл. 337. (изм., ДВ, бр. 47 от 2019 г.) (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото с този закон не е установен друг ред.
(2) Нарушенията по чл. 324 - 335 се установяват с актове, съставени от оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители.

history Чл. 337а. (нов, ДВ, бр. 47 от 2019 г.) (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице.
(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, или
2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката.
(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения.
(4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване.
(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчването се смята по-късната дата.
(6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 - 5, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на комисията, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му.
(7) Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 адресатът не се яви в комисията за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.

history Чл. 337б. (нов, ДВ, бр. 47 от 2019 г.) (1) Въз основа на актовете по чл. 337, ал. 2 председателят на комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице - член на комисията, издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
(2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
(3) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилага съответно чл. 337а, ал. 6 и 7, включително при отказ да се получи препис от наказателното постановление, и отбелязването се извършва от наказващия орган.

history Чл. 338. Който осъществява обществени електронни съобщения и не уведоми комисията в срок до 30 дни от възникване на изменение в някои от обстоятелствата, посочени в документите по чл. 83, ал. 2, т. 1 и 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв.

history Чл. 339. (1) Член на експертната комисия по чл. 99, ал. 1, който не декларира писмено пред комисията наличието на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат за получаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Член на експертната комисия по чл. 99, ал. 1, който бъде назначен в органи на управление на кандидат, спечелил конкурс или търг за получаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс до една година от издаването на разрешението, се наказва с глоба от 3000 до 8000 лв.
(3) Член на експертната комисия по чл. 99, ал. 1, за когото се установи, че е представил неверни данни в декларацията по чл. 99, ал. 4, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

history Чл. 339а. (нов, ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) За нарушения по чл. 260 и 260а на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 5000 лв.

history Чл. 340. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За нарушения по чл. 261, ал. 4 се налага глоба от 5000 до 10 000 лв.

history Чл. 341. (отм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.)

history Чл. 342. (1) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Който произведе или внесе радиосъоръжение или крайно електронно съобщително устройство по чл. 274, ал. 1, без да го е регистрирал в дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност", се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.

history Чл. 343. Който не предостави информацията по чл. 272, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

history Чл. 344. (1) При установяване на нарушения по чл. 342 служителите по чл. 321 съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Въз основа на актовете по ал. 1 председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или изрично оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. По смисъла на този закон:
1. "Абонат" е всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.
2. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Абонатна линия" е физическата верига, която свързва крайна точка на обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа към разпределител или друго еквивалентно съоръжение във фиксираните електронни съобщителни мрежи.
3. "Адрес" е последователност от цифри и/или символи, използвана за идентифициране на даден елемент или крайна точка на електронна съобщителна мрежа при маршрутизация, с изключение на интернет адрес.
4. "Взаимно свързване" е физическо и логическо свързване на обществени електронни съобщителни мрежи, използвани от едно или от различни предприятия, за да даде възможност на потребителите на едно предприятие да разменят съобщения с потребители от същото или друго предприятие или да имат достъп до услуги, предоставяни от друго предприятие. Услугите могат да се предоставят от съответните участващи страни или от други страни, които имат достъп до мрежата. Взаимно свързване е определен вид достъп, осъществяван между предприятия, осъществяващи електронни съобщения чрез обществени електронни съобщителни мрежи.
5. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Вредни смущения" са смущения, които застрашават функционирането на радионавигационните радиослужби или друга радиослужба за безопасност или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която функционира в съответствие с приложимите разпоредби на международното, общностното или националното законодателство.
6. "Географски номер" е номер от Националния номерационен план, част от цифрите на който имат географско значение и които се използват за маршрутизация на повиквания към физическо местоположение на крайна точка на електронна съобщителна мрежа.
7. (доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Данни за местоположение" са всякакви данни, обработвани в електронна съобщителна мрежа или чрез електронна съобщителна услуга, които показват географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство на потребител на обществена електронна съобщителна услуга.
8. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Достъп" е предоставяне на съоръжения и/или услуги на друго предприятие при определени условия на изключителна или неизключителна основа с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за доставяне на услуги на информационното общество или услуги за разпространение на радио- и телевизионно съдържание. Това включва достъп до мрежови елементи и свързани с тях съоръжения и услуги, който може да включва и свързването на оборудването по жичен или безжичен начин (включително достъп до абонатната линия и до съоръжения и услуги, необходими за предоставяне на услуги посредством абонатната линия), достъп до физическа инфраструктура, включително сгради, канали, шахти, кули, мачти и стълбове; достъп до съответните програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и таксуване; достъп до системи за транслиране на номера или системи със същата функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи, включително за осъществяване на роуминг; достъп до системи за условен достъп за цифрови телевизионни услуги; достъп до виртуални мрежови услуги.
8а. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Достъп на изключителна основа" е достъп, при който предприятието, предоставящо достъп, не може да ползва съоръженията, до които е предоставило достъп.
8б. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Достъп на неизключителна основа" е достъп, при който предприятието, предоставящо достъп, може да използва съоръженията, до които е предоставило достъп, както и да отстъпва неизключително право върху тях на трети лица.
9. "Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Швейцария.
10. "Електромагнитна съвместимост" е способността на съоръжението да функционира със задоволително качество в работната му електромагнитна обстановка и да не създава вредно въздействие за нито едно от съоръженията, работещи в същата електромагнитна обстановка.
11. "Електронна поща" е съобщение във вид на текст, глас, звук или изображение, изпратено чрез обществена електронна съобщителна мрежа, което може да бъде съхранено в нея или е получено в крайното оборудване на получателя.
12. "Електронно програмно ръководство" е техническо средство или техническо решение, което дава възможност за избор на програми, предавани посредством цифрови телевизионни системи, като предоставя допълнителна информация за всеки канал и съдържанието на програмите.
13. "Електронна съобщителна инфраструктура" е съвкупност от всички или някои от следните елементи: електронни съобщителни средства, включително линии, кабелни системи, стълбове, кули, канали, шахти, тръби, мачти, кабели, жици и съоръжения, които се използват за осъществяване на електронни съобщения, с изключение на крайни електронни съобщителни устройства.
14. "Електронни съобщителни устройства" са всякакви електронни съобщителни съоръжения и свързаните с тях технически средства, включително антени.
15. (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Електронна съобщителна мрежа" е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.
16. "Електронни съобщения за собствени нужди" е осъществяване на електронни съобщения по нетърговски начин. Използване за собствени нужди е налице, когато мрежата не се използва като средство за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
17. "Електронна съобщителна услуга" е услуга, обичайно предоставяна по възмезден начин, която изцяло или предимно включва пренос на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително услуги по преноса, осъществявани чрез мрежи за радиоразпръскване, без да се включват услуги, свързани със съдържанието и/или контрола върху него. В обхвата на електронните съобщителни услуги не се включват услугите на информационното общество, които не се състоят изцяло или предимно от пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи.
17а. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) "Забранено устройство" е всяко съоръжение, софтуер и/или средство, предназначени или приспособени да дават достъп в разбираема форма до една от защитените услуги без разрешението на доставчика на услугите.
18. "Защита на обществения интерес" е защита на достойнството на гражданите, справедливостта и гражданските права и свободи, признати от правовия ред, както и гарантиране на сигурността, отбраната и обществения ред на страната, както и осигуряване на условия за ефективно използване на ограничените ресурси и стимулиране на ефективната конкуренция.
19. "Идентификация на линията на викащия" е функция на мрежата, която позволява на викания абонат да получи информация за номера на викащия абонат, преди да започне обменът на информация.
20. "Идентификация на свързаната линия" е функция на мрежата, която позволява на викащия абонат да получи информация за номера на викания абонат по време на установяване на връзката.
21. "Име" е последователност от букви, цифри и/или символи, идентифицираща даден елемент от мрежа и предназначена за достъп до услуги, с изключение на интернет име.
22. "Интернет" е система от взаимносвързани мрежи, ползващи интернет протокол, което им позволява да функционират като самостоятелна виртуална мрежа.
23. "Интерфейс" е електрическа, електронна, електромагнитна или оптична система, включваща или не софтуер, която дава възможност за взаимна свързаност или обмен на сигнали между съоръжения, свързани чрез него, при спазване на съответните технически спецификации.
24. "Интерфейс за приложни програми" е софтуерният интерфейс между програмни приложения, предоставяни от създателя и/или разпространителя на радио- и телевизионни програми, както и възможностите за усъвършенстваното оборудване за предоставяне на цифрови радио- и телевизионни услуги.
25. "Интелигентни мрежови услуги" са услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи, с архитектура, осигуряваща гъвкавост при въвеждането на нови възможности и услуги, включително такива, управлявани от потребителя.
26. "Краен потребител" е потребител, който не предоставя обществени съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги.
27. "Крайна точка на електронната съобщителна мрежа" (КТМ) е физическата точка, в която абонатът получава достъп до обществена електронна съобщителна мрежа. Когато мрежите включват комутация или маршрутизация, КТМ се идентифицира с определен мрежов адрес, който може да бъде свързан с номер или име на абоната.
28. "Крайни електронни съобщителни устройства" са продукти или части от тях, предназначени за свързване към интерфейсите на обществени електронни съобщителни мрежи.
29. "Криптографски ключ" е низ от символи, който се използва в алгоритъм за преобразуване на информация от разбираем в шифриран вид (криптиране) или обратно - от шифриран в разбираем вид (декриптиране).
30. (отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
31. "Маршрутизация" е процес на определяне на път или е метод за осъществяване на електронни съобщения между точки от една или повече електронни съобщителни мрежи.
32. "Наземно аналогово радиоразпръскване" е излъчване от земни радиопредаватели на аналогови радио- и/или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от населението.
33. "Негеографски номер" е номер от Националния номерационен план, който не е географски и не е обвързан с географско място като номера за мобилни услуги, безплатни телефонни услуги, услуги с добавена стойност и други.
34. "Необвързан достъп до абонатна линия" е осигуряване на самостоятелно или съвместно ползване на достъп до абонатната линия, без това да води до промяна в собствеността на абонатната линия.
34а. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Нарушение на сигурността на лични данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин обработвани във връзка с предоставянето на обществена електронна съобщителна услуга.
35. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
36. "Номер" е последователност от десетични цифри, която еднозначно идентифицира крайна точка в електронна съобщителна мрежа. Номерът съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до тази крайна точка.
37. "Номерационно пространство" е пълният набор от номера, използван в електронните съобщения.
38. (изм., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) "Обществен телефон" е обществено достъпен телефонен апарат, за използването на който средствата за плащане могат да са монети и/или кредитни/дебитни карти, и/или предварително платени карти, включително карти, използвани чрез набиране на кодове.
39. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Обществена електронна съобщителна мрежа" е електронна съобщителна мрежа, използвана изцяло или основно за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, които позволяват пренос на информация между крайни точки на мрежата.
40. "Обществени електронни съобщителни услуги" са електронни съобщителни услуги, достъпни за цялото общество.
41. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Обществена телефонна услуга" е обществена електронна съобщителна услуга за осъществяване на изходящи и входящи повиквания, пряко или непряко, на национални или национални и международни повиквания чрез номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план.
42. "Оперативна съвместимост на услугите" е възможността на електронните съобщителни мрежи за ефективно взаимодействие за осигуряване достъп на потребителите до услугите, предоставяни чрез тези мрежи.
43. (доп., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) "Ограничен ресурс" е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини - номера от Националния номерационен план и адреси, радиочестотния спектър съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.
44. "Предоставяне на електронна съобщителна мрежа" е изграждането, експлоатацията и предоставянето на достъп до тази мрежа.
45. "Пазар на услуги на дребно" е пазар за предоставяне на услуги на крайни потребители.
46. "Пазар на услуги на едро" е пазар, на който се предоставят услуги на трети страни, които предоставят или желаят да предоставят услуги на крайни потребители.
47. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Повикване" е свързване, осъществено чрез обществена електронна съобщителна услуга, позволяващо двупосочни гласови съобщения.
48. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.
49. "Потребител" е юридическо или физическо лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга.
50. "Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги" е всяко физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения при условията на този закон.
51. "Предприятие със значително въздействие върху пазара" е предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция на икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, потребители и крайни потребители.
52. "Прихващане" е дейност за осъществяване на достъп до и предоставяне на електронни съобщения на даден абонат и данните, свързани с повикванията му, на компетентните органи по чл. 20, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства, извършвана въз основа на законово разрешение.
53. (изм., ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) "Прихващащ интерфейс" е система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства на предприятие, осъществяващо електронни съобщения, където се предоставя достъп до прихващаните електронни съобщения или данните, свързани с повикването.
54. (доп., ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) "Радиоразпръскване" е излъчване от радиопредаватели на радио- и/или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от неограничен брой потребители. Радиопредавателите на радио- и/или телевизионни сигнали са част от електронната съобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване.
55. "Радиослужба" е съвкупност от технически и организационни правила при предаване, излъчване и/или приемане на съобщения чрез радиовълни за различните специфични случаи за осъществяване на електронни съобщения.
56. (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) "Радиосъоръжение" е електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или приема радиовълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне, или електрически или електронен продукт, който трябва да е докомплектуван с принадлежност, като например антена, така че да излъчва и/или да приема радиовълни за целите на радиокомуникация и/или радиоопределяне.
56а. (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) "Радиокомуникация" е комуникация чрез радиовълни.
56б. (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) "Радиоопределяне" е определяне на местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване на информация относно тези параметри чрез свойствата на разпространение на радиовълните.
57. (изм., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) "Радиочестотен спектър" обхваща радиовълни с честоти под 3000 GHz. Радиовълните са електромагнитни вълни, разпространяващи се в пространството без изкуствено насочване.
58. "Радиочестотна лента" е част от радиочестотния спектър, ограничена от две честоти.
58а. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Разпределение на радиочестотния спектър" е определяне на дадена радиочестотна лента за ползване от една или повече радиослужби и ползватели.
59. "Разходоориентирани цени" са такива цени на услуги, които включват направените разходи по предоставянето им, като отчитат инвестициите и свързания с тях риск, както и приемливо ниво на възвръщаемост на вложения капитал.
60. "Регион" са две или повече съседни населени места.
61. "Роуминг" е услуга в мобилна мрежа, която позволява използване от абонат на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени електронни мобилни мрежи, на предлаганите от предприятието основни услуги, както и в зависимост от техническите възможности всички или част от допълнителните услуги и режими на повикване в мрежи на друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени електронни мобилни мрежи, без да е неин абонат.
62. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Самостоятелен необвързан достъп до абонатна линия" е предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително въздействие върху пазара, което позволява използване на пълния капацитет на мрежовата инфраструктура.
63. "Сигурност на електронните съобщителни мрежи" е защита на електронните съобщителни мрежи от нерегламентирани изменения, унищожаване или разкриване. Тази защита позволява на електронната съобщителна мрежа да изпълнява правилно своите функции без никакви вредни странични ефекти, свързани със своевременното и достоверното пренасяне на съобщенията.
64. "Системно неизпълнение" е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон или на актовете по прилагането му.
65. "Структурни бариери за навлизане на пазара" са тези, които се явяват като бариера в резултат от необходимите първоначални разходи или условията на търсенето и създават неравноправни условия между предприятията със значително въздействие върху пазара и навлизащите предприятия на пазара, затрудняващи или препятстващи навлизането на пазара на последните.
66. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Съвместен достъп до абонатна линия" е предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително въздействие върху пазара на друго предприятие, като се дава възможност за използване на определена част от капацитета на мрежовата инфраструктура, като например част от честотната лента.
66а. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Съвместно значително въздействие върху пазара" е положение, при което две или повече предприятия, действащи на един и същ пазар, който се характеризира с липса на ефективна конкуренция и на който нито едно от предприятията не притежава самостоятелно значително въздействие, могат да имат значително въздействие върху него дори при отсъствие на структурни или други връзки между тях.
67. "Съвместно разполагане" е предоставяне на физическо пространство и технически средства, необходими за разполагане и свързване на съответното оборудване от предприятие със задължение за предоставяне на услугата на другото предприятие.
68. "Съобщение" е всяка информация, обменена или пренесена между краен брой лица посредством обществена електронна съобщителна услуга. Това не включва информацията, пренасяна като част от услуга по радиоразпръскване за обществото по електронна съобщителна мрежа, освен когато информацията е свързана с абонат или потребител, получаващ информацията, който може да бъде идентифициран.
69. "Съществено нарушение" е нарушение, което препятства постигането на целите по чл. 4 и в резултат на което са настъпили или биха могли да настъпят неблагоприятни последици за нормалното функциониране на електронния съобщителен пазар.
69а. (нова, ДВ, бр. 103 от 2016 г.) "Системно неплащане" по смисъла на чл. 117, ал. 1, т. 3 е налице, когато не са заплатени:
а) годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период повече от две тримесечия;
б) еднократна такса за издаване и/или такса за изменения и допълнения на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период повече от три месеца от датата на издаване и/или изменение и допълнение на разрешението.
70. "Телефонни справочни услуги" са електронни съобщителни услуги, даващи възможност на осъществяващия повикване краен потребител да получи информация за телефонния номер на абонат по подадени данни за индивидуализация на абоната - име, а когато е необходимо - адрес.
70а. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Трансгранични пазари" са пазари, установени с решение на Европейската комисия, които обхващат Европейския съюз или съществена част от него и са разположени в повече от една държава - членка на Европейския съюз.
71. "Трафични данни" са данни, обработвани за целите на преноса на едно съобщение по електронна съобщителна мрежа или необходими за таксуването му.
72. "Условен достъп" е техническа и/или организационна мярка, посредством която достъпът до защитената услуга в разбираем вид се предоставя при условие на предварително индивидуално разрешение.
73. (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Услуга с добавена стойност" е услуга, за която потребителят заплаща на предприятието цена за ползване на съответната електронна съобщителна услуга, в която е включена и цената за съдържание.
74. (изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г.) "Услуги за спешни повиквания" са безвъзмездни за крайния потребител електронни съобщителни услуги, даващи възможност за достъп на всеки краен потребител до "Спешна медицинска помощ", Министерството на вътрешните работи, включително до единния европейски номер за спешни повиквания "112".
75. "Устройство за условен достъп" и "Услуга на информационното общество" са съгласно Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (ДВ, бр. 62 от 2003 г.).
76. "Усъвършенствано цифрово телевизионно оборудване" са външни приставки, предназначени за свързване към телевизионни приемници или интегрирани цифрови телевизионни апарати, способни да приемат цифрови интерактивни телевизионни услуги.
77. "Фиксирана телефонна услуга" е обществена телефонна услуга с определено качество, предоставяна между фиксирани крайни точки на обществена електронна съобщителна мрежа.
78. "Ценова преса" е ситуация на ограничаване на конкуренцията, при която доставчик на услуги няма възможност да предоставя на потребителите рентабилни услуги, които вече се предлагат на съответния пазар от страна на предприятието, което е предоставило мрежата си за това, чрез прилагане на много малка разлика между цените на услугите на едро и на дребно.
79. "Ценови пакет" е пакет от две или повече услуги, чиито цени са различни от цените на всяка от услугите, ако същите услуги се предоставят извън пакета.
79а. (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Част от абонатната линия" е частта от абонатната линия, съединяваща крайна точка на мрежата с концентратор или друга междинна точка за достъп във фиксираната обществена електронна съобщителна мрежа.
80. "Широкоекранна телевизионна услуга" е телевизионна услуга, която се състои в разпространяване изцяло или отчасти на програми, произведени и редактирани за изобразяване във формат 16:9.
81. "Правни или регулаторни бариери за навлизане на пазара" са тези, които не се основават на икономически условия, а са резултат от законодателни, административни или други държавни мерки, които в някаква степен ограничават достъпа до пазара на потенциалните конкуренти или тяхното бъдещо поведение.
82. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) "Разделно счетоводство" е поддържане на отделни сметки за дейностите, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги.
83. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) "Данни за идентифициране на абонат и/или потребител" са: за физически лица - трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес, а за чуждестранни лица - личен номер, за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код.
84. (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) "Идентификатор на потребителя" е уникален идентификатор, определен за лицата при абониране или регистриране за услугата интернет достъп или за интернет електронна съобщителна услуга.

history § 1а. (отм., ДВ, бр. 29 от 2015 г.)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 2. Законът за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 29, 34, 51, 59 и 82 от 2006 г.) се отменя.

history § 3. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, които предоставят услугата "радио- и телевизионно разпространение" чрез кабелни и сателитни електронни съобщителни мрежи, разпространяват безвъзмездно в реално време националните и регионалните програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио до преразглеждане на задълженията по реда на ал. 7.
(2) (отм., ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (нова, ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятия, получили разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространяващи програмите на Българското национално радио и Българската национална телевизия, се задължават да осигурят разпространението на тези програми въз основа на договори при цени, покриващи необходимите разходи за тази дейност, при печалба, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност.
(5) (нова, ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При непостигане на съгласие за цените по ал. 4 между предприятията и Българското национално радио и Българската национална телевизия цените се определят от Комисията за регулиране на съобщенията.
(6) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел гарантиране разпространението на обществените радио- и телевизионни програми предприятието, придобило от Българската телекомуникационна компания необходимите съоръжения и инфраструктура, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио, се задължава да разпространява тези програми качествено въз основа на договор при цени, покриващи необходимите разходи за тази дейност при печалба, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност. При последващо прехвърляне на съоръженията и инфраструктурата, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио, задължението за разпространяване преминава към предприятието, придобило съответната инфраструктура.
(7) (нова, ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията преразглежда наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по реда на този закон и на Закона за радиото и телевизията в срок до 25 май 2013 г.

history § 4. (1) Законът за радиото и телевизията се привежда в съответствие с този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) (отм., ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.)
(3) (отм., ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.)

history § 5. (1) (Предишен текст на § 5, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Разрешения за индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за аналогово наземно телевизионно разпръскване, се издават до 31 декември 2008 г. за максимален срок до 31 декември 2012 г.
(2) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) До издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват по реда на този закон Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.
(3) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Разрешенията по ал. 2 се издават по ред, определен в правила, приети от Комисията за регулиране на съобщенията.
(4) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Разрешението по ал. 2 се издава след получаване на положително становище от Съвета за електронни медии.
(5) (нова, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Разрешенията по ал. 2 може да се прекратят, когато ползваният от предприятията индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, е необходим за реализиране на съответния етап от изграждане на цифрова електронна съобщителна мрежа.

history § 5а. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) (Обявена за противоконституционна в частта "една" и "едно" с РКС № 3 от 2009 г., ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В рамките на една процедура по чл. 48, ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията определя едно предприятие, на което издава разрешение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват съобразно предвиденото за Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република България, приет от Министерския съвет.
(2) Едновременно с процедурата по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията при спазване изискванията на този закон и на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват съобразно предвиденото в рамките на Втория етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република България, приет от Министерския съвет.
(3) Предприятията, на които се издават разрешенията по ал. 1 и 2, не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Търговския закон.

history § 5б. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) В едномесечен срок от приключване на процедурата по § 5а, ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията последователно открива конкурси за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с регионален обхват съобразно предвиденото за Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република България, приет от Министерския съвет.
(2) В рамките на конкурса по ал. 1 за един регион се издава едно разрешение на едно предприятие за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване за съответния регион.

history § 5в. (1) (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишен текст на § 5в, ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Издадените от Комисията за регулиране на съобщенията разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се прекратяват, когато ползваният от предприятията индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, е необходим за реализиране на съответния етап от изграждане на цифрова електронна съобщителна мрежа съобразно издадено от Комисията за регулиране на съобщенията разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или регионален обхват.
(2) (нова, ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Телевизионните програми, създадени за разпространение от телевизионни оператори, които притежават разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национален обхват, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок изтича след 2010 г., се разпространяват едновременно чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване и за наземно цифрово радиоразпръскване.
(3) (нова, ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Аналоговото разпространение се преустановява едновременно за всички програми по ал. 2, когато покритието по население на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване достигне покритието по население, осигурено чрез електронната съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване.

history § 5 г. (нов, ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) В срок до 1 март 2009 г. се приема закон, който осигурява необходимия индивидуално определен ограничен ресурс за разпространение на обществените радио- и телевизионни програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
(2) В закона по ал. 1 се определят условията за гарантиране на обществения характер на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

history § 6. (1) Задължението по чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 за фиксирани мрежи се прилага от 1 януари 2009 г., а по чл. 134, ал. 1, т. 3 за мобилни мрежи - от 1 януари 2007 г.
(2) Разпоредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 не се прилага за аналогови телефонни постове.

history § 7. Наложените по реда на отменения Закон за далекосъобщенията задължения на операторите със значително въздействие върху пазара, свързани с достъп и взаимно свързване, съвместно разполагане и съвместно ползване на помещения и съоръжения, специфичен достъп, достъп до абонатните линии, избор на оператор на преноса, предоставянето на линии под наем и на универсална далекосъобщителна услуга, се запазват до влизане в сила на решенията на комисията, с които се налагат специфични задължения на предприятия, определени за такива със значително въздействие върху съответния пазар по реда на този закон.

history § 8. Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията към датата на влизане в сила на този закон довършват мандата си.

history § 9. (1) Операторите, които към влизането в сила на този закон извършват далекосъобщителна дейност въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия, а този закон определя, че осъществяването на електронни съобщения е свързано с подаване на уведомление, се вписват служебно в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от комисията в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) Лицата по ал. 1 осъществяват електронни съобщения до вписването им в регистъра въз основа на издадената им индивидуална лицензия или при спазване на условията на общата лицензия, по която са регистрирани.
(3) На операторите, които към влизането в сила на този закон извършват далекосъобщителна дейност въз основа на индивидуална лицензия, а този закон определя, че осъществяваните от тях електронни съобщения са свързани с издаване на разрешение, комисията служебно издава съответното разрешение в 6-месечен срок от влизането му в сила. До издаване на разрешението електронните съобщения се осъществяват въз основа на издадените им индивидуални лицензии.
(4) В случай на постъпило искане до комисията в 6-месечния срок по ал. 1 и 3 за предоставяне на допълнителен ограничен ресурс или за изменение на индивидуалната лицензия по отношение на предоставения индивидуално определен ограничен ресурс комисията се произнася по искането по реда и в сроковете, предвидени в този закон, освен в случаите, когато за предоставянето на индивидуално определен ограничен ресурс се изисква провеждане на състезателна процедура.
(5) Годишните такси, дължими по индивидуалните лицензии по ал. 1 и 3, се заплащат в размера и сроковете, определени в съответните индивидуални лицензии, до прекратяване на действието им, съобразно периода, през който дейността е била осъществявана въз основа на тях.
(6) Годишна административна такса за контрол по чл. 139, ал. 2, т. 1 се дължи от вписването в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1, а годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по чл. 140, ал. 1 се заплаща пропорционално на периода за ползването му в съответствие с издаденото разрешение.

history § 10. Операторите, които са извършвали далекосъобщения свободно при условията на отменения Закон за далекосъобщенията и за които този закон изисква да извършват електронни съобщения след подаване на уведомление, са длъжни да изпратят уведомление по чл. 66 до комисията в срок до три месеца от влизането в сила на закона.

history § 11. (1) Започналите процедури по издаване на индивидуална лицензия, когато ресурсът е ограничен и този закон определя, че осъществяването на електронни съобщения е свързано с издаване на разрешение, се довършват в съответствие с разпоредбите на този закон, като подадените заявления за издаване на индивидуални лицензии се смятат за заявления по смисъла на чл. 83.
(2) В срок до 30 дни от влизането в сила на закона заявителите привеждат заявленията си в съответствие с изискванията на чл. 83.
(3) В случаите по ал. 1 такса по чл. 139, ал. 2, т. 4 не се дължи.

history § 12. (1) Подадените заявления за регистриране по обща лицензия, когато този закон определя, че осъществяването на електронни съобщения е свързано с подаване на уведомление, се смятат за уведомления по смисъла на чл. 66.
(2) В срок до 30 дни от влизането в сила на закона заявителите привеждат уведомленията си в съответствие с изискванията на чл. 66.

history § 13. Разпоредбите от глава седемнадесета се прилагат и по отношение на електронната съобщителна инфраструктура, изградена преди влизането в сила на този закон.

history § 14. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в приложение № 1 на ред с пореден номер 59, в колона "Наименование на икономическа дейност" и в приложение № 2 думата "далекосъобщения" се заменя с "електронни съобщения".

history § 15. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10 от 2007 г.) се създава чл. 16е:
"Чл. 16е. Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице:
1. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба и въздушната подвижна спътникова радиослужба, издава разрешения за използване на радиостанции на въздухоплавателни обекти и води публични регистри за издадените свидетелства и разрешения;
2. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация и въздушна радионавигация-спътникова;
3. предоставя за ползване разпределените опознавателни знаци за идентифициране на радиостанциите на въздухоплавателни обекти и води регистър за тях при условия и по ред, определени в наредба на министъра на транспорта, за разпределението на опознавателните знаци в Република България съгласно изискванията на Международния съюз по далекосъобщения."

history § 16. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 5, т. 1, буква "а" думата "далекосъобщителни" се заменя с "електронни съобщителни";
2. В чл. 21:
а) в ал. 3, т. 2, буква "з" думата "далекосъобщителни" се заменя с "електронни съобщителни";
б) в ал. 4 думите "доставка на далекосъобщителни" се заменят с "предоставяне на електронни съобщителни".
3. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 13 се изменя така:
"13. "Електронни съобщителни услуги" са електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения. Електронните съобщителни услуги включват и прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за пренасяне, излъчване, предаване или приемане или предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи."

history § 17. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ДВ, бр. 102 от 2006 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 11 навсякъде думите "далекосъобщителни оператори" се заменят с "предприятия, осъществяващи електронни съобщения".

history § 18. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 38 от 2001 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г., изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби думата "далекосъобщителни" се заменя с "електронни съобщителни".

history § 19. В Закона за електронната търговия (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 4, т. 2 думата "далекосъобщенията" се заменя с "електронните съобщения".
2. В чл. 13 навсякъде думите "далекосъобщителна" и "далекосъобщителната" се заменят с "електронна съобщителна".
3. В чл. 15 думата "далекосъобщителна" се заменя с "електронна съобщителна".

history § 20. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 50, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. сключени с предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени телефонни апарати;".
2. В чл. 169, ал. 1, т. 3 думата "далекосъобщения" се заменя с "електронни съобщения".

history § 21. В Закона за защита при бедствия (ДВ, бр. 102 от 2006 г.) в чл. 30, ал. 2 думите "Далекосъобщителните оператори" се заменят с "Предприятията, осъществяващи електронни съобщения".

history § 22. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.) в § 1, т. 13 от допълнителната разпоредба думата "далекосъобщителната" се заменя с "електронната съобщителна".

history § 23. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11 и 31 от 2007 г.) в чл. 112, т. 6 думите "лицензираните далекосъобщителни оператори" се заменят с "предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги".

history § 24. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., бр. 45 от 2005 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г., изм., бр. 87, 88, 94, 102 и