По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 48 от 15 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 9 от 3 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:
1. условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване;
2. правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление, както и взаимоотношенията им с физическите и юридическите лица при осъществяване на държавната политика по устройство на Черноморското крайбрежие.
3. (нова, ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) условията за управление на морските плажове и за предоставяне на плажни услуги.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...