Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 77 от 08.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 19 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 8 септември 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с безналични държавни ценни книжа, наричани по-нататък "държавни ценни книжа" (ДЦК), емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар. Тази наредба не се прилага за търговията с ДЦК на регулирани пазари и на многостранни системи за търговия.
(2) (нова, ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Тази наредба се прилага и относно регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ).
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Безналични държавни ценни книжа са ДЦК, които не са емитирани във физическа форма, а съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...