По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 27 МАРТ 1998 Г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 27 МАРТ 1998 г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 39 от 7 април 1998 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 28 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 108 от 2007 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) Възлага на "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД, София, организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на руднични води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони съгласно приложение № 1.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват въз основа на проекти, сметни документации и програми, включително планове за собствен мониторинг на водите, за всеки обект или дейност. Дейностите по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на водите за разглежданите обекти се извършват в съответствие с условията в разрешителните, издадени по реда на Закона за водите. Провеждането на собствен мониторинг на водите в засегнатите райони се извършва въз основа на план, одобрен от органа, който го е изискал. Сроковете и графиците за изпълнение на проектите и програмите се определят в тях и започват да текат от датата на откриване на финансирането.
(3) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Финансирането по обекти се открива след разглеждане на проектите, сметните документации и програмите от Консултативния съвет по чл. 2, ал. 4 и утвърждаването им от министъра на икономиката.
(4) (доп., ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) След приключването на дейностите по ликвидиране на последствията в обектите съгласно приложение № 1 и приемането им по съответния ред "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД, София, предава обекта с протокол на собственика или ползвателя и продължава да извършва мониторинг на водите. Собственикът или ползвателят е длъжен да осигурява на "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД, достъп до мониторинговите пунктове и сондажи за тяхната поддръжка и изпълнение на мониторин г.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) Министерството на икономиката контролира и координира изпълнението на проектите за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина.
(2) (изм., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Министерството на икономиката координира взаимодействието с програмите за международно сътрудничество за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина.
(3) (изм., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Министърът на икономиката утвърждава:
1. (доп., ДВ, бр. 108 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) задания за проектиране, предпроектни проучвания, сметни документации, планове за собствен мониторинг и измененията в тях;
2. (изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) проектите за техническа ликвидация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води и мониторинг и измененията в тях;
3. годишните програми и изменения в тях по обекти, тримесечия и видове дейности и необходимите средства за тяхното изпълнение.
4. (отм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) Министърът на икономиката да създаде и да организира работата на Консултативен съвет с участието на експерти от Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Изпълнителната агенция по горите и Агенцията за ядрено регулиране, който да разглежда и предлага за утвърждаване задания, предпроектни проучвания, проекти, сметни документации, програми за собствен мониторинг, годишни програми и отчетите за изпълнението на годишните програми.
(5) (изм., ДВ, бр. 108 от 2007 г.) Министрите и председателите на агенции в 10-дневен срок от влизането в сила на постановлението да определят своите представители.
(6) (нова, ДВ, бр. 47 от 2012 г.) За участие в работата на Консултативния съвет по ал. 4 представителите на институциите не получават възнаграждения.