По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., доп., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 18 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите семена от зърнени култури, които се предлагат на пазара на Европейския съюз (ЕС);
2. контролът на семената от официалните органи с цел сертификация; дейностите под контрола на официалните органи - полска инспекция, извършвана от инспекторите по чл. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) и лабораторни анализи за посевни качества, извършвани в лаборатории по чл. 7 ЗППМ;
3. условията, при които семената се предлагат на пазара;
4. изискванията, на които трябва да отговарят семената при сертификация - полска инспекция (включително изисквания за пространствена изолация) и лабораторни анализи за посевни качества, големината (масата) на партидите и размерът (масата) на пробите семена от съответния вид, опаковане и етикетиране, проверка кълняемостта на семената;
5. условията и редът за одобряване на смески, проверка на кълняемостта на смеските;
6. малките опаковки;
7. условията и редът за последващ контрол; броят на партидите, които подлежат на последващ контрол;
8. търговията с неокончателно сертифицирани семена;
9. вносът на семена от трети страни;
10. търговията със семена, произведени при специфични условия; семена със специфично предназначение;
11. контролът на предлаганите на пазара семена.
(2) Наредбата урежда категориите семена и от други зърнени култури, които се произвеждат и търгуват само на територията на страната, изискванията, на които семената трябва да отговарят при одобрение ("сертификация" на национално ниво), опаковане и етикетиране.
(3) Тази наредба се прилага за семена от видовете зърнени култури в приложение № 1, предназначени за семепроизводство и/или производството на земеделска продукция, с изключение на продукцията за декоративни цели.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...