По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 27 от 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, условията и реда за частичен достъп до упражняване на регулирана професия и признаването на стаж за усвояване на професията в друга държава членка, както и правилата за извършване на оценка на пропорционалността преди въвеждането на нови или изменението на действащи разпоредби в законов, подзаконов или административен акт, с които се ограничава упражняването или достъпът до регулирани професии.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...