По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2008 г.)

ДВ. бр. 22 от 13.03.2018г.

Обн., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 15 от 14 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 78 от 5 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
(3) (изм., ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София и съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(4) (нова, ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Приходите по бюджета на Селскостопанската академия се формират от:
1. (изм., ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) трансфери от държавния бюджет, определени със закон;
2. приходи от сключени договори за изследователски проекти;
3. приходи от реализация на интелектуални продукти и други;
4. (доп., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства.
(5) (нова, ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Лицата, които предоставят безвъзмездно помощи и средства на Селскостопанската академия, подават декларация за произход на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(6) (нова, ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение се приемат от управителния съвет.
(7) (нова, ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 5, доп., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия може да сключва договори с висши училища и научни организации в страната и в Европейския съюз за съвместна, целево финансирана, образователна, квалификационна и научна дейност.