По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ДВ. бр. 57 от 14.07.2017г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 27 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 59 от 1 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 72 от 8 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юли 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 29 юни 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 91 от 4 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2017 г.

 

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.

history Чл. 2. (1) (доп., ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.) Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
(2) (изм., ДВ, бр. 48 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм., ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм., ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите се намалява така:
1. пенсиите, определени до 30 юни 2017 г., се намаляват с коефициент 1,302;
2. пенсиите в размер до 180 лв. включително, определени след 30 юни 2017 г., се намаляват с коефициент 1,452;
3. пенсиите в размер над 180 лв., определени след 30 юни 2017 г., се намаляват с коефициент 1,333.
(3) Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
(4) (изм., ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.) Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за лице, живеещо само - 233,08 на сто от ГМД;
2. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само - 272,68 на сто от ГМД;
3. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за дете сирак - 219,88 на сто от ГМД;
4. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 272,68 на сто от ГМД;
5. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 167,08 на сто от ГМД;
6. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 180,28 на сто от ГМД;
7. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за дете с трайно увреждане - 219,88 на сто от ГМД;
8. (нова, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за дете, настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 224,68 на сто от ГМД;
9. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 8, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 224,68 на сто от ГМД;
10. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 9, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за бременни жени 45 дни преди раждане - 206,68 на сто от ГМД;
11. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 10, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 206,68 на сто от ГМД;
12. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 11, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице на възраст над 70 години - 206,68 на сто от ГМД;
13. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 12, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице на възраст над 65 години, живеещо само - 297,88 на сто от ГМД;
14. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 13, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице на възраст над 75 години, живеещо само - 311,08 на сто от ГМД;
15. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 14, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 206,68 на сто от ГМД;
16. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 15, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 246,28 на сто от ГМД;
17. (изм., ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 16, ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто - 297,88 на сто от ГМД.
(5) При наличие на повече от едно основание за определяне на процент по ал. 4 се прилага процентът с по-висок размер.
(6) (нова, ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.