По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

ДВ. бр. 19 от 05.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 86 от 3 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 30 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за ползване на студентските общежития и столове от студентите, докторантите и специализантите.
(2) Наредбата се прилага от държавните висши училища, "Студентски столове и общежития (ССО)" - ЕАД, Българската академия на науките (БАН), както и от научни организации, които провеждат обучение в образователна и научна степен "доктор".
(3) Управлението на студентските общежития и столове се осъществява от висшите училища и от ССО - ЕАД, с участието на студентските съвети.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...