По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДВ. бр. 19 от 05.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 30 май 2000 г., попр., ДВ, бр. 45 от 2 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 60 от 6 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 30 от 22 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 83 от 30 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 29 от 9 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 86 от 3 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 66 от 15 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 12 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението стипендии се отпускат на учащите се в редовна форма на обучение, както следва:
1. (доп., ДВ, бр. 101 от 2002 г., доп., ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., доп., ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г.) студенти - български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;
2. (доп., ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., доп., ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) докторанти - български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование;
3. (изм., ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) студенти, докторанти и специализанти - български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна;
4. (доп., ДВ, бр. 60 от 2001 г.) студенти, докторанти и специализанти - чужденци, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях;
5. (изм., ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) студенти и докторанти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение по реда за българските граждани на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, във висши училища и научни организации в страната.
(2) Студентите нямат право на стипендия, когато:
1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;
2. (В сила от II семестър на 2000/2001 г. учебна година; изм., ДВ, бр. 30 от 2002 г.) средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година - от първия семестър, е по-нисък от добър 4,00.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...