По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 21 от 20 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 91 от 17 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 17 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 15 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 18 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 27 Август 2019 г., доп., ДВ, бр. 90 от 15 Ноември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. медицинските специалисти, които могат да издават рецепти, редът за предписване на лекарствени продукти, срокът за изпълнението, случаите и редът, при които магистър-фармацевт може да откаже да изпълни лекарско предписание;
2. условията и редът, по които български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън Република България, могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им;
3. количествата лекарствени продукти, предназначени само за лечението на транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица, които те могат да притежават;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) условията и редът за признаването и изпълнението на рецепти, издадени в друга държава членка;
5. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) редът за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.);
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) редът за отпечатване и разпределяне на бланки за отпускане и отчитане на лекарствените продукти по т. 5;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2019 г., в сила от 27.08.2019 г.) условията, редът и принципите, по които се предписват лекарствени продукти съобразно тяхната разходна ефективност по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...