По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8 ОТ 23 МАРТ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8 ОТ 23 МАРТ 2009 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ"

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г., доп., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2018 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Клинична хематология" съгласно приложението.
(2) Дейността по профилактика и лечение на болестите от специалността "Клинична хематология" се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по клинична хематология.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ