По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 60 ОТ 24 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 60 ОТ 24 АПРИЛ 2009 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 29 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 75 от 2 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 3 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. ЕО одобряване типа на нови превозни средства (ПС), проектирани и произвеждани на един или няколко етапа и предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;
2. одобряване типа на нови ПС, произвеждани в малки серии, както следва:
а) ЕО одобряване на тип ПС;
б) национално одобряване на тип ПС;
3. одобряване типа на нови ПС по отношение на системи/определени технически характеристики;
4. одобряване типа на нова система, компонент или отделен технически възел, проектирани, произвеждани и предназначени за монтиране в ПС от категории и типове, посочени в приложение № 1;
5. индивидуално одобряване на нови ПС;
6. пускане на пазара на нови ПС, компонент или отделен технически възел, продажба и пускане в употреба на части и оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи от ПС;
7. пускане на пазара и изземване на превозни средства от потребителя;
8. определяне и нотификация на технически служби.