По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 74 от 12.09.2017г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 септември 2011 г., изм., ДВ, бр. 36 от 11 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., доп., ДВ, бр. 37 от 29 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 12 септември 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) С правилника се уреждат обществени отношения, свързани със:
1. условията и реда за провеждане на конкурсите за приемане на военна служба, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация на лицата, приети на военна служба;
2. условията и реда за сключване, изменение и прекратяване на договора за военна служба;
3. (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) условията и реда за присвояване, повишаване и понижаване във военно звание, минималния срок за престояване във военно звание и в длъжност;
4. (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) условията и реда за преназначаване и за освобождаване от длъжност на военнослужещите;
5. условията и реда за кандидатстване и назначаване на нова длъжност в случаите по чл. 164, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
6. (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) условията и реда за кандидатстване и обучение на военнослужещите и цивилните служители;
7. условията и реда за награждаване на военнослужещите и цивилните служители;
8. реда за разрешаване и ползване на отпуск от военнослужещите, както и за неговото отлагане и прекъсване;
9. реда за провеждане на дисциплинарното производство, за налагане, изпълнение и заличаване на дисциплинарните наказания на военнослужещите;
10. реда за водене, ползване и съхраняване на служебните дела на военнослужещите;
11. (нова, ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) условията и реда за заемането на длъжностите по чл. 134, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
12. (нова, ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) условията и реда за командироването по чл. 290б, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) (нова, ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) С правилника се уреждат обществените отношения, свързани с военната служба на военнослужещите от служба "Военна информация" и служба "Военна полиция", доколкото не са уредени с Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация" и с Правилника за прилагане на Закона за военната полиция.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!