Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2022г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 септември 2011 г., изм., ДВ, бр. 36 от 11 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., доп., ДВ, бр. 37 от 29 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 12 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 28 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 51 от 28 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 21 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 28 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., доп., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2022 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) С правилника се уреждат обществени отношения, свързани със:
1. условията и реда за провеждане на конкурсите за приемане на военна служба, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация на лицата, приети на военна служба;
2. условията и реда за сключване, изменение и прекратяване на договора за военна служба;
3. (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) условията и реда за присвояване, повишаване и понижаване във военно звание, минималния срок за престояване във военно звание и в длъжност;
4. (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) условията и реда за преназначаване и за освобождаване от длъжност на военнослужещите;
5. условията и реда за кандидатстване и назначаване на нова длъжност в случаите по чл. 164, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
6. (изм., ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) условията и реда за кандидатстване и обучение на военнослужещите и цивилните служители;
7. условията и реда за награждаване на военнослужещите и цивилните служители;
8. реда за разрешаване и ползване на отпуск от военнослужещите, както и за неговото отлагане и прекъсване;
9. реда за провеждане на дисциплинарното производство, за налагане, изпълнение и заличаване на дисциплинарните наказания на военнослужещите;
10. реда за водене, ползване и съхраняване на служебните дела на военнослужещите;
11. (нова, ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) условията и реда за заемането на длъжностите по чл. 134, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
12. (нова, ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) условията и реда за командироването по чл. 290б, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) (нова, ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) С правилника се уреждат обществените отношения, свързани с военната служба на военнослужещите от Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция", доколкото не са уредени с Правилника за устройството и дейността на Служба "Военно разузнаване" и с Правилника за прилагане на Закона за военната полиция.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...