По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 4 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 32 от 13 Април 2018 г.

 

Глава първа.
ПРЕДМЕТ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. откриването и воденето на платежни сметки и отчетността по тях;
2. изискванията към платежните операции;
3. извършването на сетълмент в Българската народна банка (по-нататък "БНБ").
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис