По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-18 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 20 ЮЛИ 2009 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ДВ. бр. 66 от 10.08.2018г.

Обн., ДВ, бр. 63 от 7 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 28 от 13 април 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г.

 

Глава първа.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

history Чл. 1. (1) При преместване на служба в друго населено място на военнослужещите се изплаща еднократно обезщетение в процент от брутното месечно възнаграждение, определено по реда на чл. 234 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България към датата на преместването.
(2) (доп., ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) Размерът на брутното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя като сума от основното месечно възнаграждение, допълнителното месечно възнаграждение за прослужено време, допълнителното месечно възнаграждение за научнообразователна или научна степен и допълнителните месечни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба с постоянен характер към датата на преместването, изчислени като за пълен работен месец.
(3) (доп., ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) В размера на брутното месечно възнаграждение по ал. 1 не се включват допълнителните възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба с постоянен характер, дължими за предходни месеци.
(4) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя в зависимост от разстоянието между населеното място, в което военнослужещият е служил, и населеното място, в което военнослужещият е преместен да служи, както следва:
1. при преместване на разстояние над 25 км до 100 км включително - 50 %;
2. при преместване на разстояние над 100 км - 100 %.
(5) За определяне разстоянието при преместване на военнослужещите се взема предвид най-късото разстояние между двете населени места.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...