Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

ДВ. бр. 75 от 20.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 11 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 8 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 29 от 9 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 20 от 11 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 75 от 20 септември 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Създава Съвет за административната реформа като консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация, наричан по-нататък "съвета".
(2) (изм., ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Съветът има следните функции:
1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
2. (доп., ДВ, бр. 16 от 2014 г.) съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
6. (доп., ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:
а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;
б) (нова, ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса;
в) (предишна б. "б", ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) административното обслужване;
г) (предишна б. "в", ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация.
8. (нова, ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., нова, ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм., ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.)
9. (нова, ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., нова, ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм., ДВ, бр. 29 от 2021 г.)
10. (нова, ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
11. (нова, ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
12. (нова, ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм., ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)
(3) (нова, ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...