По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 20 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАНИ НОРМАТИВИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЕДИН СТУДЕНТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 20 ЮНИ 2001 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАНИ НОРМАТИВИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЕДИН СТУДЕНТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ДВ. бр. 19 от 05.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 3 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 81 от 17 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2014 г., доп., ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 93 от 21 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (Предишен текст на член единствен, изм., ДВ, бр. 81 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Определя диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,60;
2. (изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,00;
3. (доп., ДВ, бр. 49 от 2007 г., сила от 01.01.2008 г. за студентите, приети през учебната 2007 - 2008 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. относно изменението с бр. 7 от 2017 г. с Решение № 9393 от 14.07.2017 г. на ВАС, ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство" и "Материали и материалознание" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 3,00;
4. (изм., ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5,30;
5. (изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., доп., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 49 от 2007 г., сила от 01.01.2008 г. за студентите, приети през учебната 2007 - 2008 г.) "Спорт" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 6,20;
6. (изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 2007 г., сила от 01.01.2008 г. за студентите, приети през учебната 2007 - 2008 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. относно изменението с бр. 7 от 2017 г. с Решение № 9393 от 14.07.2017 г. на ВАС, ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г.) "Музикално и танцово изкуство", "Театрално и филмово изкуство", "Теория на изкуствата" и "Изобразителни изкуства" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5,30;
7. (изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. "Национална сигурност" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 3,00, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81;
8. (нова, ДВ, бр. 49 от 2007 г., сила от 01.01.2008 г. за студентите, приети през учебната 2007 - 2008 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. относно изменението с бр. 7 от 2017 г. с Решение № 9393 от 14.07.2017 г. на ВАС, ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г.) "Медицина", "Стоматология" и "Фармация" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 8,50;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 49 от 2007 г., сила от 01.01.2008 г. за студентите, приети през учебната 2007 - 2008 г.) "Военно дело" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 10,57;
10. (нова, ДВ, бр. 6 от 2013 г.) "Ветеринарна медицина" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 6,50;
11. (нова, ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. (*)) "Педагогика", "Педагогика на обучението по…", "Теория и управление на образованието" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,60;
12. (нова, ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. с Решение № 9393 от 14.07.2017 г. на ВАС, ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г., нова, ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. (*)) "Обществено здраве" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,50;
13. (нова, ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. с Решение № 9393 от 14.07.2017 г. на ВАС, ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г., нова, ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г.) "Здравни грижи" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5,00.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...