По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., попр., ДВ, бр. 97 от 8 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 11 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 5 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения, както и при съществената им промяна за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) С наредбата се определят и:
1. съдържанието и формата на заявленията за комплексни разрешителни;
2. (доп., ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ);
3. (изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за преразглеждане, изменение, актуализиране и отменяне на издадени комплексни разрешителни;
4. редът и начинът на отчитане на емисиите на вредни вещества;
5. (изм., ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) условията за мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за извършването на контрола по чл. 120, ал. 5 ЗООС.
(3) (отм., ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)