По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 41 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 41 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ"

ДВ. бр. 63 от 30.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 63 от 30 юли 2021 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Диализно лечение" съгласно приложението.
(2) Дейността по диализно лечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по диализно лечение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...