По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 69 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 69 ОТ 16 МАЙ 2006 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 6 ОТ 2010 г.)

ДВ. бр. 48 от 18.06.2019г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 16 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 85 от 29 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 август 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 4 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 21 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 18 юни 2019 г.

 

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 6 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за Добра производствена практика (ДПП) при производството на ветеринарномедицински продукти (ВМП) и активни субстанции, използвани като изходни суровини за производство на ВМП съгласно приложението.
(2) (изм., ДВ, бр. 6 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2011 г., в сила от 26.08.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) контролира съответствието на производството на ВМП и на активни субстанции, използвани като изходни суровини, с изискванията на тази наредба.

history Чл. 2. (1) Производителят на ВМП организира производствения процес в съответствие с изискванията за ДПП и спазва условията, при които е издаден лицензът за производство на ВМП.
(2) (изм., ДВ, бр. 66 от 2011 г., в сила от 26.08.2011 г.) Внасянето на ВМП се извършва съгласно чл. 343 - 362 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като вносителят гарантира, че те са произведени при спазване на изискванията за ДПП, определени в наредбата, или най-малко еквивалентни на тези изисквания.
(3) Производителят осъвременява методите на производство и контрол в съответствие с научните достижения и с изискванията на ДПП.
(4) (нова, ДВ, бр. 66 от 2011 г., в сила от 26.08.2011 г.) При производството на ВМП производителят трябва да използва само активни субстанции, произведени при спазване на изискванията на ДПП.