По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 62 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 62 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 г.)

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 102 от 30 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 81 от 30 септември 2014 г., изм., ДВ, бр. 86 от 17 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 24 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 23 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Министерството на образованието и науката, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...