По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 29 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 6 ОТ 29 ЯНУАРИ 2010 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"

ДВ. бр. 13 от 09.02.2018г.

Обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Лъчелечение" съгласно приложението.
(2) Дейността по лъчелечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по лъчелечение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ