По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 29 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 29 ЯНУАРИ 2010 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"

ДВ. бр. 63 от 30.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 63 от 30 юли 2021 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Лъчелечение" съгласно приложението.
(2) Дейността по лъчелечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по лъчелечение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...