По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 г.)

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 22 от 24 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 37 от 19 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 11 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г., доп., ДВ, бр. 38 от 26 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 40 от 27 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 30 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП):
1. схема за единно плащане на площ (СЕПП);
2. схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП);
3. схема за преразпределително плащане (СПП);
4. схема за млади земеделски стопани (МЗС);
5. схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);
6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);
7. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК - мляко);
8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни) (СМлК - пл);
9. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
10. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК - месо);
11. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 - 49 животни) (ДПЖ - пл);
12. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);
13. схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);
14. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП - основна);
15. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП - други);
16. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ - ДККП);
17. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ - П);
18. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ - КЛЧ);
19. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ - МЗДП);
20. схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);
21. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
22. специално плащане за култура - памук (Памук);
23. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);
24. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
25. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);
26. схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
27. мярка 10 "Агроекология и климат" (Мярка 10);
28. мярка 11 "Биологично земеделие" (Мярка 11);
29. мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" (Мярка 12);
30. мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" - подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка 13.2. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения/(НР2).