По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 87 от 19.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 19 Октомври 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (В сила от 31.03.2010 г.) С тази наредба се уреждат:
1. търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
2. категориите овощен посадъчен материал и овощни растения;
3. контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения от официалните органи с цел сертификация и контролът на САС (стандартния) материал;
4. изискванията за пространствена изолация, автентичност, сортова чистота, качество и здравно състояние на овощния материал;
5. изискванията към производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения;
6. условията, при които овощният материал се предлага на пазара;
7. вносът на овощен материал от трети страни;
8. контролът на предлагания на пазара овощен материал.
(2) (В сила от 30.09.2012 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наредбата се прилага за овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от сортове на овощните родове и видове, посочени в приложение № 1, включително и хибриди.
(3) (В сила от 30.09.2012 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Подложките и другите части на овощните растения от други родове или видове или техни хибриди, извън посочените в приложение № 1, също са обект на тази наредба, ако материалът от един или повече родове или видове или техни хибриди, посочени в приложение № 1, е присаден или се предвижда да бъде присаден върху тях.
(4) (В сила от 30.09.2012 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наредбата се прилага, като е съобразена с фитосанитарните изисквания, установени с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).