По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10.12.2009 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10.12.2009 г.) (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 27 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 32 от 17 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 39 от 28 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Определя органите, компетентни да одобряват организациите или институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение съгласно членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия), както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 43, 44 и 51:
а) (изм., ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) министърът на образованието и науката - за предмети с образователен и научен характер;
б) министърът на културата - за предмети с културен характер и с образователен характер в областта на културата;
2. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 53, 55, 57 и 59 - министърът на здравеопазването;
3. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 61, 67 и 68 - министърът на труда и социалната политика;
4. (изм., ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по член 74 - министърът на вътрешните работи.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...